Slovo starosty 12/2021

StarostaVážení spoluobčané,

v průběhu listopadu pokračovaly podle harmonogramu a bez zásadních problémů práce na probíhajících velkých investičních akcích města, které budou dokončeny v průběhu příštího roku – rekonstrukci ulice Rajhradské a rekonstrukci mateřské školy na Masarykově náměstí.

Drobnější akce – zřízení požárních schodišť v mateřské škole U Stadionu a protihluková opatření v tělocvičně základní školy na ulici Sadová naopak v tomto měsíci budou úspěšně dokončeny. Díky aktuálně vyhlášené výzvě ministerstva pro místní rozvoj budeme ještě letos opětovně podávat žádost o dotaci pro sociální přístavbu kulturního domu a rekonstrukci části komunikace na sídlišti U Stadionu. Této lokality se týká i v současnosti probíhající výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a dostavby hlavních řadů kanalizace a vodovodu. Tyto páteřní inženýrské sítě po svém dokončení v příštím roce umožní budoucí napojení obchodní zóny se supermarketem LIDL na ulici Vlkovské a také městem plánovaný domov pro seniory.

Připravovaný projekt domova pro seniory je však po listopadovém mimořádném zasedání zastupitelstva města opět přizastaven. Stalo se tak díky vysoce nestandardní aktivitě opozičních zastupitelů dlouhodobě zpochybňujících prodej pozemku pod uvedený sociální objekt soukromému podnikatelskému subjektu, který by zajistil díky tvrdým podmínkám města jeho vybudování a následného provozování po dobu nejméně 40 let. Po vyhlášení již třetího záměru na prodej, jehož jediným kritériem byla nabízená cena za pozemek, obdržení dvou soutěžních nabídek, jejich komisionálním otevření a doporučení vítězné nabídky radou města zastupitelstvu ke schválení, zástupci opozice oznámili, že v mezičase jednali s uchazečem, který nebyl doporučen zastupitelstvu ke schválení a tento uchazeč přímo na zasedání zastupitelstva hodlá městu předložit nabídku vyšší částky za pozemek, než původně uvedl ve své nabídce. Za této vyhrocené a chaotické situace bylo jediným možným řešením zrušení vyhlášeného záměru. Záměr výstavby domova pro seniory a jeho dokončení, které se již po loňském prosincovém zastupitelstvu posunulo z roku 2023 na rok 2025, se tak díky zrušení záměru znovu odsouvá. Další postup v této věci bude řešit rada města na svém jednání ještě do konce roku. Pro přiblížení listopadového jednání zastupitelstva připojuji část zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 22. 11. 2021. Plný rozsah zápisu ze zasedání zastupitelstva, stejně jako ze všech předchozích zastupitelstev, je uveden na webu města www.vbites.cz.

Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesla vedoucí odboru majetkového. Pan starosta doplnil informace o vývoji příprav záměru výstavby objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a zdůraznil význam realizace uvedeného záměru ve městě. Dále popsal jednání s hejtmanem Kraje Vysočina o možnosti převzetí záměru krajem a jednání s vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, o kterém byl pořízen záznam. Požádal vedoucí OM o přečtení návrhu usnesení. Vedoucí OM přečetla návrh usnesení, který byl předložen v podkladových materiálech:

 

Zastupitelstvo města Velká Bíteš
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14.01.2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny
se závazkem kupujícího:
- Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.
- Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města, a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
- Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30.11.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
- Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
- Zahájení výstavby objektu na převáděném pozemku nejpozději do 31.05.2023. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.
- Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.
- Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
- Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.
- Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.
- Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.
- Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“ byly doručeny 2 nabídky kupní ceny,

b) rozhoduje přijmout nabídku společnosti Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČ: 08207364, se sídlem č.p. 134, 463 44 Radimovice a úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ se všemi výše uvedenými závazky za cenu 2.800,- Kč/m2 do jejího vlastnictví, náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

c) rozhoduje nepřijmout nabídku kupní ceny doručenou společností SeneCura Holding s.r.o., IČ: 28245211, se sídlem Ke Smíchovu 1144/144, Slivenec, 154 00 Praha 5.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30.11.2021

