Městský úřad a samospráva

AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2022

Podpořil Kraj Vysočina

V letošním roce byl zrealizován nákup tří zásahových helem pro jednotku SDH Velká Bíteš.Njeprve jsme podali žádost o podporu do dotačního programu Fondu Vysočiny, Kraje Vysočina, AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2022 a byli jsme úspěšní.

Kraj Vysočina podpořil náš projekt částkou 30 000 Kč, spolupodíl města byl 11 352 Kč, celkové pořizovací náklady tedy byly 41 352 Kč.

 IMG-20221222-WA0001IMG-20221222-WA0000

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka ulice Hybešova

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: Silnice č.: II/395, II/602, II/399, III/3991, a místní komunikace v k.ú. Velké Bíteši a Košíkov

V místě: Stavby kanalizace v ulici Hybešova ve Velké Bíteši a objízdné trasy uzavírky silnice


Termín: 9.1.2023 – 31.5.2023


Důvod: Uzavírka části silnice II/395 při stavbě kanalizace

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení ústního jednání

Dne 22.11.2022 podalo  Město Velká Bíteš, IČO 00295647, Masarykovo náměstí č. p. 87, 595 01  Velká Bíteš (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: 

Parkoviště u bytových domů v sídlišti u stadionu, Velká Bíteš

(dále jen „stavební záměr“) na pozemcích parcela číslo 751, 791/1, 793, 795, 797, 840, 842/3, 849/6, 3009/14, 3009/20 v katastrálním území Velká Bíteš. Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

Stavební záměr obsahuje:

-         SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – úprava stávajíc ulice U Stadionu od křižovatky s ulicí Vlkovská, novostavba místní komunikace k bytovým domům č.p. 275 a č.p. 385- zárodek, úpravu místní komunikace k bytovým domům mezi č.p. 275 a č.p. 386 - zárodek

-         SO 102 Parkoviště – doplnění ploch pro parkování u bytových domů

-         SO 103 Chodníky – doplnění a úprava tras pro pěší s ohledem na úpravy napojení místních komunikací

-         SO 301 Odvodnění zpevněných ploch

-         SO 410 Úprava veřejného osvětlení 

Odbor dopravy a silničního hospodářství  Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako speciální stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařizuje, v souladu s ustanovením § 94mstavebního zákona, k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

3. ledna 2023 (úterý) v 11:00 hodin

se schůzkou pozvaných budova MÚ Velká Bíteš, zasedací místnost.

Závazná stanoviska dotčených orgánůa námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání, jinak se k nim v souladu s § 94n odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

 

pdfDetailní informace v přiloženém dokumentu PDF ke stažení

Stanovení místní úpravy provozu - propojení ulic Vlkovská a Lánice

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Komunikace: místní komunikace p.č. 2288/1 a p.č.2288/2 v k.ú. Velká Bíteš 

V místě: místní komunikace – propojení ulic Vlkovská a Lánice ve

Velké Bíteši


Termín: od 30.12. 2022


Důvod: organizace dopravy ve městě Velká Bíteš

 

pdfHlavní dokument

pdfGrafická příloha

P.F. 2023

P.F. 2023

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2022

Zastupitelstvo rada

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.12.2022 v 16:00 hodin

 

Městský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 Odkaz na online přenos zde 

Číst více...