Slovo starosty 05/20

StarostaVážení spoluobčané,

současný vývoj pandemie koronaviru v naší republice po více jak šesti týdnech od vyhlášení nouzového stavu na území České republiky již konečně přinesl první pozitivní zprávy. Jedná se o uvolnění opatření pro veřejnost, které pro zamezení šíření pandemie vyhlásil stát. Od posledního dubnového týdne mohou do školy vysokoškoláci, zřejmě druhý květnový týden se začne učit v ZUŠ, ke konci května i v základní škole. Klíčové pro nás bylo datum 20. dubna, kdy se úřad rozjel znovu se 100% pracovníků na pracovišti. Do tohoto dne se úředníci plánovaně střídali v přítomnosti na radnici, abychom minimalizovali možnost nákazy. Od 16. března do 17. dubna byly úřední hodiny radnice pro veřejnost redukovány na pondělí 9.00 – 11.00 hodin a středu 14.00 – 16.00 hodin. Úředníci však v tomto období vykonávali svoji práci na radnici bez přerušení. Jejich činnosti byly tajemnicí úřadu rozděleny individuálně – práce na pracovišti, on-line školení a studium, nebo home-office. Pokud by byla nouzová opatření delší, asi bychom měli problém, ale skončila v pravý čas.

Vedení města v současnosti pečlivě sleduje dění okolo výběru daní státem, rovněž má informace od jednotlivých odborů i od ředitelů příspěvkových organizací. Zásadním výpadkem pro rozpočet města bude zřejmě nižší daňový příjem. Snížení odhadujeme zatím mezi 5 – 8 miliony. Chceme, abychom měli rozpočet, který nebudeme muset v závěru roku výrazněji upravovat. Podle okolností proto navrhneme pro červnové zasedání zastupitelstva odpovídající rozpočtové opatření.

V prvních okamžicích nouzových opatření jsme měli snadnější pozici, než jiná města a obce naší velikosti. Dostali jsme totiž darem od firmy Steris, sídlící v bítešské průmyslové zóně, 10 000 jednorázových roušek. Následně jsme obdrželi od různých dárců i další drobnější dary – šité roušky, ochranné štíty, jednorázové rukavice, dezinfekci. Za všechnu tuto pomoc ještě jednou touto cestou velice děkuji. Na další nutná hygienická opatření jsme vyčlenili v rozpočtu města částku 300 tisíc korun. Nikdo ve městě nebyl nakažen a nemuseli jsme naštěstí dělat žádné větší akce – jako třeba plošné desinfekce, takže mimořádné náklady jsou zatím jen nepatrné. Druhá otázka jsou ušlé příjmy živnostníků, podnikajících v městských objektech. V tomto případě evidujeme žádosti o odpuštění nájemného v některých provozovnách, které musely být během nouzového stavu uzavřeny. Jedná se zatím o relativně malé částky – v součtu by měly činit řádově desítky tisíc korun. Otázka bude dořešena v květnu radou města.

Kvůli karanténním opatřením bylo zrušeno plánované zasedání zastupitelstva 14. dubna. Na programu měl být mimo jiné strategický plán města, na němž se zastupitelé neshodli v únoru. Protože rada města nepočítá s náhradním termínem za zrušené dubnové zasedání zastupitelstva, bude střednědobý plán na programu jednání zastupitelstva 8. června. Součástí diskuze k tomuto bodu budou jistě názory zastupitelů na podporu či pozastavení připravovaných investičních projektů města. Zejména rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na náměstí, kde je připraven kompletní projekt pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele, projekt rekonstrukce a dostavby „speciální“ školy na Tišnovské, u něhož je zpracováván prováděcí projekt, ale také domova pro seniory – DZR v lokalitě u Stadionu, který má dokumentaci v závěrečné fázi přípravy pro vydání územního rozhodnutí. Zejména u projektu domova důchodců bude nutno diskusi vést s přihlédnutím k aktuálním reálných finančním zdrojům na jeho výstavbu. V současnosti totiž byla možná dotace státu na uvedený typ sociálního zařízení jen kolem 25 milionů korun. Dle našich informací očekáváme, že v druhé polovině roku bude vyhlášena národní dotační výzva s maximální částkou dotace 50 milionů. Propočet nákladů 1.etapy domova pro seniory je však řádově až 140 milionů. Podíl města na tomto záměru by byl, i přes avizované zvýšení dotací, poměrně výrazným zásahem do rozpočtu města. S ohledem na tuto realitu bude nutné, aby další postup a případné hledání zdrojů na dofinancování záměru řešilo celé zastupitelstvo. Jednou z možných variant zdrojů je i možný spolupodíl občanů města na této investici. Město má totiž každoročně v příjmové části rozpočtu státem vyměřovanou daň z nemovitosti ve výši cca 4,5 mil. Kč, kterou může svým rozhodnutím zvednout na dvojnásobek až pětinásobek. Tato daň, jako jediná ze státních daní, jde v celé výši do rozpočtu obce či města, na jehož území je vyměřena. Pravomoc ke zvýšení daně má zastupitelstvo. Pokud by k tomu došlo, mohli bychom financovat stavbu DZR z úvěru, který bychom spláceli účelově ze zvýšeného příjmu z daně z nemovitosti. Odpověď na otázku, zda je toto řešení reálné, však musí říci sami občané.

