Slovo starosty 07-08/2022

StarostaVážení spoluobčané,

16. května se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem dle návrhu programu bylo pod číslem 3) projednání výsledků elektronické aukce na prodej pozemku p.č. 4625 k.ú. Velká Bíteš pro budoucí domov důchodců v lokalitě U Stadionu. Přesným obrazem o průběhu zasedání pro všechny, kteří průběh nesledovali on-line na svých počítačích, je zápis ze zasedání, který je veřejně přístupný na webových stránkách města www.vbites.cz . Jeho část, týkající se domova důchodců v rámci projednávaného bodu 2. a 3. programu, vám předkládám na tomto místě:

2. Schválení programu zasedání

Pan starosta předložil ke schválení program zasedání zveřejněný na úřední desce. Pan Ing. Tomáš Kučera: K bodu č. 3 jsme neobdrželi materiál. Pan starosta: V podkladech bylo uvedeno, že zde budou zástupci E-ZAK, kteří otevřou obálku a sdělí nám informace týkající se elektronické aukce. Všechny ostatní věci týkající se vyhlášení soutěže byly v materiálech. Ing. Kučera vznesl dotaz na tajemnici, zda to, že v materiálech v 7 denní lhůtě nedostali informace, které byly známy měsíc, např. o složení kaucí firem, které město zná, protože byly odesílány na účet města, a které si zastupitelé vyžadovali, nemůže mít vliv na platnost usnesení. Tajemnice: V podkladovém materiálu od vedoucí OM to bylo vysvětleno, že tady budou zástupci společnosti, která zajišťovala elektronickou aukci, a pan starosta to také ve vaší korespondenci vysvětloval, že byl zvolen tento postup. Pan starosta: Při prodeji pozemků také nedostáváte předem informaci, kdo složil kauci. Teď jednáme o programu. Ing. Kučera: Z důvodu nedodání známých materiálů k bodu č. 3 „Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš“ navrhuji, aby tento bod nebyl projednáván. Mgr. Koubek: Chci se zeptat, proč já a další zastupitelé jsme nedostali informaci, jaké subjekty složily kauci. Pan starosta: Bylo již vysvětleno. Aby vše dnes proběhlo transparentně bez zpochybňování výsledků soutěže. Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D.: Na posledním ZM nebyl dotaz zodpovězen s tím, že nebyl ukončen termín pro podání kaucí. Odpověď jsme nedostali ani po zaplacení kaucí. Podporuji názor, aby byl tento bod stažen z jednání. Mgr. Koubek vysvětlil rozdíl oproti obálkové metodě při běžném prodeji pozemků, kdy nikdo nechtěl vědět o složených kaucích. Toto je první případ. Zásadní rozdíl je, že subjekt, který složí kauci, nejdříve zaplatí a pak se mu převede vlastnické právo. Nyní jde o převod pozemku strategickém pro město. Město má na účtu 2,5 mil. Kč a zbývající část kupní ceny je splatná až po kolaudaci objektu. Pokud projekt svěříme firmě, kterou jsme si nemohli předem prověřit, může dopadnout špatně. Pan starosta dal hlasovat o návrhu programu dle Ing. Kučery.

Před hlasováním přítomno: 20 členů ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Úplatný převod pozemku p.č. 369/17 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 4. Úplatný převod pozemku p.č. 369/15 a části pozemku p.č. 369/25 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 5. Úplatné nabytí id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 6. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 7. Rozpočtové opatření č. 7/2022 ke schválení
 8. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš o nočním klidu
 9. Projednání činnosti výborů ZM
 10. Diskuze
 11. Závěr

Výsledek hlasování: pro 9, proti 6, zdržel se 5, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Pan starosta dal hlasovat o programu dle podkladového materiálu.

Před hlasováním přítomno: 20 členů ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Úplatný převod pozemku p.č. 369/17 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 5. Úplatný převod pozemku p.č. 369/15 a části pozemku p.č. 369/25 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 6. Úplatné nabytí id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 8. Rozpočtové opatření č. 7/2022 ke schválení
 9. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš o nočním klidu
 10. Projednání činnosti výborů ZM
 11. Diskuze
 12. Závěr

Výsledek hlasování: pro 11, proti 4, zdržel se 5, nehlasoval 0

Návrh usnesení byl přijat pod č. 2/25/22/ZM.*

3. Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš

Pan starosta uvedl, že již po páté se město snaží najít partnera pro výstavbu domova pro seniory, přičemž ve 4. kole jsme vyzkoušeli 1. elektronickou aukci, ale teprve 2. elektronická aukce přinesla výsledek. O účastnících aukce neměli zastupitelé informaci, informaci o složených kaucích měla pouze vedoucí OM a vedoucí OF. Udělil slovo vedoucí OM, aby seznámila veřejnost s průběhem soutěže.

