Slovo starosty 01-02/2021

StarostaVážení spoluobčané,

14. prosince 2020 se uskutečnilo v kulturním domě od 16.00 hodin řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu mělo 35 bodů a trvalo téměř osm hodin. Bylo prvním zasedáním, které měli občané Velké Bíteše možnost shlédnout prostřednictvím on-line přenosu. Po schválení programu zasedání byl dán prostor Ing. Pinkavovi ze Správy železnic (SŽ) k představení záměru plánované výstavby vysokorychlostní trati Praha – Brno zastupitelům a občanům Velké Bíteše. Prezentaci na zastupitelstvu předcházelo odpolední pracovní jednání, na kterém jsme společně se zástupci SŽ, krajského úřadu a samosprávy Kraje Vysočina, města Velké Meziříčí a okolních obcí diskutovali o všech aspektech průchodu VRT našim regionem. Zvláště pak o propoji z hlavní trasy VRT, vedené kolem Velké Bíteše souběžně s dálnicí D1, na stávající havlíčkobrodskou železnici, přes katastr Nových Sadů, Březského, Vlkova do Osové Bítýšky. SŽ opakovaně přinesla návrh původní trasy VRT s variantním řešením propoje, a to bez jakékoliv akceptace dosavadního nesouhlasného stanoviska vedení města k tomuto plánovanému propoji VRT. Odmítavé stanovisko města navíc podporuje i velká část okolních obcí. I když se stanoviska města a SŽ zásadně nepřiblížila, pracovní setkání bylo přínosné alespoň z jednoho důvodu. Dosud jak krajský úřad, tak vedení Kraje Vysočina prakticky společně nejednali s městem o VRT na Bítešsku a řešení přenechali na SŽ. Novým vedením samosprávy kraje byl pro oblast přípravy VRT určen zastupitel Ing. Martin Hyský. Od něho očekáváme, že bude garantem objektivní přípravy řešení, vyhovující vládní strategii o výstavbě VRT v ČR, která však současně nepovede k devastaci krajiny, životního prostředí a nezhorší podmínky života obyvatel na Bítešsku. Hlavní trať VRT od Přibyslavic směrem na Velké Meziříčí totiž protíná náš katastr jižně od dálnice, trvale znehodnotí nebo „zabřemení“ zhruba 50 hektarů městských lesů. Požadujeme směnu těchto pozemků za státní lesy, které bezprostředně navazují na městské. I když neočekáváme vzhledem ke kůrovcové kalamitě bezprostřední zisk z těžby, je to řešení, důležité pro budoucí generace. Druhou záležitostí, kterou navrhujeme opakovaně projednat, je změna původního záměru VRT. Zvažovaný terminál v bítešské průmyslové zóně na hlavní trase VRT z projektu zmizel a místo něj nám byl v únoru 2020 představen již zmiňovaný propoj, se zastávkou na katastru Nových Sadů. Nyní na prosincovém jednání, na rozdíl od jednání v červenci 2020, nám bylo Správou železnic sděleno, že propoj je nezbytně nutný pro spojení obou železničních tras – VRT a stávající železnice.

Otázkou, která byla často na jednání řešena bylo, zda propoj je nezbytný. Podle mého názoru není. Za dostatečný vidím propojení obou tratí u Světlé nad Sázavou a u Bíteše by se tak nemusela zbytečně devastovat krajina. Vedení města chce jednat o prověření varianty tohoto řešení včetně návrhu zřízení terminálu nebo zastávky v průmyslové zóně u Velké Bíteše. Minulé vedení Kraje Vysočina se u projektu VRT zaměřilo, dle mého, výhradně na vyjednání blízkého umístění terminálu u krajského města Jihlavy. Bítešsko a VRT nebyly v jejich zorném poli. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že na základě červencového jednání se SŽ požádalo město Velká Bíteš písemně radu Kraje Vysočina o pozastavení změny zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (krajská obdoba územního plánu města), o které požádala SŽ v souvislosti s VRT. Do doby shody na konečné variantě VRT ve Velké Bíteši. Dosud však na tuto žádost nepřišla z kraje odpověď.

Na post v radě i v zastupitelstvu města rezignoval Zdeněk Řezáč. Novým členem rady města byl zastupitelstvem zvolen Jiří Dohnal. Zdeňkovi Řezáčovi bych ještě jednou touto cestou velice rád poděkoval za práci, kterou během uplynulých šesti let odvedl Velké Bíteši na pozici radního a zastupitele města. Jeho působení a rozhodování v orgánech města, jak v přípravě důležitých městských investičních projektů, tak i v oblasti sociální a společenské bylo vždy otevřené, jednoznačné a objektivní. Novým zastupitelem a zvoleným radním je Jiří Dohnal. Bítešák o kterém vím, že si na věci, které řeší, vždy vytváří vlastní názor. Jsem přesvědčen, že je to dobrá volba.

