Prodej bytů ve volebním období 2018 – 2022

V souvislosti s informacemi, které jsou veřejnosti poskytovány z různých neaktuálních či nepravdivých zdrojů na téma prodeje bytů z vlastnictví města Velká Bíteš, přinášíme reálný a nezkreslený obraz této problematiky.

Město prodává, dle dlouhodobého plánu, jen malou část nejstarších a technicky zanedbaných bytů z bytového fondu města. Prodeje uvedených bytů byly zahájeny již za minulého volebního období. Peníze z prodejů se stávají součástí aktuálního rozpočtu města. Ten je, mimo jiné, rovněž finančním zdrojem pro úhradu úvěrů, přijatých v souvislosti s úspěšně dokončenými investičními projekty města v minulém volebním období.

Během celého volebního období 2018 – 2022 město:

- dokončilo prodeje 5-ti bytů dlouhodobě určených k prodeji v bytových domech č.p. 280, 278 a 275 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši (o prodeji zbývajících bytových jednotek v uvedených domech bylo rozhodnuto zastupitelstvem již v minulém volebním období),

- prodalo ze svého vlastnictví 31 bytů, z celkových 48 bytů dlouhodobě určených k prodeji v bytových domech č.p. 276, 277, 281, 283 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši. U všech těchto čtyř bytových domů byla v předchozím období čerpána dotace na jejich nástavby, proto byly domy zatíženy zástavním právem a do doby vypršení udržitelnosti projektu a výmazu zástavního práva nebyl prodej bytových jednotek možný. Jedná se o bytové domy ze šedesátých let minulého století, které byly užívány nájemníky usilujícími o jejich nabytí do svého vlastnictví. Po opakovaných písemných žádostech některých nájemníků uvedených bytových domů o prodej jimi užívaných jednotek do jejich vlastnictví, byli začátkem roku 2020 nájemníci bytových jednotek v uvedených bytových domech osloveni písemně se žádostí o předběžné vyjádření zájmu o koupi užívané bytové jednotky. Většina nájemníků zájem o koupi bytové jednotky potvrdila. Město tedy zahájilo kroky směřující k převodu vlastnického práva k jednotlivým bytovým jednotkám. Došlo k zaměření bytových jednotek, zpracování prohlášení vlastníka k rozdělení bytových domů na bytové jednotky a následně k založení společenství vlastníků ve všech čtyřech bytových domech. Vždy se jednalo o prodej bytové jednotky do vlastnictví jejího uživatele. Ke dnešnímu je město vlastníkem 17 bytových jednotek v předmětných bytových domech.

U bytových jednotek ve výše uvedených bytových domech, jejichž nájemníci se rozhodli aktuálně bytovou jednotku do svého vlastnictví neodkoupit, jsou tyto užívány nájemníky nadále na základě původních nájemních smluv. S ohledem na dlouhodobý záměr města na privatizaci všech bytů v uvedených bytových domech U Stadionu, město průběžně nabízí nájemníkům v dosud neprodaných bytech možné přestěhování do jiného městského bytu v městských domech, které nebudou privatizovány.

Vedení města na zasedáních zastupitelstva města opakovaně deklarovalo, že min. 10 % z celkového počtu bytů ve výše uvedených bytových domech (č.p. 276, 277, 281, 283) bude určeno jako rezerva, kterou město prodá až v okamžiku zahájení realizace výstavby nových bytů. Získá tak finanční prostředky pro spoluúčast města při přípravě výstavby nových bytů se současnou finanční dotační podporou státu. Hodlá tedy jako náhradu za prodané byty stavět v budoucnu byty nové.

Kromě prodeje bytů U Stadionu dále současné vedení města po dlouhých jednáních dořešilo a zrealizovalo odprodej spoluvlastnického podílu města k 28 bytovým jednotkám v bytovém domě na ulici Jihlavská. Ten byl vystavěn před rokem 2010 a byl financován z prostředků města a družstevníků Bytového družstva Města Velká Bíteš, které vlastnilo zbývající podíly na uvedených bytech. Tuto transakci v žádném případě nelze spojovat s prodejem kmenového bytového fondu města.

Vedení města během volebního období sledovalo vyhlašování státních dotací, které by pomohly při výstavbě nově plánovaných bytových domů. Dosud vypsané dotační tituly však bylo problematické využít. Ve větší míře je nevyužívala ani jiná města. Podmínky dotace by město nutily například k tomu, aby obsazovalo byty nejen sociálně slabými lidmi z Bíteše, ale v konečném důsledku odkudkoliv. Během uvedeného volebního období město připravovalo podmínky pro výstavbu nových bytových domů ve Velké Bíteši. Jedná se lokalitu U Stadionu, kde bude mít město možnost postavit jeden bytový dům, a lokalitu na Jihlavské ulici, která je určena pro dva nové bytové domy.

                                                                                                                                            Mgr. Jana Pelánová

                                                                                                                                                majetkový odbor