Dále pan starosta požádal vedoucí OM o přečtení záznamu z jednání s vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 15.11.2021. Vedoucí OM záznam z jednání přečetla:

Záznam z jednání uskutečněného 15.11.2021 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v kanceláři vedoucí odboru sociálních věcí
Přítomni:
vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina
starosta města Velká Bíteš
vedoucí majetkového odboru MěÚ Velká Bíteš

Jednání bylo dohodnuto ing. Milanem Vlčkem, starostou města Velká Bíteš za účelem projednání připravované výstavby Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš (dále jen „DZR“). JUDr. Švarcová byla předem seznámena se zveřejněným záměrem prodeje pozemku určeného pro výstavbu a následné provozování DZR, podmínky jeho prodeje hodnotila jako velmi přísné.
Město Velká Bíteš obdrželo na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku pro výstavbu DZR 2 nabídky kupní ceny, přičemž by pozemek měl být v případě kladného rozhodnutí Zastupitelstva města Velká Bíteš prodán uchazeči s nejvyšší nabídkou kupní ceny. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina provozuje na svém území několik domovů pro seniory, bylo k datu uskutečnění jednání diskutováno o případném zájmu Kraje Vysočina provozovat DZR ve Velké Bíteši. Starosta města Velká Bíteš informoval JUDr. Švarcovou o jednání s hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Schrekem ve věci případného předání celého záměru pod Kraj Vysočina. Mgr. Schrek však odkázal starostu města na řešení dané záležitosti s JUDr. Švarcovou.
Dle sdělení JUDr. Švarcové je kapacita domovů v Náměšti nad Oslavou a ve Velkém Meziříčí v daném území provozovaných Krajem Vysočina dostačující, proto nemá Kraj Vysočina zájem provozovat DZR ve Velké Bíteši. Přesto má město Velká Bíteš zařazených do krajské sítě sociálních služeb 27 míst stávajícího domova, dále dalších 23 míst zařazených do sítě nad rámec stávajících míst (z dalších 46 míst do naplnění kapacity DZR je již 25 míst rovněž zařazeno do krajské sítě sociálních služeb). Město Velká Bíteš má tedy nyní 75 míst zařazených do krajské sítě sociálních služeb. Např. Nové Město na Moravě má nyní 30 míst zařazených do krajské sítě soc. služeb.
JUDr. Švarcová se dotazovala na časový horizont, v jakém město požaduje zavázat provozovatele DZR k jeho provozování ke sjednanému účelu. Dle záměru bude ve smlouvě uveden závazek na provozování DZR na 40 let (Kraj Vysočina uzavírá obdobné závazky pouze na 30 let).
JUDr. Švarcová sdělila, že Kraj Vysočina vítá „barevnou“ síť provozovatelů domovů na svém území (krajská zařízení, zařízení územně samosprávných celků, privátní zařízení). Ohledně požadavku města Velká Bíteš na přednostní umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši v rámci možností daných aktuálními právními předpisy potvrdila ze své zkušenosti, že v DZR jsou umísťování občané ze nejbližší spádové oblasti (JUDr. Švarcová potvrdila, že dle judikatury ESD se jedná o diskriminační přístup). Pouze v případě, že není zájem o obsazení uvolněného místa z těchto žadatelů, jsou umísťování žadatelé ze vzdálenějších oblastí.
Dále bylo dohodnuto, že město Velká Bíteš bude Kraj Vysočina prostřednictvím JUDr. Švarcové písemně informovat po 30.11.2021, zda došlo k uzavření smlouvy na prodej pozemku pro výstavbu DZR ve Velké Bíteši. Dále bude město Velká Bíteš průběžně informovat Kraj Vysočina o aktuálním stavu výstavby domova. Zástupci města tento postup potvrdili. JUDr. Švarcová doporučila, aby město Velká Bíteš nepřevádělo na budoucího provozovatele DZR místa zařazená do krajské sítě sociálních služeb dříve než bude jistá kolaudace DZR a jeho následné provozování.

