Slovo starosty 05-06/2021

StarostaVážení spoluobčané,

firma Eurovia CS začala v dubnu pracovat na první části stavby silničního obchvatu města. Severozápadní dvoukilometrový úsek obchvatu (SZO), propojující státní komunikaci I/37 (směr Žďár nad Sázavou) a krajskou komunikaci II/ 379 (směr Tišnov), bude realizován v letech 2021 a 2022. Po svém dokončení umožní vyloučení průjezdu nákladní tranzitní dopravy ulicí Tišnovskou a ulicí Vlkovskou od průmyslové zóny do centra města, přes aktuálně dopravně problematická místa - zejména v oblasti mateřské školky U Stadionu a fotbalového stadionu na Vlkovské ulici a v křižovatce ulic Tišnovské, Vlkovské a Na Valech v prostoru před budovami základní školy. SZO rovněž umožní řádné dopravní propojení komunikace I/37 a komunikace III/3791 (směr na Vlkov), které nahradí dlouhodobě provizorně zpevněnou cestu mezi Chobůtkami a PBS. Přípravy SZO trvaly více jak deset let. Výdaje města na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost SZO ve výši cca 3,2 mil. Kč a náklady na výkupy pozemků ve výši cca 3 mil. Kč budou městu na základě smlouvy uhrazeny Krajem Vysočina do konce roku 2022. Město se nyní zaměří na přípravu 400metrového úseku jihovýchodního obchvatu města mezi krajskou komunikací II/395 (na Rosice) a I/37 (ul. kpt. Jaroše) a dále na tříkilometrový jihozápadní úsek, který řeší vymístění současného vedení státní silnice I/37 přes město, od SZO po ul. Kpt. Jaroše, do nové trasy extravilánem města.

Rekonstrukce inženýrských sítí v lokalitách U Stadionu a Nová čtvrť pokračují podle harmonogramu. Rovněž stavební práce na vodovodním přivaděči z Košíkova do průmyslové zóny probíhají ve svižném tempu bez komplikací. Město podepsalo v dubnu smlouvu o společném postupu při veřejné soutěži na výběr zhotovitele pro rekonstrukci ulice Rajhradská s Krajem Vysočina a SVK Žďársko. Akce by dle předběžných dohod všech spoluinvestorů měla být zahájena ve druhé polovině letošního roku s tím, že do konce října bude provedena část komunikace od křižovatky s ulicí Na Výsluní po konec zástavby města. Zbývající část Rajhradské až po ulici Jihlavskou bude rekonstruována v příštím roce.

V pondělí 12. dubna se uskutečnilo zasedání zastupitelstva, které projednalo mimo jiné blok finančních bodů, sestávající ze zprávy o hospodaření města za minulý rok, účetní závěrky, rozpočtového opatření a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dále prodej bytů U Stadionu 281 a 283 a záměr opětovného zadání nového územního plánu Velká Bíteš, který bude pro město pořizovat nyní nově MÚ Velké Meziříčí. Jednání zastupitelstva, které zase nepatřilo k těm kratším, bylo opět prostorem k diskusi mezi koalicí a opozicí. Zejména projednávané prodeje dalších z řady nejstarších městských bytů v lokalitě U Stadionu jejich stávajícím nájemníkům ukázaly přetrvávající rozdílný přístup jednotlivých povolebních skupin v zastupitelstvu k otázce privatizace bytů z městského bytového fondu.

Ke konci března byly dokončeny veškeré přípravné práce nutné pro zahájení realizace stavby „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“, které spočívaly v dočasném přemístění třídy MŠ Masarykovo náměstí 86 do náhradních prostor v ZŠ na ulici Sadová, přemístění provozoven prodejny ZVEREX a provozovny Opravy oděvů a čistírny do dvora Masarykovo náměstí 85 za prodejnou květin a prodejny Drogerie do prostor bývalého Informačního centra na Masarykově náměstí 5. Vlastní stavební práce na rekonstrukci MŠ byly zahájeny v pondělí 2. 4. 2021. Jako první byla odstraněna přízemní budova s 2 byty a garáže ve dvoře Masarykovo náměstí 85 a objekt Rybářského sklípku ve dvoře Masarykovo náměstí 86. Současně byly odstraněny a zasypány prostory bývalé vinárny Atrium pod Rybářským sklípkem. Práce následně pokračovaly odstraněním střechy a stropu nad patrem objektu a bouracími pracemi konstrukcí vlastní budovy školky. Před zahájením stavebních prací byl v předstihu v polovině dubna zahájen archeologický průzkum, který bude probíhat po celou dobu výstavby tak, aby byla zmapována další část historického vývoje města Velká Bíteš. Výstupem tohoto výzkumu bude zpráva, která bude pojednávat o nalezených artefaktech, které budou dokladovat historii v území, zastavěném stavbou školky. Vzhledem k nutnosti těsné spolupráce města a orgánů památkové péče v souvislosti s probíhající stavbou jsme uskutečnili v polovině dubna tříhodinové jednání se zástupci Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina, Městského úřadu Velké Meziříčí a Památkového ústavu Telč. Na jednání jsme se snažili vysvětlit zúčastněným náš záměr revitalizace dvorních traktů měšťanských domů na Masarykově náměstí č. p. 85 – 88, tzv. projekt Bítešských dvorů a souvislosti dopadů stavby rekonstruované školky do území městské památkové zóny. Detailně jsme diskutovali o podobě, v jaké budou zachovány historické stodoly za č. p. 85. Východní stodola pochází částečně z 18. století. Tato její historická část bude zachována, zachovány budou i kamenné zdi, velká část konstrukcí obou stodol je v havarijním stavu, bude je nutné rekonstruovat. U druhé stodoly počítáme s úpravou vnitřku a dalším využitím jako zastřešené venkovní herny pro děti.

Souhrny usnesení ze zasedání zastupitelstva města, ale i jednání rady města jsou veřejnosti dostupná na webu města www.vbites.cz

Ing. Milan Vlček, starosta města