Slovo starosty 10/20

StarostaVážení spoluobčané,

zastupitelé města na svém zasedání 14. září řešili nové složení finančního a kontrolního výboru, jejichž existenci jako poradních orgánů zastupitelstva předepisuje zákon. Finanční a kontrolní výbory jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory. Finanční výbor má přímo ze zákona oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Ke dni konání předchozího červnového zasedání zastupitelstva města rezignovali tři členové kontrolního výboru a čtyři členové finančního výboru. Během jednání zastupitelstva města byli následně odvoláni zbývající členové obou výborů a zastupitelstvo rozhodlo o nové volbě předsedů a členů obou výborů na následujícím – zářijovém zasedání zastupitelstva.

Na začátku zasedání starosta seznámil přítomné s tím, že povolební dohodnutá pravidla pro složení výborů se nezměnila. Oba výbory budou dále sedmičlenné. Každá ze stran a hnutí, které tvoří zastupitelstvo ve Velké Bíteši, má možnost nominovat svého kandidáta. Funkce předsedů byla nabídnuta nominantům z opozičních stran. Následně zastupitelstvo přijalo usnesení, ve kterém je konstatováno, že odstoupení 4 členů Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem. Poté bylo hlasováno o členech finančního výboru s tímto výsledkem: předsedkyní finančního výboru byla zvolena Markéta Burešová (TOP 09). Dalšími členy Bc. Jiří Dohnal (OS Za zdravé město bez kamionů), Jana Procházková (ODS), Ing. Lubomír Vlček (SN pro město Velká Bíteš), Jaroslav Hofmann (KSČM), Ing. Ondřej Machola (ČSSD). Kandidát KDU-ČSL Ing. Tomáš Kučera nezískal potřebný počet hlasů při hlasování. Nezískal ho navíc ani po opakovaném hlasování, iniciovaném zástupci jeho strany v zastupitelstvu. Zastupitelstvo města Velká Bíteš následně rozhodlo, že volba zbývajícího člena finančního výboru se uskuteční na příštím zasedání zastupitelstva města.

Po přikročení k bodu volby členů kontrolního výboru bylo na jeho počátku přijato usnesení, ve kterém je konstatováno, že odstoupení 3 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem. V následujícím hlasování o postu předsedy výboru (ten musí být členem zastupitelstva na rozdíl od ostatních členů výboru) nebylo dosaženo výsledku. Postupně navržení Mgr. Aleš Koubek (KDU–ČSL), Ing. Libor Kotačka (TOP 09) a Ing. Tomáš Kučera (KDU–ČSL) nezískali potřebný počet hlasů při hlasování. Zastupitelstvo města Velká Bíteš tudíž rozhodlo, že volba předsedy kontrolního výboru a zbývajících členů kontrolního výboru se uskuteční na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelé mimo jiné dále projednali pořízení posledních pozemků, přes které povede severozápadní obchvat města. V první polovině příštího roku se začne budovat úsek od Krevlic k První brněnské strojírně (PBS) a následující rok od PBS k Rasovně. Díky spolupráci s Krajem Vysočina se nám podařilo nastavit pro město výhodné podmínky, kraj přebírá veškeré zásadní náklady stavby, dokonce nám uhradí naše přípravné práce na projektech a vykoupené pozemky pod obchvatem.

Zastupitelstvo se v diskusi dále zabývalo i postupem jednání ve věci vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Brno. Projekt vysokorychlostní železnice v současném stavu koliduje s bítešským městským silničním obchvatem. Zastávka nás propojí z hlavní trasy VRT, vedeného od dálnice D1 na stávající železniční trať Brno - Havlíčkův Brod v Osové Bítýšce, má být situována v polích u Nových Sadů. Propoj v úseku kolem města citelně narušuje krajinu Bítešska. Do materiálů pro zastupitelstvo jsem proto shrnul dosavadní průběh jednání se Správou železnic – výsledky únorové i červencové schůzky. Projevili jsme na nich nesouhlas vedení města s navrhovaným řešením trasy a dohodli jsme se, že Správa železnic připraví další varianty. Ta místo toho zvolila separátní schůzky se zastupiteli okolních obcí. Jednání v Osové Bítýšce se uskutečnilo 3. září. Přestože jsme v červenci ve Velké Bíteši jednali společně, nebyl jsem na tuto schůzku přizván a nikdo nás dopředu neseznámil s novou variantou trasy propoje VRT v našem bezprostředním sousedství. Musím konstatovat, že aktuálně Správa železnic vyšla vstříc požadavkům Osové Bítýšky, Vlkova a Záblatí a poupravila vedení trasy propoje VRT na jejich katastru. V jednání se Správou železnic budeme pokračovat v listopadu.

V pondělí 14. září bylo uzavřeno výběrové řízení na rekonstrukci zbývající části Nové Čtvrti. Nejvýhodnější nabídku předložila firma VHS stavby a.s. Jihlava. Práce na rekonstrukci inženýrských sítí a silnice v Nové Čtvrti zahájí vítězná firma do poloviny října, plánované ukončení je v červnu příštího roku. Jde o akci dvou investorů – Svazku vodovodů a kanalizací a města Velké Bíteše. Svazek má na starosti vodovod a kanalizaci, město silnice, chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení.

Projekt rekonstrukce ulice Rajhradské je kompletně připraven, čeká na poslední povolení. Akce je kompletně připravena k zahájení výběrového řízení, čeká se na povolení zbývajících vodovodních a kanalizačních přípojek pro rodinnou zástavbu. Hlavní roli v této akci hraje kraj, výběrové řízení bude vypsáno až po krajských volbách – v listopadu. Každopádně termín zahájení zůstává 1. dubna příštího roku a akce by měla být příští rok i dokončena.

Od 9. do 16. září se měly konat Tradiční bítešské hody se svým celotýdenním programem. Na základě usnesení rady města ze dne 25. 5. 2020 bylo rozhodnuto letos o jejich nepořádání. Občané, místní spolky a ICKK však připravili, jako řešení půlročního „kulturního půstu“, způsobeného koronavirem na první dva záříjové víkendy několik samostatných kulturních akcí. Každý si tak mohl jistě najít něco, co jej potěšilo. Pro mě to byla nejen mimořádně zdařilá výstava bítešských chovatelů v Lánicích nebo bítešští rybáři, kteří ve svých nových prostorách v Kozí ulici připravili tradičního kapra, ale také bítešská chasa, která se o víkendech o prázdninách scházela a nakonec připomněla tradiční hody malým průvodem přes město. Poděkování patří rovněž všem pracovníkům ICKK za organizaci nedělního folklorního kulturního odpoledne u kulturního domu a zejména pak všem fotbalistům FC PBS Velká Bíteš za výjimečný program jejich kulturního víkendu v areálu fotbalového stadionu.

Ing. Milan Vlček, starosta města