Dále bylo zastupitelstvem jednáno o rozšíření a rekonstrukci mateřské školy na Masarykově náměstí 86. Diskuzi a hlasování o této akci je nutno vnímat v kontextu změn, které se udály po komunálních volbách v roce 2018. Na základě výsledků voleb došlo k rozdělení tehdejšího osm let trvajícího koaličního vedení radnice. OS Sdružení za zdravé město bez kamionů od té doby pokračuje v nové koalici dále ve vedení radnice, KDU-ČSL skončila v opozici. Od voleb prakticky celé dva roky na zasedání zastupitelstva díky podnětům opozice neustále debatujeme o zadlužení města. Celý problém se točí kolem vynaložených finančních prostředků na nejvýznamnější uskutečněné investiční akce města poslední doby, které byly významně financovány z přijatých bankovních úvěrů. Při debatách nejsou hodnocena realizovaná díla, ale výše přijatých úvěrů a z toho plynoucí míra úvěrové zadluženosti města. K uvedenému konstatuji, že ke konci letošního roku má město k dispozici na běžných účtech cca 25 milionů korun a řádně financuje své záměry a hradí splátky přijatých úvěrů. Je smutné, že právě rekonstrukce základní školy, jako vůbec nejvýznamnější stavby města od roku 1989, která byla schválena minulým zastupitelstvem, je hlavním důvodem k permanentní kritice současného vedení města. Do termínu komunálních voleb nebyly bohužel odsouhlaseny finanční zdroje ke splácení nezbytných úvěrů. Již při přípravě rekonstrukce školy však tyto zdroje město plánovalo získat z prodejů pozemků a bytů města v lokalitě U Stadionu. Teprve v samém závěru letošního roku byly vlastní prodeje těchto nemovitostí zahájeny. To, že opozice má jinou představu než vedení města, jak naložit s penězi ze zahájených prodejů nemovitostí, bylo rovněž předmětem debat na zasedání zastupitelstva v průběhu celého letošního roku.

Rozhodl jsem se udělat za tímto „podivným“ dvouletým povolebním obdobím tlustou čáru a nabídl opozici při hlasování o realizaci rekonstrukce a rozšíření mateřské školy možnost párování hlasů při vlastním hlasování. To proto, abychom měli konečně možnost nastartovat společnou podporu projektů, potřebných pro město. Před hlasováním jsme měli v sále kulturního domu dvanáct koaličních zastupitelů, kteří byli připraveni školku podpořit. Požádal jsem tři z nich, aby na hlasování odešli ze sálu, což učinili a v sále zůstalo 9 koaličních zastupitelů. Stejný počet zastupitelů, jaký měla pro hlasování k dispozici opozice. Přijetí usnesení o zahájení rekonstrukce školky tak měla kromě koalice v rukou i opozice. To, že stávající objekt školky vykazuje stavebnětechnický nevyhovující stav, že město Velká Bíteš má příslib dotace 37 milionů Kč z evropských fondů, že je předjednán u Komerční banky úvěr pro financování akce, že probíhá druhé kolo veřejné soutěže za účasti 23 stavebních firem na zhotovitele díla, potvrdili před hlasováním osobně, společně s dalšími argumenty pro rekonstrukci školky, jak ředitelka mateřské školy Mgr. Hana Sedláková, tak vedoucí odboru investic Ing. Pavel Bednář. Opoziční zastupitelé byli jiného názoru a během debaty mimo jiné navrhovali, abychom místo rekonstrukce školky a splácení úvěrů za tuto investici dotovali soukromou školku v Kostelní ulici nebo lesní školku. Ty by na oplátku garantovaly určitý počet míst pro bítešské děti. Rovněž zazněl argument, že by bylo dobré počkat na výsledek výběrového řízení.

