Městský úřad a samospráva

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Velká Bíteš

v místě: v ulicích: Tyršova, U Stadionu, Hrnčířská, Kostelní,

Družstevní, Sadová a Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši

termín: od 1.6. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve

městě

 

 

 

Číst více...

Slovo starosty 03/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní první březen nám všem přináší výraznou změnu v oblasti veřejné hromadné dopravy. V Kraji Vysočina začne platit jednotný tarif Integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Zásadní změnou je skutečnost, že na cestování ve většině autobusů a ve vlacích po Vysočině bude stačit jediná jízdenka. Kraj Vysočina má v případě autobusové dopravy 17 dopravců, kteří byli integrováni do celého dopravního systému kraje. Na konci února aktuálně pracovali ještě na jednotném ceníku a přestupních tarifech. V praxi to bude fungovat tak, že cestující bude smět v rámci časové platnosti jedné jízdenky přestupovat mezi autobusy navzájem nebo mezi autobusem a vlakem. Cena za cestu přitom bude stále stejná. Změna nastává jen v situaci, kdy cestující pojede za hranice kraje. V systému VDV není zatím integrována žádná městská doprava, ani ta v krajském městě Jihlavě. Nový systém má být spravedlivější. Zatímco dříve platili cestující podle ujeté vzdálenosti, nyní je v kraji zvolen systém zón. Nezáleží tedy na tom, kudy autobus jede, cestující platí za nejkratší vzdálenost do svého cíle. Zatím budou cestující jezdit na papírové jízdenky, elektronická jízdenka VDV by mohla být zavedena v prosinci příštího roku. Cestující se pak budou jako jízdenkou prokazovat bezkontaktní čipovou kartou nebo mobilem.

Číst více...

Vyhodnocení služby PRO SENIOR za rok 2019

Vyhodnocení služby PRO SENIOR za rok 2019

Rada města dne 24. 02. 2020 vyhodnotila provozní údaje služby PRO SENIOR, předložené provozovatelem Technickými službami Velká Bíteš, a to za rok 2019 (resp. vzhledem k datu zřízení služby reálně za druhé pololetí předmětného roku). Celkem bylo uzavřeno 8 rámcových smluv o poskytnutí osobní přepravy, prodáno 13 karet s celkovým počtem 110 jízd (tržba Kč 2.200,-), realizováno 68 jízd. Průměrný počet jízd za měsíc tak činil 11,3, průměrný počet osob využívajících službu za měsíc pak 1,3. Celkové náklady musíme rozdělit do dvou oblastí, jednak vstupní, tj. za pořízení služby (změna zřizovací listiny TS, zřízení koncese, výroba magnetického polepu, karta řidiče taxi) ve výši Kč 25.403,-, jednak provozní Kč 19.860,-, celkem tedy Kč 45.263,-.

Deklarovanou snahou města je zabezpečit základní dopravní obslužnost znevýhodněným cílovým skupinám občanů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodování o charakteru služby je nyní už možné vést na základě alespoň nějakých získaných zkušeností, včetně důležité zpětné vazby od Vás, jimž by měla sloužit, Rada města současně rozhodla o úpravách PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU pro rok 2020 takto:

Úprava PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU pro rok 2020
  • doplňuje se ustanovení, že (cit) …“V nutných případech je registraci možné provést i mimo kontaktní místo, a to prostřednictvím řidiče vozidla před nástupem klienta k první přepravě“.
  • rozšiřuje se doba provozu takto: „Provozní doba PRO SENIOR je v pracovních dnech od 6:30 do 13:30 hod.
  • nově je možné domluvit i čekací dobu vozidla v cílovém místě, a to maximálně v rozsahu do 15 minut.

Závěr:

Na základě vyhodnocení loňských nákladů ve vazbě na možná opatrněji pojatý rozsah služby jsme přemýšleli, jakým způsobem ji jednak zefektivnit, ale i Vám jít naproti. Jsme přesvědčeni, že jak nový způsob registrace přes řidiče vozidla, kdy hůře pohyblivým občanům odpadne prvotní cesta do kanceláře Technických služeb, tak rovněž rozšíření provozní doby, kdy jsme dokázali díky iniciativě Technických služeb zrušit přetržku v provozu, udělají danou službu pro Vás komfortnější. Po roce opět uvidíme, jak všechno ekonomicky i uživatelsky vyjde (předpokládaný odhad provozních nákladů je cca Kč 5.000,- měsíčně) a můžeme eventuálně postupovat dál.

JUDr. Alena Malá
místostarostka města

Informace o možnosti podat podněty k připravovanému novému Územnímu plánu Velká Bíteš

Město Velká Bíteš tímto informuje veřejnost, že vzhledem k uplynutí delšího období od zveřejnění dokumentace návrhu nového Územního plánu Velká Bíteš pro společné jednání a v návaznosti na doporučení Stavební a dopravní komise Rady města Velká Bíteš ze dne 20.1.2020, lze městu Velká Bíteš podávat podněty na změny dokumentace návrhu nového Územního plánu Velká Bíteš, které budou prověřeny v rámci úpravy dokumentace návrhu ÚP Velká Bíteš pro veřejné jednání.

Podněty na dílčí změny dokumentace návrhu nového ÚP Velká Bíteš lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu: Město Velká Bíteš , Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 28.2.2020.

Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je:

  1. k dispozici na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz
  2. ke stažení zde docformular_zmena_up.doc

Ve Velké Bíteši dne 24.1.2020

Ing. Milan Vlček
Starosta města Velká Bíteš

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: místní komunikace Sadová, Vlkovská, Velká Bíteš

silnice č. III/3791 Vlkovská Velká Bíteš

v místě: 

místní komunikace Sadová ve Velké Bíteši
místní komunikace Vlkovská ve Velké Bíteši
silnice č. III/3791 v ulici Vlkovské ve Velké Bíteši

termín: od 10.3. 2020

důvod: organizace dopravy a bezpečnost silničního provozu ve

městě

 

Číst více...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanoveni mistni_upravy_provozu

komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce

s rozšířenou působností Velké Meziříčí

v místě: údržby a opravy komunikace

termín: 1.4. 2020 – 31.3.2021

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění

prací na komunikaci

 

 

 

Číst více...