Záznam byl předán členům zastupitelstva města v tištěné podobě. Pan Mgr. Aleš Koubek: Zjišťovali jste, jakým jiným způsobem jsou v Kraji Vysočina provozována zařízení tohoto typu? Pan starosta: Paní doktorka nám sdělila, že se jedná o krajská zařízení, církevní, komunální a zařízení provozovaná soukromými subjekty. Mgr. Koubek: Nesdělila vám o výstavbě domova v Humpolci soukromou společností, která ho po 25 letech převede bezúplatně do vlastnictví kraje? Je to PPP projekt. Pan starosta: O tomto jsme spolu nemluvili. Pan Ing. Libor Kotačka, PhD.: Na jak dlouho a pro kolik občanů jsou místa garantována? Dle červnového usnesení se mělo oslovit 5 zájemců, bylo osloveno 11. Byly osloveny i příspěvkové organizace, které nejsou vhodné pro stomilionový objekt. Nezvážilo město, že by bylo spoluúčastno na této akci? Termín uzavření smlouvy má být do týdne? Vedoucí OM: Termín uzavření smlouvy byl uveden v záměru, který již byl zveřejněn 3x a uchazeči s tím tak počítají. Seznam oslovených poskytovatelů sociálních služeb byl v 2. kole jiný než ve 3. kole. Ve 2. kole byly osloveny i příspěvkové organizace, ozývaly se i subjekty jiného typu. Ve 3. kole byly subjekty jiné. Přečetla názvy oslovených subjektů ve 3. kole s tím, že to jsou subjekty provozující obdobné sociální služby. Uchazeč, který nabídl nejvyšší nabídku kupní ceny, osloven nebyl ani v jednom kole. Bylo zveřejňováno na úřední desce a na webových stránkách města. Závazek provozovat zařízení, dle vyhlášeného záměru, je 40 let, 25 let je věcné břemeno. Ing. Kotačka: Kdy jste je oslovili? Vedoucí OM: Seznam jsem vám posílala po zveřejnění 2. záměru. Pan starosta: Projekt má 96 míst, z toho je 75 garantováno krajem jako sociální místa v tomto objektu. Provozovatelé upřednostňují umístění klientů z regionu, chtěli jsme garantovat přednostní přijetí pro počet míst garantovaných krajem, tj. 75. Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina však na jednání potvrdila, že právně vymáhat uvedenou podmínku ve vztahu k vítěznému uchazeči by však bylo v rozporu s nálezem soudního dvora EU.

