Slovo starosty 03-04/2021

StarostaVážení spoluobčané,

po loňské snaze Kraje Vysočina zahájit stavební práce na počátku roku co nejdříve a po následném urychleném zpracování drobných úprav projektu, iniciovaných městem a vyřešení souvisejících změn veřejnoprávních povolení, přišly krajské volby a po nich přehodnocení priorit kraje. Z Kraje Vysočina jsme se tak na počátku letošního roku dozvěděli, že pro rok 2021 nepočítá s dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí ulice Rajhradská. Na konci této ulice však aktuálně stavebníci dokončují své nové rodinné domky, kterým měla stavba zajistit napojení na inženýrské sítě. Proto budeme s Krajem Vysočina jednat o zahájení dílčích částí stavby už letos, bez jeho finanční účasti. Počítáme se čtyřmilionovou investicí ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko tak, abychom vybudovali hlavní řady inženýrských sítí pro uvedenou l okalitu domů.

Město Velká Bíteš bude žádat o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy kulturního domu Velká Bíteš“. Hodláme využít výzvu Ministerstva pro místní rozvoj, která byla vyhlášena v samém závěru loňského roku, v podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. O podání žádosti rozhodla rada města 25. ledna. Touto akcí, v případě získání dotace, by mohla být zahájena tolik potřebná postupná rekonstrukce bítešského kulturního domu. Vlastní přístavba řeší jak vymístění sociálního zařízení pro veřejnost, tak současně realizaci výtahu, který by měl zajistit bezbariérovost celého kulturního domu.

V lednu rozhodli radní o pokácení několika stromů v intravilánu města. Stav stromů důkladně posoudili dendrologové. Z jejich nálezu vyplynulo, že jde o stromy nemocné, které by mohly ohrozit kolemjdoucí nebo majetek. Na základě posudku se rozhodla rada města pokácet několik bříz, lip a dalších stromů. Jedná se například o břízy na Hybešově ulici u prodejny potravin, lípu před základní školou na Tišnovské, lípu u východní kašny na náměstí a stromy v ulici U Stadionu.

Karlova pekárna uzavřela v prosinci svoji prodejnu na Masarykově náměstí č. 6 a od 1. března zahajuje provoz na protilehlé straně náměstí č. 85 v prostorách bývalé prodejny látek. Otevírací doba zůstává stejná, jako byla v původní provozovně, pekárna láká zákazníky především pestrou nabídkou chlebů. Rada města rozhodla, že vyhoví žádosti majitele Karlovy pekárny, ve které byly popsány důvody posunu zahájení provozu prodejny o 2 měsíce, vzhledem k zasažení personálu prodejny onemocněním covid 19, a promine nájemné ve výši 13.500 Kč za leden a únor letošního roku.

Zastupitelstvo města dne 25. ledna rozhodlo o realizaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“, kterým bude kompletně zrekonstruován a rozšířen stávající objekt mateřské školy za radnicí. Dále schválilo přijetí souvisejícího investičního úvěru – municipálního ve výši 60 milionů korun, v rámci kterého bude v roce 2022 po obdržení dotace splacena jednorázově částka cca 37 milionů korun.

Rada města dne 25. ledna rozhodla odstoupit z finančních a termínových důvodů od realizace projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“, na který bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu č. 11703 – Integrovaný regionální operační programu. Současně pověřila odbor investic a rozvoje městského úřadu rozdělením projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“ na dílčí stavební objekty, které lze realizovat samostatně s pomocí dotačních programů. Dále rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522 na realizaci stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo za cenu 40 967 097,05 Kč včetně DPH. Rovněž pověřila odbor investic a rozvoje zpracováním návrhu využití pozemků p.č. 2538/1 a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš k umístění dopravního hřiště a bikeparku.

 

Zastupitelstvo města dne 8. února 2021 diskutovalo o možnosti zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová. Přípravné třídy byly původně primárně určeny především pro sociálně znevýhodněné děti, kterým by měly pomoci vyrovnat jejich vývoj. V současnosti jsou chápany i jako možnost navýšení kapacit mateřských škol. Organizace přípravné třídy se však spíš blíží základní škole – děti se účastní výuky čtyři hodiny denně, svačiny mají vlastní, oběd mohou mít s ostatními žáky základní školy, potom mohou být ve družině. Na jednání zastupitelstva se řešila možnost využít přípravnou třídu již v době rekonstrukce mateřské školy na náměstí. K tomuto návrhu jsem sdělil, že není možné třídu zřídit již pro školní rok 2021/2022. Zřízení přípravné třídy chápu jako možnou alternativu pro budoucí rozšíření kapacit školských zařízení města pro předškolní vzdělávání bítešských dětí. V základní škole totiž není možné využít prostory pro přípravnou třídu ještě tři roky z důvodu udržitelnosti projektu její rekonstrukce. Podnět pro prověření možností přípravné třídy zadala již rada města, zastupitelstvo nicméně uložilo tento úkol opakovaně majetkovému odboru a odboru investic a rozvoje ve spolupráci s ředitelkou Základní školy Sadová. Dále zastupitelstvo 8. února vydalo aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš a zvolilo na dosud neobsazené pozice ve výborech zastupitelstva zbývající členy finančního a kontrolního výboru. Oba dva výbory tak budou nyní pracovat již v plném sedmičlenném obsazení. Souhrny usnesení ze zasedání zastupitelstva města i jednání rady města jsou veřejnosti dostupná na webu města www.vbites.cz.

Ing. Milan Vlček, starosta města