Vedoucí OM uvedla, že  pozemek p.č. 4625 určený pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ se soutěžil již po páté. K materiálu byla přiložena i smlouva, která by se uzavírala v případě schválení prodeje pozemku vítězi elektronické aukce. Uvedla podmínky, které byly uvedeny v záměru a za kterých by smlouva byla uzavřena. Soutěžilo se o nejvyšší nabídku kupní ceny formou elektronické aukce. Podmínkou aukce bylo složení kauce ve výši 2,5 mil Kč na účet města ve stanoveném termínu. O výsledku aukce je sepsán protokol, o němž nikdo z vedení města ani z úřadu nemá informace. Obálka je zde zalepená a bude zde otevřená. Není pravda, že by kupní cena měla být hrazena až po kolaudaci objektu. Dnes je na účtu města zaplaceno 2,5 mil. Kč, další 2,5 mil. Kč město obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení, v mezidobí ještě obdržíme mimo úhradu kupní ceny 1,3 mil. Kč za náklady na projektovou dokumentaci, na základě které je vydáno územní rozhodnutí. Úhrada kupní ceny po kolaudaci domova se týká pouze části kupní ceny. Kupní smlouva předložená v materiálech by se neměnila, byla přílohou i záměru. Ten, kdo se elektronické aukce účastnil, ví předem, s jakou textací bude smlouva uzavřena.

Pan Mgr. Aleš Koubek se dotázal, kdy nastane účinnost smlouvy a kdy bude započítána kauce na úhradu kupní ceny. Vedoucí OM: V okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Mgr. Koubek: Takže budeme mít 2,5 mil. Kč do 30 dnů od stavebního povolení, dalších 2,5 mil. Kč budeme mít až po kolaudaci objektu. Pokud se objekt nezkolauduje, musíme 2,5 mil. Kč za kauci vydat, nejsou naše. Pan starosta: Pokud nedojde ke kolaudaci, kauce nám propadne. Vedoucí OM: Kauce by propadala v případě, že by vítěz elektronické aukce odmítl podepsat kupní smlouvu. Pan starosta: Po schválení máme 14 dnů na podpis smlouvy. Ze smlouvy plyne, že vítěz aukce má povinnost do nějaké doby postavit pod sankcí. Pokud ne, jsou tam popsány procesy, že by stavba přecházela do vlastnictví města. Mgr. Koubek: Ve smlouvě není, že pokud nezkolaudují, že to přechází do našeho vlastnictví. Pan starosta: Toto je již 5. výzva, u závěrečných právních korekcí jsem nebyl. Máme na to právní zastoupení a vedoucí OM má právní vzdělání. Vedoucí OM: Na průběh přípravy stavby až do kolaudace jsou připravena ustanovení, která to všechno popisují. Příslušná ustanovení uvedla. Mgr. Koubek: Z jakého důvodu jsou uchazeči povinni se držet projektové dokumentace? Pan starosta: Vždy to tak bylo. Pouze jeden z uchazečů do své nabídky ve 3. kole vpašoval jakousi dokumentaci, kterou jsme nikdo nepochopili, proč tam vůbec je. Prodávali jsme pozemek pod domovem za účelem výstavby rodinných domů a v době prodeje byly jasné objemové a výškové parametry domova důchodců. Domov měl vypadat tak, jak byl naprojektován, a tento projekt jsme přenesli do všech pěti výběrových řízení. Mgr. Koubek: U všech záměrů nebylo důsledné dodržení projektu. Proč nestačí dodržet kapacitu, účel užívání, nějaké podstatné parametry? Proč si to společnost nemůže upravit dle svých zkušeností? Pan starosta: Byla stanovena výšková hladina a objemová kategorie tohoto objektu. Takže projekt za 1.300.000 Kč bychom vyhodili. Lidem, kteří si koupili pozemek pod tím, bychom řekli, že se tady bude stavět něco jiného. Od začátku chceme to stejné. Vedoucí OM: Podmínka dodržet projekt tam byla vždy. V předchozích kolech byly dotazy, jestli je možno navyšovat kapacitu, příp. měnit výšku budovy, tak se to trochu zpřísnilo, ale v zásadě to bylo ve všech záměrech.

