Město Velká Bíteš zveřejňuje záměr úplatného převodu pozemků p. č. 4625, 4624, 4622 v k. ú. a obci Velká Bíteš

Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 3/89/21/RM ze dne 21.06.2021.

záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

Detailní informace na úřední desce zde