Je načase vrátit se k diskusi o reálném stanovení vlastního výpočtu daně z nemovitosti. Město Velká Bíteš má státem stanoven koeficient při výpočtu daně z nemovitosti podle počtu obyvatel na 1,4. Obyvatelé tedy platí 1,4 násobek základní výpočtové daně. Rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2008 ale jednotlivé městské části – obce, spadající pod město, mají od 1. 1. 2009 stanoven koeficient snížen na 1,0. Daně obdržené od státu se však nyní dle aktuálního systému financování městských částí odsouhlaseného zastupitelstvem, v rozpočtu přerozdělují a rozpočítávají pro Velkou Bíteš a městské části na jednoho obyvatele ve stejné výši a bez rozdílu, jestli se jedná o Velkou Bíteš nebo městskou část. Zvlášť patrná disproporce je u průmyslové zóny, která patří do katastrálního území Košíkova, kde touto formou dlouhodobě poskytujeme firmám daňovou úlevu ve výši cca 30%. Myslím, že bude nutné celou záležitost prodiskutovat a případně přehodnotit.

Rada města rozhodla o vzniku nového odboru městského úřadu. Od 1. 5. 2020 byl z majetkového odboru oddělen nový odbor investic a rozvoje města. Vedoucím se stal Ing. Pavel Bednář, dlouholetý investiční specialista úřadu. Majetkový odbor po odchodu stávajících tří referentů do nového odbor investic a rozvoje města, tak bude mít v rozsahu působnosti převážně záležitosti, týkající se správy městského majetku. Zvláště pak objektů města, komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení a rozhlasu. Od vzniku nového odboru si slibuji především vyšší efektivitu práce obou odborů a dále jednodušší a pružnější jednání a řízení uvnitř těchto odborů.

Příprava první severozápadní části městského obchvatu intenzivně pokračuje. Město jedná o koupi posledních parcel pod trasou obchvatu. Pokud nebudeme úspěšní, řešení odkupu předáme Kraji Vysočina. Dá se předpokládat, že se kraj bude při jednání snažit o rychlé vyřešení, pokud to nepůjde jinak, tak vyvlastnění. Zahájení realizace je plánováno na příští rok, jde o úsek mezi silnicemi na Osovou Bítýšku a na Vlkov.

Rekonstrukce Rajhradské byla po letech projektování připravována městem a Krajem Vysočina na roky 2020 a 2021. Při závěrečné fázi příprav realizace město upozornilo kraj na problematické umístění a rozšíření nové podoby krajské komunikace na začátku Rajhradské od ulice Jihlavská. Nová komunikace je navržena jen několik desítek centimetrů od stávajícího plotu rodinného domu a neumožňuje v budoucnosti provedení oboustranného chodníku v této části ulice. Změna projektu komunikace je minimální a zřejmě by ji šlo vyřešit i během stavby. Kraj Vysočina však všechny projekční změny požaduje zahrnout do podkladů výběrového řízení na zhotovitele akce. Proto se projekt nyní upravuje tak, aby odpovídal požadavkům města. Od křižovatky s Jihlavskou díky změně projektu vznikne v rámci stavby i po levé straně chodník a současně vrchol pravotočivé zátočiny silnice bude posunut zhruba o 1,5 m ve směru od města. Zahájení vlastní realizace předpokládáme v roce 2021. Chtěl bych tímto velice poděkovat spoluvlastníkům sousedního pozemku – panu Svobodovi a panu Dundáčkovi - za vstřícné jednání ve věci odprodeje nezbytné části jejich pozemku pro tuto úpravu projektu.