Pan Ing. Tomáš Kučera: Ať je dodržena výška, rozměry, vzhled, kapacita, velikost pokojů, ale proč si vnitřní členění, které nemá vliv na vnějšek, nemůže zájemce upravit dle svých zkušeností? Vedoucí OM přečetla část záměru týkající se projektové dokumentace. Pan starosta: Omezení je v tom, že kolaudovaný objekt bude odpovídat svým půdorysným a výškovým uspořádáním projektové dokumentaci stavby pro územní řízení. Vnitřní členění si může zájemce upravit. Ing. Kučera: V čl. 4.1. smlouvy je, že výstavba bude realizována v souladu s projektovými dokumentacemi, které jsou součástí této smlouvy. V té projektové dokumentaci není vnitřní členění? Pan starosta: Jedná se o vnější půdorys objektu. Ing. Kučera: Pokud je to dokumentace, kterou jsme vytvářeli před 6 lety, tak je to i s vnitřním členěním. Pan starosta: Chceme dodržet půdorys, hmotu, výšku objektu. To je to základní.

Paní Mgr. Markéta Burešová: Proč jsme nedostali projektovou dokumentaci? Pan starosta: Pokud se naplní půdorys a výška objektu je to to, co jsme od počátku chtěli. Mgr. Burešová: Takže projektová dokumentace se týká pouze venkovního vzhledu? Paní místostarostka JUDr. Alena Malá: Bavíme se, co je přílohou smlouvy. Ale dočtěte tu sankci, která je na uvážení města. Je na volbě města, jestli bude chtít za nedodržení vnitřního uspořádání pokutu. Pan starosta: Smlouva se odkazuje na projektovou dokumentaci, protože na základě ní bylo vydáno územní rozhodnutí. Chceme dodržet objem, výšku a kapacitu. Mgr. Burešová: Z kterého roku je projektová dokumentace? Pan starosta: Na rozhraní volebního období. Mgr. Burešová: Je to diskriminační, technologie se za tu dobu posunuly jinam. Pan starosta: Nezakazujeme uchazečům stavbu skeletu, zateplení, tepelná čerpadla a další úpravy. Chtěli jsme dodržet stavbu jako takovou, objem, výšku. Pan Ing. Tomáš Pelán: Bavíme se zbytečně, přečtěte si článek 4. Mgr. Koubek přečetl čl. 4.1. Ze smlouvy plyne, že bez předchozího písemného souhlasu města se nemůže projekt měnit. SeneCura se neúčastnila, protože tam není možná odchylka od projektu. Přijde jim projekt navržen neprakticky. Zbytečně se připravujeme o SeneCuru a případné další uchazeče. Pan starosta: Nemám informaci, že by toto SeneCura městu sdělila. Ing. Pelán: Dle čl. 4.2. je prostor pro diskuzi, je možno jednat o projektové dokumentaci. Odkud máš informaci, že se SeneCura nepřihlásila? Nikdo z nás nemá informaci, kdo se přihlásil, či nepřihlásil. Mával jsi tady papírem, že za 3.200 Kč/m2 má SeneCura zájem vstoupit do výběrového řízení, tak co se změnilo? Mgr. Koubek: Dokumentace pro stavební povolení musí vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí. SeneCura to vyhodnotila, že musí dodržet dokumentaci pro územní rozhodnutí, a proto se nepřihlásila minimálně jednou v předchozích kolech a ani do elektronické aukce. Ověřoval jsem si to a zavolal jsem do SeneCury. Pan starosta: Ty jsi právním zástupcem nebo partnerem SeneCury a máš důvod za tyto věci lobovat? Mgr. Koubek: Nemám žádný důvod lobovat. Nejsem jejich zástupce ani partner. Nedostal jsem informaci od města, tak jsem volal panu Plškovi ze SeneCury a ten mi sdělil, že se nezúčastnili elektronické aukce z důvodu nutnosti dodržet projekt, což prý městu oficiálně sdělili. Paní místostarostka: SeneCura donesla nabídku přes tebe mimo soutěž, protože skončila druhá, a ty podmínky byly v podstatě podobné. Mgr. Koubek: SeneCura poslala na město 06.09.2021 a 18.03.2022 sdělení, že se nezúčastní se zdůvodněním, že se nemohou odchýlit od podmínek. Pan starosta: Tato podmínka tam byla od začátku. To že SeneCura ve 3. kole psala, jestli mohou dělat drobné úpravy, tak jsme napsali, že drobné úpravy po předchozím odsouhlasení města. Nebylo to o tom, že si tam SeneCura může cokoliv udělat. Ing. Kučera: Nedostali jsme toto sdělení, i když bylo adresováno k rukám starosty a všech zastupitelů. Pan starosta: Nic to nemění na tom, že bylo vyhlášeno výběrové řízení po páté, elektronicky a všichni měli stejné podmínky. Ve 4. kole se nikdo nepřihlásil. SeneCura se mohla přihlásit.

