Záměr prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. a obci Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš (dále též „město“)

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 3/127 /22/RM ze dne 27.06.2022
tento záměr:

 

„Úplatný převod pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“,

 

za nejvyšší nabídku kupní ceny min. však za 2.800,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo
vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2922-24/22 ze dne 27.05.2022 se závazkem kupujícího.

 

pdfPodrobné informace v PDF dokumentu zde