Slovo starosty 11-12/20

StarostaVážení spoluobčané,

s blížícím se koncem letošního roku máme před sebou opětovně důležitý úkol, a to připravit městský rozpočet pro rok příští. K jeho sestavení jsem přizval odpovědné vedoucí odborů městského úřadu a místostarostku města. Výsledkem je návrh, který jsme, na rozdíl od předchozích let a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v naší republice zaslali písemně všem zastupitelům k připomínkování. Návrh obsahuje plánované finanční příjmy a dále výdaje na pokrytí veškerých potřeb města a občanů ve všech oblastech pro příští rok. V části investiční jsme rozsah významných akcí nastavili s ohledem na plánované investiční záměry kraje a SVK Žďársko a možnosti realizovat akce s podporou plánovaných dotací. Na základě názorů zastupitelů bude radou města vydána konečná verze návrhu rozpočtu města pro rok 2021. Tato bude zveřejněna na úřední desce a následně projednána na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2020. K odsouhlasení rozpočtu bude nutný souhlas většiny zastupitelů (zde nepíši záměrně koaličních zastupitelů, neboť návrh rozpočtu je zpracován dle mého názoru vyváženě vzhledem k potřebám a možnostem města a je reálná jeho podpora i z části opozičních zastupitelů).

Na prosincovém zasedání zastupitelstva se dále budou, kromě rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022–2024, projednávat také majetkoprávní záležitosti – prodeje bytů v lokalitě U Stadionu a záměry dalších městem plánovaných prodejů, nákupů či směn pozemků, záměr plánované výstavby VRT Praha – Brno, o které jsem vás již v minulosti informoval, nebo též volba zbývajícího posledního člena finančního výboru a volba členů kontrolního výboru. K účasti na zasedání zastupitelstva města bude veřejnost pozvána prostřednictvím úřední desky města a webu města.

Plánované listopadové jednání vedení města a starostů okolních obcí se Správou železnic ve věci upřesnění záměru akce VRT Praha – Brno, včetně propoje na stávající železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, se z důvodu podmínek nouzového stavu v ČR neuskutečnilo. Náhradní termín jednání je stanoven na 14. prosince, aby tak výsledky jednání mohly být prezentovány následně zástupci Správy železnic všem zastupitelům v rámci zasedání zastupitelstva.

Schválení směny městských pozemků za stávající požární stanicí HZS Za Loukama a bývalého skladu CO v areálu bývalé cihelny, nyní v majetku HZS, bude rovněž řešeno na programu prosincového zastupitelstva. Město spolu s technickými službami připravuje do objektu přesunutí provozu stávající pilnice a výroby řeziva a oplocenek, určené zejména pro lesy města a Lesní družstvo svazu obcí s.r o., které hospodaří na lesním majetku sdružení obcí Křoví, Vlkov, Březské, Níhov, Osová Bítýška, Záblatí a města Velká Bíteš.

Důsledky epidemie koronaviru v naší republice jsou patrné i v přípravě rekonstrukce druhé části Nové Čtvrti. Pro zhotovitele jsou to zejména problémy se zajištěním plnění termínů subdodavatelských dodávek, které jsou rovněž závislé na stavu nemocnosti v konkrétních výrobních provozech. O těchto skutečnostech bylo město dodavatelem stavby písemně informováno na začátku listopadu s tím, že vlastní stavební práce budou zahájeny ve druhé polovině listopadu, a sice na objektu jednotné kanalizace. Toto počáteční zdržení by nemělo mít vliv na termíny dokončení díla při dodržení jeho plánované kvality. Od 18. listopadu se na stavbě objevily stavební stroje a stavba konečně začíná.

Příprava obchodního centra ve Velké Bíteši je ve své další fázi. Bylo zahájeno územní řízení na zástavbu obchodní lokality při ulici Vlkovské. Celková příprava tak rozsáhlého investičního záměru však oproti původnímu časovému předpokladu dosáhla při jeho územním projednávání přibližně půlročního posunu. Tuto informaci a upřesnění předpokladu realizace investice v letech 2021 a 2022 nám v minulém týdnu potvrdil investor stavby. Myslím, že každý soudný člověk v současnosti nehledá za touto informací nic převratného. Průběh přípravy a rozsah a kvalita zpracovávané dokumentace je pro nás dosud dokladem o reálném záměru výstavby. Posunutí realizace akce je v tomto kontextu naprosto pochopitelné a akceptovatelné.

Po krajských volbách a zvolení nové samosprávy kraje bude touto rozhodováno o dalším postupu na akci rekonstrukce ulice Rajhradské. Jak Kraj Vysočina a SVK Žďársko, tak město do společného projektu již vložily nemálo úsilí a financí při jeho přípravě. V tomto okamžiku je vše připraveno k zahájení plánované rekonstrukce v dubnu 2020. Dosud si nepřipouštím časové posunutí, či dokonce zrušení této akce. Aktuálně probíhající politický boj o státní rozpočet a související daňové reformy v Parlamentu ČR, který bude mít významný vliv na snížení finančních prostředků státu, určených krajům a městům, nás však nutí přemýšlet i o případné redukci části věcného rozsahu a tím i snížení finančního nákladu této akce v příštím roce.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám všem popřál pevné zdraví a klidné prožití nadcházejícího adventu, vánočních svátků a závěru roku 2020. V kruhu vašich nejbližších a přátel, při společném zdolávání velmi současné komplikované doby, ovlivněné virovou pandemií. Chtěl bych současně navíc popřát hodně vnitřní síly a energie při překonávání smutku a bolesti těm, kteří v souvislosti s koronavirem ztratili své blízké.

Ing. Milan Vlček, starosta města