Vedoucí OM přečetla zadání elektronické soutěže. Pan starosta vyzval ověřovatele zápisu, aby zkontrolovali za přítomnosti zástupce QCM, s.r.o., zda je obálka zalepená a otevřeli obálku. Vedoucí OM uvedla, že v obálce je předávací protokol společnosti QCM, s.r.o. (správce systému E-ZAK) a výsledkem elektronické aukce je umístění na 1. místě DS Velká Bíteš s.r.o., IČO 14430894 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.818 Kč/m2. Jsou zde uvedeny identifikační údaje a dále protokol o průběhu aukce s přesnými časy. Pan starosta požádal vedoucí OM, aby informovala, jakým způsobem šly kauce a jaký byl průběh aukce. Vedoucí OM: Do 11.04.2022 se skládaly kauce, což bylo podmínkou účasti v aukci. Kauci složil 1 zájemce, což jsem sdělila QCM, s.r.o. Subjekt, který složil kauci, se měl zaregistrovat u QCM, s.r.o. Podle aukční vyhlášky, i když složí kauci jen jeden subjekt, má proběhnout elektronická aukce. Musí tam být dodržena minimální kupní cena s minimálním příhozem 100 Kč/m2. Neměla jsem informaci, zda se subjekt zaregistroval ve stanoveném termínu. Požadovala jsem pouze informaci, zda aukce proběhla úspěšně či neúspěšně, abychom měli informaci pro případné svolání mimořádného ZM. S administrátorkou bylo dohodnuto, že výsledek doručí v zalepené obálce na ZM, aby nebyl znám předem výsledek a soutěž nemohla být ovlivňována. Pan starosta: Proběhla aukce s elektronickou stopou. Mgr. Burešová: Je to fraška, když se přihlásil 1 účastník a nemohli jsme to vědět. Pan starosta: Vy máte 5 kol domova důchodců za frašku? Připravili jsme systém, který měl vyvrátit vaše pochybnosti. Mgr. Burešová: Když se přihlásil 1 účastník, mohli jsme to vědět před ZM. Předem jste s námi nediskutovali. Kdyby se diskutovalo, mohlo to být ku prospěchu projektu. Mgr. Koubek: Proč ta kauce nemohla být složena jinde mimo město? Proč se koná aukce s 1 účastníkem a minimální příhoz je 100 Kč/m2? Jeden dražitel naprosto popírá smysl aukce. Vedoucí OM přečetla návrh usnesení.

Pan Ing. Josef Janšta: Nikdo z opozice nezpochybňuje potřebnost domova, ale jde tady o transparentnost. Na 1. ZM byla jedna nabídka od firmy, která měla několikaměsíční historii. Bylo nám vyčítáno, že nepřicházíme s ničím konstruktivním. Na to konto přinesli opoziční zastupitelé přímo na ZM nabídku od firmy SeneCura. Nejsme jejich agenti. Pokud se dnes prodej schválí, připravíme město o několik milionů Kč. Měli jsme tady nabídky přes 3 tis. Kč. Kdyby se s opozicí jednalo, mohly se všechny podmínky odladit předem a nemusely se tady tyto problémy řešit. Vedoucí OM: Město oslovilo 17 subjektů, kterým poslalo výzvu a zveřejněný záměr. Ty subjekty, které měly zájem, mohly nabídku podat. Společnost DS Velká Bíteš oslovována nebyla. Mohli jsme řešit složení kauce do notářské či advokátní úschovy, ale jsou to další náklady. Pan starosta: Subjekty jste si navrhovali sami jako zastupitelé. Mgr. Koubek: Ty podmínky co do dodržení projektu jsou stejné, jak byly v záměru v listopadu? Do některého kola se SeneCura přihlásila a do některých ne se zdůvodněním, že musí dodržet projekt. Pan starosta: SeneCura se historicky dotazovala, zda jsou možné drobné odchylky, aniž by sdělila, že má zájem řešit nějaké své standardní či typové záležitosti. Drobné odchylky jsou možné, jinak se souhlasem města. Podmínky byly z tohoto hlediska stejné u všech kol. Vedoucí OM: SeneCura tuto informaci měla. Mgr. Koubek: Mělo být SeneCuře sděleno, že jsou možné dispoziční změny. Tady mám nabídku SeneCury z listopadu 3.200 Kč/m2, která platí, což je rozdíl několik milionů. Pan starosta: Mohli podat nabídku ve 3. kole.

