Slovo starosty 10/2021

StarostaVážení spoluobčané,

máme za sebou letošní hody. První po přetržce, kterou měl po dlouholetém každoročním hodování na svědomí koronavirus. Byly trochu jiné, než ty v minulosti. Rozsahem, návštěvností i organizací, zejména přesunem hlavního večerního programu v pátek a sobotu na prostranství ke kulturnímu domu. Počasí s výjimkou závěru nedělního odpoledne, hodům přálo. Myslím, že můžeme být dle ohlasů většiny občanů, spokojeni. U akcí u kulturního domu organizátoři navíc dobře zvládli hygienické kontroly a testování. Pokud se město pro uskutečnění části hodového programu u kulturního domu v budoucnu rozhodne, je pro mne reálnou alternativou k tradičnímu pojetí programu hodů, soustředěného především na Masarykovo náměstí tak, jak jsme ho znali v minulosti.

Letošní chasa byla snaživá, veselá a obětavá. Do budoucna bych rád apeloval na všechny příští hlavní stárkovské páry, aby přitáhly chasu k věcem, které byly dřív běžné. Myslím tím třeba účast chasy na posezení s cimbálkami v dřívějších letech – ať už v sobotu, nebo v neděli. Na „pětce“ to bylo vždy výsostné území chasy. Je mi líto, že se chasa začala v minulých letech drobit na jednotlivé malé skupinky pod májí a jinde po městě. Hody nejsou jen kroje a beseda, ale pro mne též mezigenerační setkávání a společná zábava obyvatel a návštěvníků našeho města. Všichni chválili nové kroje. Já sám oceňuji odvahu děvčat, která se nebála vzít si šátky. Nové bítešské kroje jsou v tomto okamžiku již dokonalé. Doufám, že za rok takto budu chválit i mládence za nošení klobouků k bítešskému kroji.

Rekonstrukce ulice Nová čtvrť s koncem září definitivně skončila. Do hodů, kromě drobných závěrečných dokončovacích prací jsme měli hotovou téměř celou stavbu. V závěru měsíce byly odstraněny jen drobné nedostatky, zjištěné při přejímacím řízení. 23. září bylo předáno firmě Outulný VHS spol. s.r.o staveniště pro komplexní rekonstrukci Rajhradské ulice. Stavba je záležitostí tří investorů – města Velká Bíteš, Kraje Vysočina a Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Zhotovitel má letos bohužel jen měsíc říjen na to, aby realizoval část kanalizace v úseku od konce města po křižovatku s ulicí Na Výsluní. Zatím předpokládáme přerušení prací přes zimní období. Podrobný aktuální harmonogram prací bude zhotovitelem stavby ještě dopracován. Stavební dokončení celé akce je plánováno na samý závěr roku 2022.

V pondělí 13. září opět zasedali bítešští zastupitelé. Kromě schválení aktuálního rozpočtového opatření a projednání činností finančního a kontrolního výboru jsme se seznámili s plněním rozpočtu města ke konci srpna. Dále byl mimo jiné schválen prodej dalších dvou bytů U Stadionu ve shodném režimu, v jakém byly prodány předchozí byty. Diskutovali jsme rovněž o čase konání zastupitelstva. Po zkušenostech s loňským prosincovým zasedáním, trvajícím až do půlnoci jsme totiž od června upravili čas začátku zasedání zastupitelstva. V některých městech totiž probíhá zasedání zastupitelstva dokonce už v dopoledních hodinách. Nakonec jsme zvolili kompromis. Zastupitelstvo budeme zahajovat vždy ve 14.30 hodin. Zjednoduší to mimo jiné i přizvání vedoucích jednotlivých odborů městského úřadu na zasedání. Myslím, že, tak, jak to zaznělo na zastupitelstvu, pětkrát do roka by si měl umět každý zastupitel vyhradit svůj časový prostor pro zasedání. Online přenos ze zasedání navíc umožní všem obyvatelům města bezproblémově sledovat aktuální jednání zastupitelstva. Dalším tématem diskuze zastupitelů byl záměr výstavby Domova pro seniory. Po faktickém zastavení prvního výběrového kola na prodej městského pozemku pro výstavbu zamýšleného sociálního objektu na prosincovém zastupitelstvu, bylo vyhlášeno další kolo výběrového řízení. Podmínky výběru byly upřesněny a zpřísněny, a to právě na základě diskuze na výše zmiňovaném zasedání zastupitelstva. Administrace celého řízení byla zadána smluvní advokátní kanceláři. Řízení bylo zveřejněno na úřední desce a webu města, a navíc bylo osloveno ještě jedenáct potenciálních zájemců. Bohužel nabídka v tomto druhém kole nepřišla ani jediná. V návaznosti na tuto situaci zasedla na počátku září rada města a rozhodla o vyhlášení třetího, aktuálně probíhajícího kola výběrového řízení, ve kterém byly zpřesněny podmínky pro případné uchazeče.

Rada města vzala v září na svém jednání na vědomí architektonicko-urbanistickou studii volnočasové plochy v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši, předloženou ve dvou variantách a rozhodla o zadání zpracování dalšího stupně dokumentace pro územní řízení pouze pro variantu na ploše, která je ve výhradním vlastnictví města Velká Bíteš.

Na rekonstruovaném objektu mateřské školy na Masarykově náměstí pokračovaly v měsíci září v souladu s harmonogramem další stavební práce na hrubé stavbě objektu. Zejména pak vyzdívání zdí a provádění stropních konstrukcí. Kromě vlastní rekonstrukce jsme také řešili budoucí využití podstřeší rekonstruovaného objektu. Dle projektu je podstřešní prostor určen pro archiv města. Velikost podstřeší ale kromě archivu nabízí další případné využití pro potřeby města a jeho občanů. Odpovědní pracovníci úřadu dostali za úkol prověření této myšlenky.

Ing. Milan Vlček, starosta města