Ing. Kotačka: Ptal jsem se na demografický vývoj, na statistiku. Co bude 26. a další roky? Pan starosta: Co bude za 25 let nevím. Následně zhodnotil předpokládaný vývoj počtu obyvatel. Vypracování Ing. Kotačkou opakovaně zmiňované studie demografického vývoje ve městě pro záměr domova důchodců nebyla městem řešena, stejně jako v případě rekonstrukce MŠ na náměstí. Na rozdíl od případné výstavby další školky, v návaznosti na plánovanou výstavbu bytových domů U Stadionu s cca 100 byty, kdy bude pro město taková studie potřebná. Paní Mgr. Markéta Burešová: Také jsem se připravovala k seznamu uchazečů z 2. kola. Vedoucí OM přečetla dotaz Ing. Kotačky, který se vztahoval k 2. kolu. Mgr. Burešová: V prosincovém ZM bylo přijato usnesení oslovit 5 zájemců, kteří poskytují tento typ služeb. Mám informaci, že jich bylo osloveno 11, z toho 9 příspěvkových organizací. Pan starosta: Úkol, který byl zadán usnesením zastupitelstva města, jehož návrh formuloval Mgr. Koubek, byl splněn pro 2. kolo. I když nebyl dán úkol pro 3. kolo, snažili jsme se oslovit minimálně 5 poskytovatelů i ve 3. kole. Mgr. Burešová: Osobně jsem hovořila se všemi řediteli těchto organizací, minimálně polovina z nich o tom neví. Předpokládala jsem, že budou osloveny subjekty, které mohou domov reálně postavit. Z pozice vedoucí FV si nechám zjistit, kolik stálo 3. kolo. Uvedla, že BeneVita má jediného společníka BeneVita Holding, jehož jednatelem je p. Berka, který je i jednatelem spol. DS Kamenice, která vyhrála před rokem. Nyní vítězná firma má jediného jednatele, krátkou historii a skončila ve ztrátě. Působí to netransparentně. Poukázala rovněž na případnou situaci, kdy by došlo k úmrtí jednatele takovéto firmy s jedním jednatelem, což by znamenalo velkou komplikaci. Zástupce advokátní kanceláře zajišťující administraci se proti tvrzení Mgr. Burešové ohradil s tím, že zadání bylo oslovit 5 poskytovatelů sociálních služeb a ti jsou definováni zákonem. Bylo jich osloveno více, všechny výzvy byly doručovány na dodejku nebo do datové schránky. Řada příspěvkových organizací zaslala vyjádření. Pan starosta: Bylo zveřejněno na úřední desce města. Ve 2. kole nebyla oslovena SeneCura, přesto se ozvala. Uzavřel diskuzi ke 2. kolu, protože podle usnesení bylo osloveno 5 subjektů, jež provozují sociální služby. Mgr. Burešová: Mělo to být v zájmu města a ne aby bylo splněno špatně formulované usnesení. Mgr. Koubek: Očekával bych, že budeme mít v materiálech, kdo byl osloven, záznam z jednání na kraji, protokol o otevírání nabídek. Je zavdávána příčina k pochybnostem, považuji za zbytečné zadání výběrového řízení advokátní kanceláři. Proč má být smlouva uzavřena do 30.11.2021? Vedoucí OM: Protože součástí zveřejnění záměru byla podmínka úhrady nákladů projektu 1.300.000,- Kč kupujícím městu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a je s částkou počítáno v letošním rozpočtu. Mgr. Koubek: Dotazovali jste se na reference uchazečů, příp. jste se byli podívat na provoz jejich zařízení? Uvítal bych, abychom se mohli podívat do zařízení, které provozují jednotliví uchazeči. Odkázal přitom na prohlídku bioplynové stanice zástupci města v minulosti, kdy se ve městě stanice připravovala k výstavbě. Nejen cena je hlavní hledisko, podle kterého bychom měli vybírat.