Pan Ing. Libor Kotačka, Ph.D. vznesl dotaz na vedoucí OM, zda věděla, kdo zaplatil kauci a kdo se přihlásil do aukce 05.05. Vedoucí OM: Ano. Ing. Kotačka navrhl 10 min. přestávku a hlasování po jménech.

O slovo požádal pan jednatel společnosti DS Velká Bíteš, který uvedl: Bylo 5x vypsáno výběrové řízení a my jsme se do něho 4x přihlásili a 4x jsme dali nejlepší nabídku. Poslouchám jen, že nic neumíme a jsme založeni krátce. Chtěl bych obhájit naše jméno. Sociální služby dělám 13 let, za tu dobu jsem vybudoval 11 domovů. Dva domovy jsem postavil jen za tu dobu, co řešíme nabídky zde. Sedm domovů, které jsem vybudoval, moji investoři prodali SeneCuře, takže nemohly být špatné. Bylo pro nás šokující, že po termínu tady mávala SeneCura částkou, když už znali naši nabídku, proto jsme se nepřihlásili do 4. kola. Když se do 4. kola nikdo nepřihlásil, podali jsme nabídku do 5. kola. Nabídku podala společnost DS Velká Bíteš, která je vlastněna společností BeneVita. Důvodem vzniku DS Velká Bíteš je, že se snažíme oddělit nemovitosti od provozu, jiný důvod to nemělo. Zvažte, zda chcete mít domov a řešit ho s námi. Vždy moje spolupráce se zastupitelstvem  obcí byla v zájmu něco budovat pro lidi. Domov musí splňovat kritéria. Nechceme jít do stavby, kdy budeme stavět kvůli protahování a zdražování za 100-150 mil. Kč a pak se bude na zastupitelstvu řešit, zda se má prodat někomu jinému. Nikde jsem se nesetkal s takovým procesem, že by někdo mával papírem, že dal někdo lepší nabídku. Proč ji SeneCura nedala? Zeptejte se SeneCury, proč nepodala nabídky a nestaví v jiných městech? Asi nebude důvodem projektová dokumentace. Dva roky zažívám zpochybňování toho, co dělám. Mluvíte o transparentnosti, ale naší společnosti se nikdo nezeptal, jak fungujeme. Mgr. Koubek začal číst panu jednateli sdělení SeneCury, proč nepodali nabídku v Bíteši. Pan starosta: Je to trapná záležitost, prosím o skončení. Mgr. Koubek: Není trapná, ty jsi to zastupitelům nepředal. Pan starosta: Diskuze k tomuto bodu je ukončena. Žádám o případný protinávrh usnesení, které tady bylo přečteno.

Mgr. Koubek dal protinávrh:V případě, že bude schválen vítězem elektronické aukce společnost DS Velká Bíteš s.r.o. za 1.818 Kč/m2, bylo městem Velká Bíteš podáno trestní oznámení na zastupitele, kteří budou pro toto hlasovat. Protože městu vzniká škoda ve výši rozdílu v částce 3.200 Kč – 1.818 Kč/m2 násobeno m2. Dále dovětil, že pokud trestní oznámení město nepodá, podá je on.

Ing. Kotačka zopakoval svůj návrh, aby se hlasovalo po jménech. Pan starosta: Budeme tedy hlasovat o tom, že hlasování o úplatném převodu pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš bude po jménech.