Hlasováním bylo rozhodnuto, že vlastní hlasování o školce bude probíhat po jménech. K původnímu návrhu realizovat projekt rekonstrukce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ vznesla opozice protinávrh „Zastupitelstvo města Velká Bíteš ukládá radě města, aby předložila zastupitelům komplexní materiál k této záležitosti a svolala speciální jednání zastupitelstva města k této záležitosti na 1. polovinu měsíce ledna 2021“. Tento protinávrh byl, dle mého názoru dalším z pokusů oddálit konečné rozhodnutí o osudu rekonstrukce školy. Všichni zastupitelé měli dle mého názoru k dispozici již všechny zásadní údaje pro své rozhodnutí, zda rekonstrukci školky podpořit či nikoliv. Neustálé oddalování rozhodnutí by mohlo v konečném důsledku fakticky znamenat nemožnost realizace akce, a to z důvodů časového nedodržení termínu dokončení výstavby a tím i čerpání evropské dotace. Navíc mnou byli zastupitelé již v rámci dřívějších diskuzí seznámeni s názorem vedení města, pro které je maximální možnou cenou díla ve výběrovém řízení cena, stanovená projektantem díla před zahájením soutěže. S ohledem na počet soutěžících lze reálné předpokládat vítěznou cenu nižší, než cenu projektanta. Opozice k tomu v průběhu diskuze argumentovala, že vítězná cena s přihlédnutím k současné situaci na trhu může být naopak vyšší než cena projektanta.

Hlasováno bylo nejprve o protinávrhu, toto nebylo úspěšné. Následovalo hlasování o původním návrhu. Při tomto hlasování se devět opozičních zastupitelů zdrželo, devět koaličních zastupitelů hlasovalo pro rekonstrukci školy. Usnesení nebylo přijato a rekonstrukce tak byla výsledkem hlasování zastavena. O dalším postupu bude jednat rada města na svém mimořádném jednání.

Jedním z dalších bodů zasedání byl rovněž prodej pozemku v lokalitě U Stadionu pro zamýšlený Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Ve zveřejněném záměru na prodej předmětného městského pozemku byly navíc uvedeny podmínky pro zájemce:

  • akceptace záměru města na realizaci sociálního objektu na výše uvedených pozemcích,
  • podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 31. 3. 2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
  • úhrady vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1 300 000,- Kč, a to do 30ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 30. 8. 2022.
  • zkolaudování objektu nejpozději do 18 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut smluvní pokutu ve výši 10 000 000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5 000 000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy.
  • provozování minimálně 80% lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 25 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30 000 000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
  • převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu.
  • přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
  • úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“

Tento záměr prodeje byl zveřejněn 25. listopadu na úřední desce města. Přihlášky bylo možné podat do 14. prosince. I přes počáteční zájem více subjektů o tento záměr, podal v daném termínu soutěžní nabídku na koupi pozemků pouze jediný uchazeč. Diskuze k tomuto bodu programu byla pro mne osobně překvapující. Nepodložené zpochybnění přípravy záměru prodeje pozemku opozicí, proložené její argumentací o možnosti podání trestních oznámení v souvislosti s projednávaným záměrem ponechávám bez dalšího komentáře. Výsledkem vzniklé situace bylo jmenovité hlasování o protinávrhu opozice v daném bodu programu, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení, že záměr se odkládá a ukládá radě města, aby dopřipravila materiály, zejména aby oslovila nejméně 5 zájemců, které provozují tento typ služeb a požádala je o zaslání nabídky. Tento protinávrh byl schválen 12 z 21 přítomných zastupitelů. I tuto situaci bude řešit svolaná mimořádná rada města.

V závěru zasedání byly odsouhlaseny zastupitelstvem prodeje 13 bytů v bytových domech U Stadionu 276 a 277 stávajícím nájemníkům a rovněž proběhla opakovaná volba posledního člena finančního výboru. Část členů jak finančního, tak kontrolního výboru ze zákona povinných výborů zastupitelstva města, totiž dobrovolně odstoupila ze svých postů k datu červnového zastupitelstva, zbývající členové na tomto červnovém zastupitelstvu byli odvoláni. V září na zasedání bylo vedení obou výborů nabídnuto opozici a byli zvoleni noví členové finančního výboru s výjimkou kandidáta za KDU-ČSL, který nezískal dostatečnou podporu hlasů zastupitelů. Stejný kandidát nezískal podporu ani při hlasování na prosincovém zasedání zastupitelstva. Dále bylo přikročeno k volbě předsedy a členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor na zasedání zastupitelstva v září zvolen nebyl, protože se nepodařilo při úvodním hlasování o výboru zvolit jeho předsedu. Prosincová volba byla již úspěšná, opět však s výjimkou kandidáta, navrženého za KDU-ČSL. Jiné kandidáty do výborů, než o kterých bylo hlasováno tento subjekt nenavrhoval, proto volba zbývajících členů obou výborů byla přesunuta na program únorového zasedání zastupitelstva města.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2021. Úspěchy v osobním a profesním životě a pevné zdraví vám a vašim blízkým.

Ing. Milan Vlček, starosta města