Pan starosta: Na bioplynku byl vypraven autobus, protože byly obavy, že zapáchá. Tady naopak občané, např. Seniorklub požadují takové zařízení ve městě. Také se nejezdíme dívat na firmy, které staví pro město. Diskuze směřuje spíše k prodlužování. Proč jste nepřipomínkovali v rámci 3. zveřejnění, které bylo podrobné včetně garancí? Podmínkou výběrového řízení je uzavření smlouvy. Pokud budeme cestovat po republice, můžeme výběrové řízení zrušit. Mgr. Koubek: Měli bychom vidět provozování zařízení. Kdybychom byli přizváni, tak bych to navrhoval. Pan starosta: V případě varianty prodeje pozemku s garancí výstavby do okamžiku kolaudace nebude stavba nikomu zastavena a bude patřit městu. Vedoucí OM: Převod vlastnického práva pozemku je koncipován až po kolaudaci objektu, do té doby nelze zastavit pozemek. Mgr. Burešová: Nezpochybnila jsem způsob, jakým byl záměr zveřejněn. Nepřijde mi způsob oslovení subjektů transparentní. Předpokládala jsem, že dostaneme informace automaticky. Mgr. Koubek: Jednalo vedení města s některým z uchazečů o podmínkách? Zástupce advokátní kanceláře: S uchazeči jsme komunikovali, konkrétně se společností SeneCura intenzivně a ti nám řekli, že podmínky jsou nastaveny přísně a bylo jasné, že kdyby se podmínky zpřísnily, tak by nabídku ani nepodali. Mgr. Koubek: Bylo jednáno s BeneVitou? Mgr. Tulis: Ne. Pokud byly podmínky zveřejněny, je pak problematické, ne-li nemožné je měnit. Pan starosta: Se zájemci komunikovala vedoucí OM a informace předávala advokátní kanceláři. Vedoucí OM: SeneCura chtěla zaslat projektovou dokumentaci parkoviště. Dále byl dotaz ohledně navýšení kapacity. Osobní jednání neproběhlo. Mgr. Koubek: Nejednali jste s nimi o vyjednání lepších podmínek, než jsou v záměru, např. jestli by byli ochotni zřídit věcné břemeno na delší dobu? U tohoto typu stavby není cena nejpodstatnějším kritériem. Neuvažovali jste o PPP projektu? Mně by se líbilo nechat si domov postavit a získat do vlastnictví města po 25-30 letech bezúplatně. Pan starosta: Nezvažovali jsme tento model. Mgr. Koubek: Dělal se aktuálně znalecký posudek na tržní cenu pozemku s dokumentací a před vydáním územního rozhodnutí? Pan starosta: Stavební úřad dosud nemohl vydat územní rozhodnutí, protože nebyly dořešeny projekčně a veřejnoprávně všechny náležitosti, povoleny sítě a komunikace. Nyní již máme tato povolení a požádáme o pokračování v územním řízení. Znalecký posudek byl, požadovali jsme vyšší cenu, než byla uvedena v posudku na základě jednání RM. Vedoucí OM: Nebyl zpracováván další znalecký posudek, protože v záměru je řada závazků, které hodnotu pozemku snižují. Mgr. Koubek: Pokud neznám hodnotu a nechci se dopustit porušení péče řádného hospodáře a trestného činu, je to pro mě problematické. Mgr. Koubek: Kolik provozuje BeneVita zařízení tohoto typu? Podle mých informací jenom jedno. Vedoucí OM: Nevím. Mgr. Koubek: Jaká kritéria jsou pro vedení města rozhodující? Pan starosta: Jsou to obdobné otázky jako v prosinci. Chtěli jsme kvalitního provozovatele služeb, což potvrdila v případě BeneVity i vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Paní místostarostka: Tvoje argumentace je obrácená. V prosinci byla cena za pozemek nastavena nižší a chtěli jsme, aby sociální služby byly ve městě zajištěny. Ty jsi nás tady kádroval s odkazem na péči řádného hospodáře a trestné činy, že nejdůležitější je soutěžit na nejvyšší cenu. Teď je to pro mě otočená manipulace, teď zdůrazňuješ kvalitu poskytovaných služeb. Mgr. Koubek: Chtěl jsem znalecký posudek jako jeden z podkladů. Paní místostarostka se vyjádřila k Mgr. Burešové, která říkala, že nemáme oslovovat společnost s jedním jednatelem. V okamžiku, kdy je zveřejněno na úřední desce a přihlásí se uchazeč, který splňuje náležitosti a nabídne nejvyšší cenu, tak jak to uděláte? Tak mu řekneme, že je jeden jednatel a neuzavřeme smlouvu? Je to z vaší strany také manipulace. Mgr. Burešová: Pouze jsem upozornila na aktuální případ z tisku. Paní místostarostka: Jak to prakticky udělat? Mgr. Burešová: Vedení města o lepších podmínkách nekomunikovalo. Vedení města se nebavilo s opozicí a chce dát projekt za 200 mil. Kč firmě, která nepůsobí jako firma, která dokáže domov postavit. Chybí mi vzájemná komunikace. Pan Ing. Josef Janšta: Máme zájem, aby se tady domov postavil, ale neshodneme se na způsobu vybírání nejvhodnějšího uchazeče. BeneVita provozuje pouze domov Sychrov, 2. firma provozuje 16, což je jiná garance. Jde nám o to, aby výběr nejvhodnějšího uchazeče byl transparentní. Abychom vybrali firmu, která má za sebou nějakou historii která má reference a bude největší zárukou. Paní místostarostka: Ing. Kučera uváděl v minulosti na ZM, že SeneCura v Telči je špatná, že propouští zaměstnance a má problémy s