Před hlasováním přítomno: 20 členů ZM.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 8, zdržel se 3, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Pan starosta: Nyní budeme hlasovat o protinávrhu Mgr. Koubka. Probíhal zápis odcházejících zastupitelů do prezenční listiny. Pan starosta vyhlásil přestávku. V jednání bylo pokračováno v 16:40 hodin za přítomnosti 11 členů zastupitelstva města.

Pan starosta: Jedná se o důležitou záležitost. Vedení města i odbory investic a rozvoje a majetkový odvedly spoustu práce. Dnes ve mně jednání vyvolalo pocity smutku. Dvouleté opakování, abychom jako Bítešáci táhli za jeden provaz, jsou nereálné. Opozice nepřišla za 2 roky s žádným návrhem. V 1. kole byl 1 uchazeč, ve 2. kole se nikdo nepřihlásil. 3. kolo proběhlo prostřednictvím advokátní kanceláře, tam byli 2 uchazeči, přičemž ten uchazeč, který neuspěl, tak prostřednictvím opozičních zastupitelů údajně přišel s jinou nabídkou, kterou jsme nikdy oficiálně nedostali. Jestli dokument vznikl v SeneCuře nebo ve vaší advokátní kanceláři pane magistře Koubku, nevíme. Přihláška do elektronické aukce závisela čistě na uchazečích. Bylo osloveno 17 subjektů. To je dostatečně velký počet, aby proces mohl být shledán transparentním.

Budeme hlasovat o protinávrhu Mgr. Koubka, který opakovaně zpochybňuje postupy vedení města ve věci přípravy DZR v lokalitě U Stadionu.

Před hlasováním přítomno: 11 členů ZM.

Návrh usnesení:

V případě, že bude schválen vítězem elektronické aukce společnost DS Velká Bíteš s.r.o. za 1.818 Kč/m2, bylo městem Velká Bíteš podáno trestní oznámení na zastupitele, kteří budou pro toto hlasovat. Protože městu vzniká škoda ve výši rozdílu v částce 3.200 Kč mínus 1.818 Kč/m2 násobeno m2.

Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 4, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Vedoucí OM znovu přečetla návrh usnesení týkající se vítěze elektronické aukce.

Před hlasováním přítomno: 11 členů ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví vítěze elektronické aukce, kterým je DS Velká Bíteš s.r.o., IČO 14430894, se sídlem Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha za kupní cenu ve výši 1.818 Kč/m2 Kč na základě přiložené smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti a o zřízení věcného břemene.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.*

  

Výsledek hlasování se může zdát čtenářům Zpravodaje překvapivý v situaci, kdy přítomní opoziční zastupitelé opustili sál kulturního domu, a na hlasování zůstalo 11 koaličních zastupitelů. Hlasování zastupitelů však proběhlo po vyhrocené předchozí diskuzi, ve které byla jedním zastupitelem za KDU-ČSL opět koaličním zastupitelům emotivně připomínána možnost podání trestního oznámení na zastupitele v souvislosti s kladným hlasováním o prodeji pozemku a následném přerušení jednání, během kterého byli někteří koaliční zastupitelé vystaveni osobní konfrontaci ze strany opozičních zastupitelů. Správnost uskutečněného prodeje pozemku pro budoucí domov důchodců formou elektronické aukce byla opozicí zpochybněna. Následné hlasování, které nepotvrdilo výsledek aukce, možnost realizace domova v našem městě opět oddálilo.

V okamžiku psaní tohoto úvodního slova jsem stále přesvědčen, že v situaci, kdy město připravilo kvalitní projekt domova důchodců, který se neohlíží pouze na ekonomiku stavby (minimalizace stavebních nákladů je důležitá pro investora domova), ale řeší prostřednictvím stanovení stavebních parametrů a vnitřní dispozice objektu budoucí kvalitní úroveň bydlení a komfort klientů domova

- jsou dva reální zájemci o převzetí tohoto projektu a vybudování a provozování domova se ceny stavebních prací enormně zvyšují (původní odhady nákladů stavby ve výši 150 mil. Kč, hrazené v plném rozsahu investorem, se dle odborného odhadu nyní pohybují v úrovni cca 230 mil. Kč)

- je reálná možnost, že alokovaná místa v sociální síti Kraje Vysočina pro pobytové sociální služby ve Velké Bíteši budou při příští aktualizaci tohoto krajského dokumentu redukována (stávající počet míst 27 je využit v současném domově důchodců na poliklinice, zbývající alokovaná část 46 míst je určena pro další kapacitní rozšíření domova)