Občanům jistě neuniklo, že i v době koronavirové krize Technické služby pracují. Za poliklinikou v minulém měsíci upravily zpevněnou plochu, určenou pro krátkodobé odstavení vozidel návštěvníků polikliniky, která odlehčí přetížené Tyršové ulici. Na základě předchozí komunikace s občany se snažíme zřídit obdobná provizorní parkování i na dalších místech města. Řidičům tak nabídnout rychlou alternativu krátkodobého parkování, než budou zrealizovány na území města definitivní plánované parkovací plochy pro obyvatele a návštěvníky.

V uplynulém měsíci jsem jednal s ředitelem polikliniky MUDr. Svatoplukem Horkem o potřebných investicích do tohoto městského objektu. Na konci dubna byla zahájena výměna stávajícího výtahu na poliklinice a do poloviny roku připravujeme společně dořešení digitalizace stávajícího rentgenu. Tím dalším tématem pak byla budoucnost novostavby bítešského domova důchodců v lokalitě U Stadionu. V případě, že nebude v současnosti zastupitelstvem nalezena možnost financování tohoto projektu a bude nutné tento investiční záměr odsunout do dlouhodobějšího horizontu, může se na stůl, jako jedno z možných alternativních řešení vrátit původně zvažované rozšíření polikliniky její nadstavbou, které řešilo jak potřebné nové ordinace pro lékaře - specialisty, tak případně dočasné rozšíření prostor stávajícího domova důchodců.

Rada města rozhodla v dubnu přijmout cenovou nabídku uchazeče výběrového řízení společnost THT Polička na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro zásahovou jednotku bítešských hasičů a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo ve výši 6,77 mil. Kč bez DPH. Nákup nové techniky je však jednoznačně závislý na přiznání evropské dotace ve výši 4,5 mil. Kč prostřednictvím MAST MOST Vysočiny. V případě neúspěchu s dotací bude odstoupeno od smlouvy a jejího plnění.

Letošní pouťové červnové akce budou kvůli koronaviru zrušeny. O letošních hodech však dosud rozhodnuto není. Předpokládám, že do termínu červnového zasedání zastupitelstva budeme mít ve věci jasno. S ohledem na situaci s pandemií, se nyní spíš přikláním k variantě hody nepořádat. Pro mě i radní města je důležité, aby se z hodů nevytratila chasa – ta se na hody společně připravuje od června a hody jsou vyvrcholením jejich společné práce, úsilí a zábavy. Chasa je totiž tím nejdůležitějším prvkem tradičního programu celých bítešských hodů. Všechno ostatní hody jen doplňuje.

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych si spolu s vámi připomněl 75. výročí osvobození Československa v roce 1945. Ukončení druhé světové války, které přineslo mír do našeho města a celé tehdejší republiky. Pro Velkou Bíteš válka fakticky skončila ve středu 9. května 1945, kdy se několik minut po šesté hodině ranní v ulicích našeho města objevily první ruské tanky a prvosledové vojenské jednotky. Byl to ten okamžik, na který naši rodiče, prarodiče a ostatní občané města dlouhé roky války čekali. Okamžik nadcházejícího míru a svobody. Okamžik, kterého se však již nedočkali někteří z obyvatel. Těmi z posledních byli ti, kteří se stali oběťmi posledního bombardování Velké Bíteše v samém závěru války – dopoledne devátého května 1945.

Cesta svobody a demokracie v naší vlasti během uplynulých desítek let od konce války byla klikatá. Mějme na paměti, že současná doba, ve které nyní žijeme, je nesrovnatelná s dobou před pětasedmdesáti lety.

Je dobou míru, ekonomické a sociální prosperity, která vyrostla na výsledku práce a úsilí našich předků a byla vykoupena utrpením a životy předchozích generací, pro které byla válka zásadním milníkem v jejich životě.

Věnujme jim proto naše poděkování a vzpomínku.

Ing. Milan Vlček, starosta města