provozem. Pan starosta požádal Ing. Kučeru, aby tuto informaci, kterou od něj v minulosti zastupitelé obdrželi, potvrdil. Pan Ing. Tomáš Kučera: V Telči jsou 2 domovy a s jedním domovem je velká nespokojenost. Překvapuje mě, že jsem řekl SeneCura, protože jsem kontaktoval kraj a tam je se SeneCurou spokojenost. Paní místostarostka: V Humpolci staví kraj se SeneCurou, ne město. PPP projekty jsou na úrovni kraje. Ing. Kučera: My jsme na ZM naposledy o tomto mluvili v prosinci. Neměli jsme možnost se na tomto projektu podílet. Pan starosta: Jsme ve stejné situaci jak při MŠ na náměstí, kdy jsme diskutovali 2 roky, zatím ceny rostou a školka je potřeba i bez demografické studie. Pojďme demokraticky řešit, jak se postavíme ke 3. kolu. Končím diskuzi a žádám o předložení protinávrhu k návrhu usnesení, který tady zazněl. Mgr. Koubek: Jsou tady zástupci SeneCury, kteří zde mají signovanou písemnou nabídku 3.200 Kč/m2, zároveň jsou ochotni netrvat na 25-letém omezení toho věcného břemene, příp. uzavřít na dobu neurčitou. Jsou ochotni jednat o podmínkách. My jsme tuto společnost oslovili. Byli jsme se informovat u radního kraje Tourka o způsobu výstavby v Humpolci. Byli jsme informováni i o dalších způsobech. Se SeneCurou je v kraji spokojenost. Reference na BeneVitu nebyly takové dobré. Jednali jsme s provozní ředitelkou SeneCura pro ČR a ta nás nasměrovala přímo na zástupce z Vídně, se kterými jsme uskutečnili jednání v minulém týdnu ve čtvrtek. Bylo to jednání, které proběhlo za účasti zástupců opozičních stran, byli tam Mgr. Koubek, Ing. Kučera, Mgr. Burešová a Ing. Machola. Projednali jsme s nimi podrobně podmínky záměru. Nevěděli, jak dopadlo výběrové řízení, jaké byly nabídky, a nebyli pozváni k otevírání obálek s nabídkou. Mgr. Koubek vyzval přítomné zástupce společnosti SeneCura k předložení písemné nabídky. Tuto jím převzatou nabídku pak hodlal osobně předat starostovi města, který však toto odmítl. Následně Mgr. Koubek pak přešel ke kameře, přenášející online přenos ze zastupitelstva, a snažil se o snímání zmíněného dokumentu SeneCury uvedenou kamerou. Pan starosta upozornil Mgr. Koubka, aby se posadil, že on řídí zasedání a přerušil zasedání na 5 minut. V jednání bylo pokračováno v 18:50 hodin za účasti 21 členů ZM. Pan starosta zhodnotil vzniklou situaci: Je to nestandardní situace od kolegů, kteří neustále řeší striktně transparentnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou záležitost pro město, předkládám návrh usnesení, který přečte vedoucí OM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zrušit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14.01.2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny
se závazkem kupujícího:
- Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.
- Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města, a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
- Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30.11.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
- Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
- Zahájení výstavby objektu na převáděném pozemku nejpozději do 31.05.2023. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.
- Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.
- Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
- Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.
- Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.
- Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.
- Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a současně vyzývá zastupitele k zaslání seznamu subjektů, které mají být osloveny po zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku, a to do 26.11.2021.

Mgr. Koubek vznesl protinávrh usnesení, který se plně shoduje s tím, co přednesla vedoucí OM, pouze s doplňkem tím, že zastupitelstvo města rozhoduje jmenovat 5-ti člennou pracovní skupinu, která bude jednat se zájemci, kteří podali nabídku k záměru úplatného převodu pozemku p.č. 4625 v obci a k.ú. Velká Bíteš. V této komisi budou zastoupeni zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu. Nejdříve se hlasovalo o protinávrhu Mgr. Koubka.
Před hlasováním přítomno: 21 členů ZM.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 3, zdržel se 8, nehlasoval 1
Návrh usnesení nebyl přijat.

Posléze se hlasovalo o návrhu usnesení přečteném vedoucí OM po přerušení zasedání ZM.
Před hlasováním přítomno: 21 členů ZM.
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 4, nehlasoval 1
Návrh usnesení byl přijat pod č. 3/20/21/ZM.

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám všem popřál pevné zdraví a klidné prožití nadcházejícího adventu, vánočních svátků a konce roku 2021 v kruhu vašich nejbližších a přátel.

Ing. Milan Vlček, starosta města