Slovo starosty 07/20

StarostaVážení spoluobčané,

v pondělí 8. června se uskutečnilo řádné červnové zasedání zastupitelstva města. Během šestihodinového jednání byla projednána celá řada podstatných záležitostí, týkajících města.

Při projednávání úvodního bodu, týkající se činnosti výborů zastupitelstva, jsem oznámil členům zastupitelstva a veřejnosti, že ke dni konání zastupitelstva rezignovali na svoje posty v kontrolním výboru jeho předseda a další dva členové výboru. V případě finančního výboru pak hned čtyři členové tohoto výboru. Na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k dosavadním výsledkům a způsobu práce obou výborů a jejich členů jsem v samostatných hlasováních navrhnul odvolání zbývajících čtyř členů kontrolního výboru a dále pak předsedy a zbývajících dvou členů finančního výboru. Oba dva návrhy usnesení na odvolání zbývajících osob z kontrolního i finančního výboru byly většinou z přítomných zastupitelů přijaty. Očekávám, že zvolení nových členů výborů a jejich předsedů bude provedeno zastupitelstvem na jeho následujícím zasedání v září. Myslím, že to může být jedna z příležitostí, kdy si veřejnost sama může udělat nezkreslený obraz o činnosti zastupitelstva města a jejich zástupcích v tomto orgánu města.

Jsem přesvědčen, že v případě vůle všech sedmi povolebních skupin v zastupitelstvu, máme všichni šanci zvolit nové obsazení obou výborů zastupitelstva tak, aby tyto byly alespoň v druhé polovině stávajícího volebního období, svoji objektivní a efektivnější prací schopny pomoci překlenout rozdělenou koalicí a opozicí v zastupitelstvu a konečně pomohly ke spolupráci celého zastupitelstva ve prospěch města a jeho obyvatel.

Zastupitelstvo města dále projednalo a odsouhlasilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 – 2022, plnění rozpočtu města ke konci května a aktuální rozpočtové opatření. Následně pak zejména odkupy dalších pozemků, potřebných pro výstavbu severozápadního obchvatu města a tři nové obecně závazné vyhlášky

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 30. 6. 2008. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Všechny tyto tři dokumenty jsou dostupné na webových stránkách města www.vbites.cz.

Ing. Milan Vlček, starosta města