- je výsledkem hlasování neustále posunována realizace objektu a zahájení provozu domova a město tím již od 2. poloviny roku 2023 bude přicházet ročně o cca 1,5 mil. Kč, což odpovídá výši příspěvků státu za občany, mající trvalé bydliště v domově (uvedený termín zahájení provozu byl stanoven v 1. kole prodeje v prosinci 2020, jehož průběh byl opozicí rovněž zpochybněn a tím prakticky zastaven)

- do dalšího opakovaného výběrového řízení se přihlásí alespoň jeden uchazeč, splňující požadavky města, který podá reálnou nabídku na převzetí projektu a vybudování a provozování domova bude nakonec dosaženo úspěšného výsledku. Dopomoci by k tomu mohla i diskuze zastupitelů, uskutečněná na pracovním semináři zastupitelstva v samém závěru měsíce května.

V současné době probíhá renovace „Oranžového hřiště“ na ulici Tyršova ve Velké Bíteši. Práce provádí zaměstnanci Technických služeb Velká Bíteš, spol s r.o. Díky jejich odbornému zásahu dostane oblíbené hřiště nový kabát a může bezpečně sloužit dětem i nadále. Renovace všech herních prvků skončí v srpnu tohoto roku. Provoz hřiště je částečně omezen, proto tímto žádáme maminky s dětmi o trpělivost. K nastartování renovace hřiště významně přispěla vzájemné diskuze vedení města s bítešským občanem Miroslavem Jabůrkem, který nám nastavil zrcadlo reálného stavu stávajících sportovních zařízení ve městě a srovnání s aktuálním stavem sportovišť v přilehlém regionu. Mé poděkování mu patří nejen za tento krok, ale i za konzultační činnost, kterou nyní vykonává v případech plánovaných úprav a obnovy městských veřejných hřišť a sportovních ploch. Jednou z prvních realizací bude víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem v sídlišti U Stadionu, které do poloviny září nahradí stávající hřiště s pískovým povrchem. Barevné vymezení ploch hřiště umožní různé aktivity např. malou kopanou, volejbal, florbal popř. basketbal a rovněž dobře poslouží pro volný pohyb malých dětí. Umělý povrch bude tvořen z umělého trávníku zasypaného křemičitým pískem.

Město Velká Bíteš opět zažádalo o využití finančních prostředků z Programu regenerace v roce 2022 poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury. V únoru letošního roku jsme obdrželi rozpis státní finanční podpory v Programu MPR a MPZ pro rok 2022, kde pro Velkou Bíteš byla vyčleněna částka 200 tis. Kč na obnovu kulturních památek. V letošním roce se tak se státní dotací vymění pět oken ve dvorní části objektu Masarykova náměstí 85 v městské knihovně a budou renovována vstupní vrata téhož objektu. Tyto práce bude provádět TRUHLAŘSTVÍ Jaroslav Kulík z Hrušovan nad Jevišovkou.

V blízkosti mateřské školy U Stadionu aktuálně připravujeme vybudování nových parkovacích míst. Cílem je především zvýšit bezpečnost dětí v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče vozí nebo vyzvedávají děti ze školky. Vybudováním nových parkovacích míst dojde současně ke zpřehlednění situace, zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení komfortu při pakování v daném území. Navržená stavba parkoviště v okolí bytového domu č.p. 275 je doplněním stávající dopravní infrastruktury v území. V letošním roce bude realizováno 8 parkovacích míst „Parkoviště K+R“ na 15 minut v rozmezí 7:00– 16:00. Na těchto místech lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob bez dlouhého zdržování. Ve zbývajícím čase budou místa sloužit obyvatelům uvedené oblasti. V příštím roce by měla být v území dobudována druhá část parkovacích ploch, aby zde tak celkově vzniklo 32 kolmých parkovacích stání a 3 podélná stání jak pro obyvatele bytových domů, tak pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu.

