Slovo starosty 03-04/2022

StarostaVážení spoluobčané,

v pondělí 7. února se uskutečnilo zasedání zastupitelstva. Průběh zastupitelstva dokumentuje zápis, jeho celé znění je veřejně přístupné na webu města www.vbites.cz . Ze zápisu vyjímám:

Zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš bylo zahájeno v 14:32 hodin starostou města panem Ing. Milanem Vlčkem. …dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) je přítomna nadpoloviční většina (15 členů zastupitelstva města), zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné.

Pan Mgr. Aleš Koubek: … Navrhuji doplnění programu o bod 3: Změna jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš. Číslování ostatních bodů by se posunulo. Chtěl bych návrat začátku zasedání na 17.00 hodinu. Návrh změny jednacího řádu vám byl předložen na stůl. Je to nová úprava textu čl. 3 odst. 1 (příloha č. 2 zápisu).

Pan starosta dal nejdříve hlasovat o návrhu programu dle Mgr. Koubka.

Pan starosta dal nejdříve hlasovat o návrhu programu dle Mgr. Koubka.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 2, zdržel se 7, nehlasoval 0. Návrh usnesení nebyl přijat.

Následně dal pan starosta hlasovat o původním návrhu programu zveřejněném na úřední desce.

Před hlasováním přítomno: 16 členů ZM.

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zrušení termínu zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 14. 2. 2022
 4. Rozpočtové opatření č. 15/2021 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2021
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2022 ke schválení
 7. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 8. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce – JV obchvat
 10. Úplatný převod částí pozemků p.č. 226/1, 231/1 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Informace o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Projednání činnosti výborů ZM
 14. Diskuze
 15. Závěr 

Výsledek hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 2, nehlasoval 0

Návrh usnesení nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že nebyl schválen program zasedání, ukončil pan starosta zasedání zastupitelstva města v 14:42 hodin s tím, že se bude konat náhradní zasedání zastupitelstva města v termínu schváleném radou města.

Zastupitelstvo tak bylo ukončeno přesně za deset minut. Program byl dle mého názoru, naprosto bezkonfliktní. Obsahoval navíc body, týkající se projednání poskytnutí dotací pro hokejisty a fotbalisty, smlouvu s Krajem Vysočina o postupu v další části obchvatu nebo též upřesnění letošního rozpočtu města. Koalice však měla v okamžiku hlasování o programu jen 10 přítomných členů a z opozice nikdo nehlasoval pro původní program.

Původně mělo být zastupitelstvo o týden později. Protože na Bítešsku byly v tomto termínu jarní školní prázdniny a řada ze zastupitelů má malé děti, považovali jsme na radě města za výhodnější posunout zasedání o týden dříve. Druhým důvodem termínu zastupitelstva 7. února byla plánovaná odstávka elektrické energie na radnici dne 14. 2. 2022, museli bychom svolávat úředníky z home-office. Opozice již delší dobu trvá na tom, aby zasedání zastupitelstva začínala v pravidelně v 17.00 hodin, podle posledního návrhu, aby byl tento čas zakotven v jednacím řádu. Zatím je určen jenom den, nikoli čas. Svolání zastupitelstva je v pravomoci starosty. V některých městech jsou zasedání zastupitelstva i v dopoledních hodinách, já považuji za výhodnou dobu odpoledne, kdy ještě můžeme bez problému pozvat pracovníky jednotlivých odborů radnice na zasedání. O čase zasedání jsme na zastupitelstvu jednali už vícekrát. Jaký byl skutečný důvod nepodpoření původního programu opozicí, a tím pádem ukončení zasedání, bohužel nevím.

