Slovo starosty 11/2021

StarostaVážení spoluobčané,

práce na rekonstrukci Rajhradské ulice byly zahájeny na počátku října s tím, že kvůli zimní silničářské sezóně bude možné pracovat v letošním roce v prostoru krajské komunikace jen maximálně dva měsíce. Práce bylo nutné navíc zahájit v jednom ze složitějších úseků, a to úseku od konce zástavby po křižovatku ulic Rajhradská a Na Výsluní. Zde si postup, rozsah a charakter prací vynutil úplnou uzavírku komunikace, vedoucí na Jindřichov. Objízdnou trasu pro vozidla z Jindřichova a Jestřabí bylo z tohoto důvodu nutné vést přes Pucov. O dopravním opatření byli v předstihu informováni občané obou obcí a společnost Labara prostřednictvím předsedů osadních výborů a webových stránek města. Uzávěra byla projednána a povolena do konce listopadu, ale po dohodě s Krajem Vysočina a provádějící firmou byla zkrácena do 31. října. Práce se tak v listopadu přesunou mimo vlastní komunikaci a úplnou uzavírku nahradí omezení průjezdu v cca 30 metrech, při současném zajištění průjezdnosti uvedeným úsekem silnice. Pro stavební práce v příštím roce již nepředpokládáme dlouhodobé znemožnění průjezdnosti komunikace na Jindřichov, vyjma jednorázových technologických operací stavby. Například příčného překopu silnice pro pokládku hlavního kanalizačního potrubí či pokládky asfaltové vrstvy komunikace.

Od 25. října už jezdíme po první části bítešského severozápadního obchvatu. Vybudováním propoje mezi státní komunikací I/37 (na Osovou Bítýšku) a krajskou komunikací III/3791 (na Vlkov) včetně kruhové křižovatky u PBS plní provádějící firma zadaný harmonogram prací na této stavbě. Navíc ještě udělala za letošní rok podstatně víc práce, než bylo plánováno – v současné době už zpracovává podkladní vrstvy pod budoucí komunikaci u Rasovny. Toto je dobrým předpokladem pro možné dřívější ukončení celé stavby v příštím roce.

Rada města v polovině října projednala situaci, spojenou se sklizní kukuřice a její přepravou přes město. S krajskou správou silnic jsme domluveni, že bezprostředně po sklizni silnice uklidí. To je pozitivní výsledek jednání pro letošní rok. Ale myslím, že musíme najít dobré řešení pro budoucnost. Zatím totiž jde o znečistění krajských silnic, ale po dokončení severozápadního obchvatu, tedy v roce 2023 budou Vlkovská i Tišnovská městské komunikace až po křižovatky s obchvatem. Potom bude město zcela jistě řešit omezení průjezdu zemědělských vozidel cizích zemědělských společností přes centrum města. Předpokládám, že s bítešskou firmou BIKOS budeme v té době mít již uzavřenou dlouhodobou dohodu o čištění komunikací po zemědělské sklizni. Zatím ovšem mohou jezdit zemědělské firmy, a to i nebítešské, hospodařící na polích v katastru města po krajských silnicích bez omezení a kontrolovat je může pouze státní policie. Chceme, aby ještě před sklizní byla z jejich strany vystavena objednávka na čistění komunikací na Technické služby. Míra znečištění letos přesáhla toleranci města. Rozhodně nechceme se zemědělci válčit, chceme se domluvit po dobrém, základem je nastavit pravidla ještě před sklizní. Máme ale i další možné prostředky – například výrazným způsobem v budoucnu omezit tonáže projíždějících aut u městských silnic, po kterých se kukuřice převáží.

Rekonstrukce Nové čtvrti je už minulostí. Ulice je dokončená, přiblížili jsme se původnímu záměru jak to šlo. Záměr počítal navíc s umístěním vzrostlých stromů na spojovací ulici. Myslím, že je škoda, že toto vysázení vzrostlé zeleně okolní obyvatelé odmítli. V příštím roce se však ještě jednou pokusíme s nimi společně věc projednat a najít řešení pro doplnění zeleně v uvedené oblasti města. Stavba byla dohotovená v září, v říjnu se už dělaly práce v bezprostředním okolí – například úprava stávajících míst pro kontejnery. U sousední prodejny potravin jsme ještě navíc dokončili plánovanou dlažbu na městském pozemku při ulici Vlkovské v prostoru nádob na separovaný odpad. Nádoby jsme tak mohly posunout na nově upravenou plochu, aby nebránily průchodu po chodníku. Úpravy Nové čtvrti a veřejného prostranství kolem prodejny potravin jsou tímto definitivně dokončeny. Výjimkou je parkoviště, patřící k prodejně potravin. Jeho konečná podoba je však záležitostí majitele prodejny pana Kučery.

Na počátku měsíce listopadu bude ukončen již třetí pokus města o prodej městského pozemku pro výstavbu sociálního objektu Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš. Termín pro podání nabídek je 3. listopadu. Pokud do tohoto termínu budou podány nabídky na koupi předmětného pozemku, pravděpodobně bude svoláno mimořádné zastupitelstvo již ve druhé polovině listopadu. To, že někdo nabídne odkup pozemku, my jej vybereme a zastupitelé odsouhlasí, ještě neznamená, že vítězný uchazeč kupní smlouvu na pozemek a tím i závazek výstavby uvedeného sociálního objektu podepíše. Hospodářsko – ekonomické podmínky ve státě se v závěru letošního roku výrazně mění, proto nebudeme otálet s případným jednáním s vybraným uchazečem a uzavřením příslušné smlouvy.

