Městský úřad a samospráva

Slovo starosty 09/2022

StarostaVážení spoluobčané,

společně jsme doputovali ke konci volebního období, které se započalo komunálními volbami 5. a 6. října 2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 5. 11. 2018 jsem díky vám dostal možnost potřetí za sebou pokračovat ve funkci starosty města a prokázat společně s koaličními partnery, že vaše volba osob do vedení města, kteří dlouhodobě s nasazením pracují pro město a jeho občany a kteří během čtyř let připravili a zrealizovali nejvýznamnější stavby ve městě za poslední desetiletí, byla správná.

Číst více...

Rekonstrukce vodovodu v ulici U Stadionu

Od 32. týdne bude v ulici U Stadionu probíhat rekonstrukce vodovodu, která bude realizována firmou ATIKA – LYSÝ, s.r.o. Investorem je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí v jeho původní trase. Jde o část vodovodu v blízkosti mateřské školy, která povede v chodníku na straně u rodinného domu č. p. 303. V tomto místě bude vodovod částečně proveden protlakem, aby nedošlo k poškození vzrostlého stromu. Poté trasa odbočí směrem k bytovému domu č. p. 275. Přes komunikaci bude vodovod převeden překopem a dále povede za obrubou v zelené ploše před bytovým domem č. p. 275. Během stavby bude nutné částečné omezení dopravy v ulici U Stadionu a krátkodobě může dojít i k úplnému uzavření této části ulice v důsledku provádění překopu.

Číst více...

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 28/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 25.07.2022 v 18:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...

Slovo starosty 07-08/2022

StarostaVážení spoluobčané,

16. května se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem dle návrhu programu bylo pod číslem 3) projednání výsledků elektronické aukce na prodej pozemku p.č. 4625 k.ú. Velká Bíteš pro budoucí domov důchodců v lokalitě U Stadionu. Přesným obrazem o průběhu zasedání pro všechny, kteří průběh nesledovali on-line na svých počítačích, je zápis ze zasedání, který je veřejně přístupný na webových stránkách města www.vbites.cz . Jeho část, týkající se domova důchodců v rámci projednávaného bodu 2. a 3. programu, vám předkládám na tomto místě:

Číst více...

Péče o veřejnou zeleň

2022-07-04-zelen-uvodniV měsíci červnu proběhla údržba zeleně na Masarykově náměstí. Kromě ořezu mladých stromů s navýšením podjezdné výšky byla provedena kontrola a bezpečnostní ořez vzrostlých lip.

Průběžně se pracuje na odstranění náletových dřevin na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele. Celková údržba hřbitovní zeleně bude zahrnovat i péči o novou výsadbu a úpravu podchozí výšky památných lip. Dále je redukována a zmlazována Hedera na hřbitovní zdi.

Po konzultaci s arboristou bude nutné provést i bezpečnostní ořez některých lip u „Oranžového hřiště“. Práce by měly být dokončeny v průběhu měsíce července.

Postupně se snažíme zkrášlovat a oživovat městskou zeleň výsadbou stromů a zakládáním trvalkových záhonů – jak jste si již mohli všimnout, aktuálně proběhla výsadba v parčíku před základní školou a u obchodu potravin na Vlkovské ulici. Během následujících let se trvalky rozrostou a budou postupně nakvétat po celé vegetační období.

2022-07-04-zelen2

Na podzim plánujeme několik dalších výsadeb.

 

Budeme žádat o grant u Nadace partnerství na osázení zahrady pro děti (školka Lánice) a dále na výsadbu alejových a ovocných stromů u bytových domů na ulici Vlkovská. Pro děti jsme navrhli pestrou skladbu původních dřevin, které budou kromě zastiňující funkce plnit i funkci vzdělávací. A samozřejmě i pár ovocných keřů a stromů.

 

Bytové domy na Vlkovské a Lomené ulici plánujeme výsadbou opticky oddělit od rušné komunikace a od parkoviště. Navrhujeme vysadit rychle rostoucí habry obecné – konkrétně kultivary ´Fastigiata´, které tvoří hustou a kompaktní korunu, dále různé kultivary jeřábů a několik javorů, soliterně pak vzrůstnější jírovce. V centrální části pozemku bychom rádi částečně obnovili výsadbu ovocných stromů, které již dosloužily, a do budoucna ji doplnili i posezením.

 

Prostor vzniklý úpravou terénu po proběhlé stavbě za zimním stadionem osázíme řadou již zmíněných kultivarů habru a několika keři. Zeleň bude tvořit optickou i hlukovou clonu.

 

pdfskolka_Lanice-dotace.pdf

pdfvysadba_Vlkovska-dotace.pdf

pdfvysadba_za_ZS.pdf

 

Ing. Blanka Michálková

 

referentka odboru majetkového

Městského úřadu Velká Bíteš

 
 

Záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš (dále též „město“)

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 3/127 /22/RM ze dne 27.06.2022
tento záměr:

 

„Úplatný převod pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“,

Číst více...