V lokalitě U Stadionu byly zahájeny stavební práce na druhé etapě rekonstrukce a rozšíření městských sítí, splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu. Součástí stavby bude i rekonstrukce vozovky, chodník a veřejné osvětlení na konci Tyršovy ulice od křižovatky s ulicí Lánice. Firma Eurovia CS začala se skrývkou ornice a hrubými terénními pracemi. Jejich rozsah je nezbytný pro přípravu tras hlavních vedení inženýrských sítí v této oblasti a související odstranění, a tím pádem ochránění, ornice v těchto trasách. Ve stejné oblasti navíc byly zahájeny developerem budoucího bítešského supermarketu při ulici Vlkovská zemní práce na přeložce vysokotlakého plynového potrubí.

Návrhu podoby nového městského parku v lokalitě U Stadionu bude věnována další veřejná prezentace. Představení dalšího z městských záměrů nových volnočasových přírodních ploch se uskuteční v pondělí 7. března v 15.30 v kulturním domě. Za účasti autora architekta Zdeňka Sendlera a jeho týmu spolupracovníků a pracovníků odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš.

Od rekonstrukce Masarykova náměstí uplyne letos již osm let. Za tuto dobu užívání náměstí jsou znát určité známky opotřebení. V polovině února jsme se proto sešli s architektem Alešem Burianem, autorem projektu, a probrali jsme společně témata, co je potřeba opravit, a co by šlo vylepšit. Jedná se například o opravu míst s lokálně sedlou dlažbou, o kapacitnější nádoby na odpad, nebo doplnění mobiliáře. Chceme navíc přidat ochranné elementy ke stromům. Vše bychom chtěli stihnout do konce prázdnin.

Rekonstrukce a rozšíření mateřské školky pokračuje podle plánu. V polovině února jsme schvalovali barvu fasády, barvu soklu. Řešíme tedy už příjemnější, estetické záležitosti. V souvislosti se stavbou jsme se rovněž sešli s památkáři, abychom se dohodli na nové podobě fasády domu č. 85, ve kterém je umístěna městská knihovna. Chtěli bychom jí v budoucnu vrátit historickou podobu – včetně šambrán, náznaků sloupů, kamenné podezdívky. Vycházeli jsme z historických fotek, jednání nebylo jednoduché, ale věřím, že v březnu budeme znát finální podobu. V letošním roce bychom chtěli dokončit výměnu zbývajících oken objektu do dvora a provést úpravu osazení oken do Masarykova náměstí a repasi hlavních vstupních vrat. Práce na uliční fasádě by přišly na řadu v příštím roce. Nová fasáda by měla samozřejmě nejen vylepšit vzhled náměstí, ale měla by být i technickým vylepšením současného stavu.

Obsazování volných míst praktických lékařů a praktických dětských lékařů v ordinacích měst, zejména těch menších, je tématem, které se na úrovni státu a krajů řeší již delší dobu. Bohužel bez praktického výsledku. Již více jak dva roky proto komunikuji v této věci s ředitelem bítešské polikliniky, který hledá řešení pro získání nových praktických lékařů na polikliniku. V této situaci dojde během letošního roku k ukončením praxe jedné z dětských lékařek bítešské polikliniky. Vedení města jedná po vzoru dalších měst okresu a kraje (Žďár nad Sázavou, Jemnice, Kamenice..), o nastavení podmínek pro případné zájemce o otevření nové ordinace ve Velké Bíteši, které by ho mohly motivovat pro zahájení praxe. Jedná se například ve spolupráci s krajem, o možnou finanční podporu vysokoškolských studentů medicíny a jejich akreditačních vedoucích lékařů, finanční bezúročné půjčky na zařízení ordinace a zahájení provozu praxe nebo nabídku městského bytu. V případě získání nového samostatného praktického dětského lékaře a jeho nové ordinace je to navíc běh na téměř pět let. Pokud bychom získali některého z dětských lékařů ze stávajících dětských nemocnic, byl by problém vyřešen během jednoho roku. Při zvyšujícím se nedostatku těchto lékařů i v dalších městech, je však zásadní věcí fakt, že rozhodnutí o tom, zda bude vést praxi v našem městě, musí učinit lékař sám, na základě svého rozhodnutí.

 

Ing. Milan Vlček, starosta města