Slovo starosty 01/2022

StarostaVážení spoluobčané,

vstupujeme společně do nového roku, ve kterém na podzim bude vedení města i celé zastupitelstvo předkládat svým občanům rekapitulaci své práce ve prospěch našeho města za uplynulé čtyřleté volební období. Dokončení rekonstrukce mateřské školy na Masarykově náměstí, rekonstrukce ulice Rajhradské a realizace inženýrských sítí U Stadionu a dílčí rekonstrukce koncového úseku ulice Tyršova při ulici Lánice budou z tohoto pohledu jistě nejvýznamnějšími stavbami města roku 2022. Zlepšení života občanů však jistě přinesou i na příští rok plánované další drobné akce ve městě a místních částech. Se všemi vás v následujících měsících na stránkách Zpravodaje seznámí pracovníci odboru investic a rozvoje MÚ a majetkového odboru MÚ.

Předpokladem pro zdárný vstup města do letošního roku bylo schválení rozpočtu města na rok 2022. Toto se uskutečnilo na posledním loňském zasedání zastupitelstva města 13. prosince 2021. Během jednání zastupitelé odsouhlasili nejen rozpočet města, ale istřednědobý výhled rozpočtu města na období let 2023 a 2024. Dále pak strategický plán města obecně řešící oblasti zájmových aktivit a investic města v následujících letech. Poměrně rozsáhlou pak byla část zasedání, ve které byly řešeny majetkoprávní body, týkající se jak prodeje dalších dvou bytů z nejstarších bytových domů v lokalitě U Stadionu jejich nájemníkům, tak i koupě, prodeje a směny pozemků ve Velké Bíteši a místní části Ludvíkov.

Pro město a jeho obyvatele bylo významné schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. I přes meziroční nárůst nákladů na sběr komunálního odpadu, velkoobjemové odpady ve sběrném dvoře, zvýšení cen ve spalovně a nárůst likvidace nebezpečných odpadů bylo na návrh rady města, která v tomto návrhu zohlednila aktuální překotný růst cen a životních nákladů obyvatel města, odsouhlaseno zastupitelstvem zachování ceny za komunální odpad ve výši 800 Kč/osobu/rok i pro rok 2022.

Jedním z dalších bodů pak bylo rovněž projednání a odsouhlasení smlouvy o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům města, na kterých budou investorem obchodní zóny a supermarketu LIDL při ulici Vlkovské vybudovány v příštím roce inženýrské sítě a komunikace. Následně po vybudování dopravní a technické infrastruktury předpokládá developer dobudování obchodních objektů a zahájení vlastního prodeje od července 2023. Tím by tak měla být definitivně ukončena dlouhotrvající debata veřejnosti o reálnosti či nereálnosti výstavby supermarketu ve Velké Bíteši.

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2022. Úspěchy v osobním a profesním životě a pevné zdraví vám a vašim blízkým.

Ing. Milan Vlček, starosta města