Slovo starosty 05-06/2022

StarostaVážení spoluobčané,

od mého příspěvku do minulého dvojčísla Zpravodaje jsme ve městě stihli absolvovat dvě zasedání zastupitelstva města. První z nich se uskutečnilo 21. února a bylo opakováním zasedání, původně svolaného na 7. 2. 2022. O tom, že se zasedání v původním termínu neuskutečnilo, protože v úvodu nebyl schválen potřebnými 11 hlasy jeho program, jsem vás již informoval. Jednání zastupitelstva v pondělí 21. února trvalo necelou hodinu a čtvrt. Poměrně svižně byly v jeho průběhu projednány všechny body programu, které se zejména týkaly finančních i majetkoprávních témat, včetně dotací na provoz sportovních klubů ve městě – HC Spartak Velká Bíteš a FC PBS Velká Bíteš. Za zmínku rovněž stojí odsouhlasení smlouvy o společném postupu města Velká Bíteš a Kraje Vysočina při zajištění přípravy a realizace dalšího plánovaného jihovýchodního úseku silničního obchvatu města. Druhé zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 11. dubna. Úvod patřil projednání bodů týkajících se aktuální úpravy městského rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření, schválení účetní závěrky města za rok 2021 a informace o plnění rozpočtu města ke konci března. Následovalo projednání Zprávy o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021. Celé znění této zprávy je dostupné na webu města. Další program se týkal převodů bytových jednotek v bytových domech U Stadionu. Následně byly řešeny směny, nabývání či prodeje pozemků. Zastupitelstvo bylo v závěru zasedání seznámeno s dosavadním stavem jednání, uskutečněným za účelem dořešení rozšíření ploch sportovišť v lokalitě za fotbalovým stadionem a dalšími kroky vedení města v uvedené záležitosti.

V lokalitě U Stadionu v uplynulých dvou měsících pokračovaly stavební práce na druhé etapě rekonstrukce a rozšíření městských sítí, splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu a současně rekonstrukce části komunikace a sítí na konci Tyršovy ulice od křižovatky s ulicí Lánice. Dosavadní bezkolizní průběh akce nám dává šanci, že plánovaný říjnový termín dokončení prací v úseku ulice Tyršova bude dodavatelem stavby výrazně zkrácen.

Návrhu podoby nového městského parku v lokalitě U Stadionu byla věnována na počátku března v kulturním domě veřejná prezentace. Po představení záměru si z následné diskuze s veřejností autor architekt Zdeněk Sendler a jeho tým spolupracovníků a pracovníci odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš odnesli věcné podněty k dopracování představeného projektu.

Stavební práce, prováděné firmou GEOSAN GROUP, a.s., na rekonstrukci a rozšíření objektu mateřské školky na Masarykově náměstí se blíží ke svému závěru. Potvrzuje to i nově dokončená fasáda objektu, která výrazně prozářila stávající staveniště. V závěru stavebních prací bude dokončena školní zahrada a bezprostřední okolí objektu. Po dokončení prací budou během prázdnin prováděny dodávky a montáže nábytku a vybavení v prostorách nové školky. K prvnímu září bude celá budova připravena k nástupu nových předškoláků.

Komplexní rekonstrukce Rajhradské ulice, včetně rozšíření stávající vozovky se svým rozsahem řadí k nejvýznamnějším rekonstrukcím komunikací ve městě v posledním období. Přístup ke stavbě a provádění prací firmou Outulný VHS spol. s r.o. si od zahájení v závěru loňského roku až dosud zaslouží kladné hodnocení. Kácení vzrostlé zeleně, uskutečněné v rámci stavby touto firmou v prostoru přiléhající ke křižovatce s ulicí Jihlavskou, se nešťastným způsobem stalo předmětem diskuzí ve městě. Dle mého názoru zbytečně. Kroky k odstranění 8 vzrostlých stromů byly při projektování stavby řádně připraveny a povoleny. Zcela jistě si však zkušenost s touto situací příslušní pracovníci úřadu vezmou jako námět pro přípravu budoucích složitějších investičních akcí.

Ve středu 13. dubna byly po předchozím projednání v radě města a zastupitelstvu města podepsány smluvní dokumenty mezi městem Velká Bíteš, SVK Žďársko a společností OC Hradby, s.r.o., Brno, které obsahují podmínky města pro vydání souhlasného stanoviska města pro vydání stavebního povolení připravovaných objektů obchodní zóny při ulici Vlkovská. Zástupci developera potvrdili, že po vydání příslušných povolení bude pravděpodobně již v květnu zahájena výstavba supermarketu LIDL. Jeho dokončení očekávají před vánočními svátky. Dokončení detailů – menších obchůdků v těsném sousedství je připravováno k otevření v polovině příštího roku.

V uplynulém období byly pod vedením investičního odboru městského úřadu realizovány či zahájeny další drobné investiční akce. Mimo jiné nové rozvody veřejného osvětlení na ulici Karlov ve spolupráci s rekonstrukcí elektrických kabelů společností EGD, nová kanalizační přípojka kulturního domu, lávka pro pěší přes potok Bítýška u trafostanice v ulici Pod Hradbami, oplocení nového školního pozemku pro mateřskou školu v Lánicích nebo také obratiště v místní části Jestřabí.

Ing. Milan Vlček, starosta města