Dne 8. 6. 2022 proběhlo v sále kulturního domu veřejné projednání s občany, týkající se rekonstrukce ulice Pod Spravedlností. Rekonstrukce komunikace bude řešena jako místní komunikace s pobytovou funkcí ve funkční skupině D (pěší a obytné zóny). V tomto případě se bude jednat o zónu 30 se střídavě oboustranným bodovým zúžením. Základní šířka komunikace je 5,5 m, bodové zúžení je navrženo v šířce 3,5 m. Vysazení plochy budou sloužit buď jako dlážděné k odstavení vozidel nebo jako ozeleněné. Pro zklidnění dopravy v předmětné ulici jsou na vjezdech do ulice a na místech pro přecházení zvýšené plochy. Pěší doprava bude vedena po samostatném chodníku v šířce 1,8m podél místní komunikace. Pro odvodnění komunikace, chodníku a zpevněných ploch je navržena po celé délce rekonstruované komunikace nová dešťová kanalizace. Celková délka činí 832m. Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna přes retenční nádrž do stávající dešťové kanalizace a následně do vodoteče Bítýška. Dále je navrženo prodloužení splaškové kanalizace v délce 300,3m, vodovodu v délce 443,0m, plynovodu v délce 226,0m a veřejného osvětlení včetně nasvětlení místa pro přecházení a prodloužení v ulici Jihlavská směrem z města. Dále bude z důvodu rozšíření komunikace a výstavby nové dešťové kanalizace provedena přeložka sdělovacího vedení v délce 412,0m. Své připomínky a podněty k návrhu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „MK Pod Spravedlností, Velká Bíteš“ mohou občané adresovat odboru investic a rozvoje městského úřadu nejpozději do 10. 7. 2022

Aktuálně realizované dvě největší dopravní stavby na území města, kterými jsou severozápadní silniční obchvat města a rekonstrukce ulice Rajhradská výrazně pokročily. Veřejnost však již netrpělivě očekává jejich dokončení. V případě obchvatu bude od července zprůjezdněn průjezd krajské komunikace ve směru na Křoví u „Rasovny“, v případě ulice Rajhradské ulice bude tato průjezdná, dle sdělení dodavatele akce, až na konci září.

Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“, který řeší komplexní rekonstrukci a rozšíření objektu mateřské školy na náměstí je v samém závěru. Dokončování vnitřního vybavení a nábytku přes období prázdnin je naplánováno tak, aby objekt ve své nové podobě přivítal v novém školním roce 72 nových předškoláků. Kapacita školky byla rekonstrukcí navýšena o 46 dětí. Nejdůležitějším okamžikem celého procesu přípravy této rekonstrukce bylo hlasování zastupitelů o realizaci projektu po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby na zasedání dne 25. 1. 2021. I když jsem byl přesvědčen, že tento projekt určený zejména pro bítešské děti, měl být prioritou celého zastupitelstva, nezískal při hlasování téměř žádnou podporu ze strany opozičních zastupitelů. Usnesení o realizaci projektu podpořilo společně se mnou celkově pouze 12 z 19 přítomných zastupitelů. O podpoře hlasovali tito přítomní zastupitelé: Jiří Dohnal, Pavel Holánek, Josef Jelínek, Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Alois Špaček, Jaroslav Štefek, Jan Vrba, František Melichar, Jan Václav Brym, Markéta Burešová, Libor Kotačka, Aleš Koubek, Tomáš Kučera, Ondřej Machola, Eduard Rovenský. Projekt hlasováním podpořili: Jiří Dohnal, Pavel Holánek, Josef Jelínek, Alena Malá, Zdeněk Mazánek, Tomáš Pelán, Vojtěch Pernica, Alois Špaček, Jaroslav Štefek, Milan Vlček, Jan Vrba, František Melichar. Za jejich rozhodnutí jim touto cestou ještě jednou děkuji.

Společně se zástupci mateřské školy srdečně zvu rodiče, děti a širokou veřejnost ve středu 31. srpna 2022 od 15.00 hodin na slavnostní otevření po její rekonstrukci, v rámci kterého si budou moci všichni přítomní prohlédnout zrekonstruované prostory mateřské školy.

Vážení spoluobčané, 

Přeji vám hezké letní dny a příjemné prožití vaší dovolené. Zároveň vás zvu na Tradiční bítešské hody, jejichž vyvrcholením bude hodový víkend od pátku 9. do neděle 11. září. Z bohaté nabídky programu vás zcela jistě osloví koncert hudební kapely Hradišťan s Jiřím Pavlicou, folklorní festival Setkání na Podhorácku nebo vystoupení folklorního souboru Vargovčan z partnerského města Hanušovce nad Topľou.

Ing. Milan Vlček, starosta města