Radnice pracuje na rozpočtu města na příští rok. V něm bude současně řešit výrazné zdražení energií, připravované od 1. 1. 2022. Rada města se již touto situací zabývala. Projednávali jsme nabídku společnosti E.ON, se kterým má město a jeho organizace sjednanou rámcovou smlouvu na dodávky elektřiny a plynu. Pro nás, jako individuálního zákazníka, by se ceny některých druhů dodávek elektrické energie i plynu měly navýšit až o stovky procent. V novinách jsem se aktuálně dočetl, že obce se zasmluvněním cen energií zaspaly. Bohužel jsem nezaznamenal v této souvislosti ani minimální podporu od státu, kraje či dalších státních institucí. Například žádný seminář, webinář či školení, které by obcím pomohly, jak na to. Zato nabídky školení naprosto bezvýznamných záležitostí jsou běžnou každodenní součástí mojí emailové pošty.

Práce na rekonstrukci mateřské školy za radnicí opět výrazně pokročily. Občané mohou vidět, jak roste střešní konstrukce, do poloviny listopadu by měli být tesaři s pracemi hotoví. Ve vlastní stavbě se provádí montáž zdravotně-technické instalace, slaboproudu a vzduchotechniky. Dokončujeme montáž elektroinstalace. Připravujeme se na fasádu. Vzorky fasády nám dodavatel doručil pozdě, tím se zpozdilo i posouzení vzorků „památkáři“. Vlastní práce na fasádě budou spojeny s vysokými nároky na kontrolní činnost, musíme ohlídat dodržování technologických předpisů a postupů. Rekapitulujeme změny, ke kterým došlo od začátku stavby v porovnání s projektem. Především jde o mikropilotáž a zpevnění základů, změnu stavby v severní části, kde byla nahrazena stavebně dožilá část novou a spoustu dalších drobnějších víceprací. Pracovníci investičního odboru městského úřadu při projednávání ocenění těchto změn důrazně a precizně hlídají při jednání s dodavatelem stavby zájmy města. Tak, jako se tímto přístupem v minulosti podařilo ušetřit při jednání s dodavatelem při realizaci projektu Nové čtvrti řádově statisíce korun, na revitalizaci školy to pak byly řádově miliony. Mateřskou školku navíc rekonstruujeme v době, kdy se raketově zvyšují ceny materiálů, o to pečlivěji musíme kontrolovat. Každý týden máme kontrolní dny, pokud mi to můj program dovolí, zúčastňuji se jich také. Zkapacitnění školky je velmi náročná stavba, která vyžaduje vysoké tempo a kvalitu práce jak odborných zástupců města, tak i projektantů akce.

Rada města si pro příští rok jako jednu ze svých priorit určila revitalizaci a rozšiřování ploch zeleně na území města, které by mohla veřejnost aktivně využívat pro svůj pobyt, odpočinek a relaxaci a drobné herní aktivity dětí. Tímto úkolem byl pověřen odbor investic a rozvoje městského úřadu. Jedním z kroků jsou například příprava velkého městského parku v lokalitě U Stadionu nebo volnočasové plochy pod Babincem. V případě druhého zmiňovaného řešeného území se jedná o navrácení plochy mezi potokem Bítýška a oblastí nových rodinných domů na Babinci pod ulicí Luční původnímu využívání obyvateli města. Pro pěší procházky a jízdu na kolech dětí i dospělých, drobné herní a sportovní aktivity dětí celé přilehlé oblasti rodinných domů. Prvotním záměrem je odstranění skládky přebývající zeminy, související s uskutečněnou přípravou území pro rodinné domy, úprava nivelety vyčištěného terénu a jeho zatravnění pro budoucí pravidelnou údržbu a sečení. Nadstavbou této myšlenky je umístění drobných prvků v tomto území, které pomohou dosáhnout zamýšleného využívání obyvateli města. Ke spolupráci byl přizván projektant Ing. arch. Milan Nytra z Brna, který se svým týmem zpracoval studii využití daného území. Rozsah studie zahrnuje navíc ještě dopravní hřiště na městském pozemku u základní školy na ulici Sadová, doplněné drobnými herními prvky, které bude sloužit především k dopravní výchově dětí. Po posouzení studie byl dán radou města souhlas s pokračováním projekčních prací. Pro ilustraci je rozsah záměru součástí barevné přílohy tohoto čísla Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že plánované úpravy ploch veřejné zeleně ve městě jsou určeny pro jejich budoucí využívání občany města, nejen případnou omezenou skupinkou občanů, byl bych velmi rád, kdyby se i veřejnost zapojila do příprav těchto akcí a občané sami vyjádřili své vlastní názory na připravované projekty formou emailu či dopisu na adresu města. Oba dva připravované projekty jsou umístěny na hlavní straně webu města www.vbites.cz, pod odkazem „Významné stavby“. K projednání dalšího stupně projektu a diskusi nad zvoleným řešením bude zcela jistě přizvána širší veřejnost. Termín tohoto jednání bude v předstihu oznámen občanům prostřednictvím webu města.

Ing. Milan Vlček, starosta města