Městský úřad a samospráva

Zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2022

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2022, které se bude konat dne 13. 12. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

...

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA v. r.

hejtman Kraje Vysočina

 

pdfDetailní informace v přiloženém PDF souboru zde

Záměr prodeje pozemku p.č. 66 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust.
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
usnesením rady města Velká Bíteš č. 10/1/22/RM ze dne 07.11.2022 záměr úplatně převést
pozemek p.č. 66 orná půda o výměře 1364 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.173.000,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy.

 

ilustrační obrázek

 

pdfBližší informace v dokumentu PDF ke stažení zde

Záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 09/1/22/RM ze dne 07.11.2022 záměr úplatně převést část pozemku p.č. 84/1 oddělenou dle geometrického plánu č. 95-65/2022 a nově značenou p.č. 84/20 orná půda o výměře 956 m2 vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 860.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

2022-12-05a-841

 

pdfBližší informace v přiloženém PDF ke stažení zde

Poděkování

2022-11-22a podekovani

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Výsadba stromů na nové školní zahradě za potokem (MŠ Lánice)

V úterý 8.11. jsme se v hojném počtu sešli na nové školní zahradě v Lánicích, abychom zde společnými silami vysadili stromy a keře.  Děkujeme touto cestou všem dobrovolníkům, paní starostce Ing. Markétě Lavické, rodičům dětí a zaměstnancům MŠ Lánice i samotným dětem za pomoc s výsadbou stromů v nové školní zahradě. Děkujeme panu Ing. Tomáši Pelánovi za koordinaci akce a odborný dohled a paní ředitelce Mgr. Haně Sedlákové za pomoc se vším potřebným.

Strávili jsme příjemné odpoledne, kde každý přiložil ruku k dílu a společnými silami se nám podařilo dílo zdárně dokončit. Všechny vysazené stromy jsou druhově původní a pomohou dětem získat povědomí o základní druhové skladbě dřevin naší krajiny - dub, buk, javory, habry, borovice, líska, bez, ovocné stromy a drobné ovocné keře, jejichž skladbu můžeme časem ještě rozšiřovat. Celkem bylo vysazeno 12 stromů a 15 keřů.

Sazenice byly pořízeny z grantového programu Nadace partnerství a vysazené stromy budou zaregistrovány na webovém portále www.sazimebudoucnost.cz.

 

 

Výsadba stromů na sídlišti v ulici Vlkovská a Lomená

V sobotu 12. 11. 2022 proběhla za hojné účasti dobrovolníků druhá výsadba stromů na sídlišti.

Děkujeme všem zúčastněným, že si udělali čas a pomohli. Byli jsme velmi příjemně překvapeni ochotou místních zapojit se do této akce a pomoci. Poděkování patří obyvatelům Velké Bíteše, ať už z místních bytovek nebo odjinud, dobrovolným hasičům, kteří se mimo jiné postarali o zálivku stromů, mladým fotbalistům, kteří opravdu nezaháleli, paní starostce Ing. Markétě Lavické, členům rady a zastupitelstva města a jejich ratolestem a panu Ing. Tomáši Pelánovi za zapůjčení nářadí, dovoz sazenic a odborný dohled při práci.

Strávili jsme příjemné dopoledne, kdy šla práce díky velké účasti Vás všech rychle od ruky.

Celkem zde bylo vysazeno z grantového programu Nadace partnerství 25 ks stromů – jírovce, javory, habry, střemchy a několik ovocných stromů – třešeň, jabloň, slivoň, jeřáby a aronie. Všechny sazenice byly opatřeny ochrannými kůly, zality a nyní už nezbývá než vyčkat na jejich zdárné ujmutí.

Projekty byly vytvořeny díky grantovému programu Nadace partnerství a jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost. Více informací o grantových programech je možné dohledat na webech www.sazimebudoucnost.cz, www.mzp.cz a www.sfzp.cz .

Těší nás a vážíme si toho, že i v této uspěchané době jste si udělali čas a podpořili tak hodnoty, které zde zůstanou pro další generace.

Ing. Blanka Michálková,

referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš, správa zeleně 

 

PŘESUN ZASTÁVKY VELKÁ BÍTEŠ, HYBEŠOVA

Od: 7.11.2022 0:00

Do: 11.11.2022 23:59

Linka 420 pojede mezi zastávkami Velká Bíteš, Košíkov a Velká Bíteš, náměstí odklonem ulicí Kpt. Jaroše od 7. do 11. 11. 2022.

Změna zastávek:

Velká Bíteš, Hybešova je přesunuta do ul. Kpt. Jaroše k domu č. p. 78

„Sázíme budoucnost“- upřesnění času plánovaných výsadeb

2022-11-01b sazime budoucnost

2022-11-01b MZP logo RGB v22022-11-01b SFZP H CMYK

Vážení občané,

upřesňuji termín a čas výsadeb stromů.

Školní zahrada – Lánice:

Výsadba proběhne v úterý 8. 11. 2022 od 14.00 hodin. Sraz na parkovišti MŠ Lánice. Pokud bychom vše nezvládli za jedno odpoledne, budeme pokračovat 9. 11. 2022 ve stejný čas.

Výsadba na sídlišti:

Proběhne v sobotu 12. 11. 2022 od 8.00 hodin. Sraz na parkovišti - ulice Lomená.

Pokud máte vlastní nářadí (rýče, krumpáče, lopaty, hrábě, kladiva), vezměte prosím s sebou.

Děkujeme.

Ing. Blanka Michálková
referentka odboru majetkového, správa zeleně