Informace k zápisu dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vás informovali o základních údajích, které se týkají zápisu dětí k docházce do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2020/2021. Zápisy jsou v letošním roce v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jiné, než v letech minulých.  Níže uvedené informace se týkají Mateřské školy Masarykovo náměstí a odloučeného pracoviště Mateřské školy Lánice a Mateřské školy U Stadionu.

1) Termín zápisu k docházce dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 byl stanoven, po projednání se zřizovatelem, na 12. 5. 2020, v době od 8.00 do 16.00 hodin v ředitelnách obou MŠ.

 

2) Na základě Opatření zápisům  do MŠ pro školní rok 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT, pod č. j. MSMT-15657/2020-1, dne 3. 4. 2020, se však budou zápisy do mateřských škol letos konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

3) Pro usnadnění a urychlení zápisu dítěte do mateřské školy je připraven elektronický předzápis na webových stránkách: www.elektronickypredzapis.cz

 

4) Do příslušné mateřské školy zákonný zástupce doručí od 2. 5. do 16.5. 2020 tyto dokumenty:

 • vyplněnou žádost o přijetí;
 • čestné prohlášení k očkování;
 • kopii očkovacího průkazu dítěte;
 • kopii rodného listu dítěte;
 • případně další dokumenty.

 

5) Uvedené dokumenty zákonný zástupce doručí, dle aktuální situace, jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy;
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem; POZOR! V případě přijímacího řízení nelze  poslat jen prostý email, i když je žádost vlastnoručně podepsaná  a oskenovaná;
 • poštou na adresu školy;
 • v krajním případě osobním podáním, po předchozí telefonické domluvě nebo vhozením do poštovní schránky u příslušné mateřské školy.

Pokud bude podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (například e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že zákonní zástupci nevlastní tiskárnu, mohou si potřebné dokumenty vyzvednout ve spádové  MŠ, a to po předchozí telefonické domluvě od 2. 5. do 16. 5. 2020.

 

6) Přidělení registračního čísla a informace o možnosti nahlížet do spisu:

na základě vyplněné žádosti v elektronickém předzápisu bude zvolenému zákonnému zástupci zasláno na e-mail či do datové schránky registrační číslo dítěte a informace o možnosti nahlížet
do spisu. Registrační číslo slouží k identifikaci dítěte.

 

7) Ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých dětí dle jeho registračního čísla se předpokládá dne 10. 6.2020 na webových stránkách příslušné mateřské školy.

 

8) V případě, že dítě nebude k docházce přijato, bude zákonnému zástupci zasláno poštou do vlastních rukou či do datové schránky Rozhodnutí o nepřijetí.

 

9) Podrobné informace k přijímacímu řízení, např. otázky ohledně povinného předškolního vzdělávání, očkování dětí, individuálního vzdělávání, vzdělávání cizinců, apod., jsou zveřejněny na webových stránkách obou mateřských škol. V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, či prostřednictvím datových schránek.

 

10) Doporučení pro zákonné zástupce:

 • ještě před podáním Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  zkontrolovat, zda jsou v očkovacím průkazu dítěte uvedeny všechny vakcíny, které by mělo dítě v jeho věku mít podle Dětského očkovacího kalendáře platného v ČR. Bez  řádného očkování nelze dítě k docházce do MŠ přijmout.  
  Toto ustanovení se netýká dětí starších pěti let, pro které je předškolní vzdělávání  povinné.

  Dětský očkovací kalendář platný v ČR, který plyne z právních předpisů, je  dostupný na webových stránkách škol. Kopie očkovacího průkazu, včetně Čestného prohlášení zákonného zástupce je povinnou přílohou k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

  V případě, že dítěti některé záznamy v očkovacím průkazu chybí, nebo nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktické lékaře (pediatra) a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě bylo očkováno podle očkovacího kalendáře, dle §50, zákona o veřejném zdraví nebo, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a toto potvrzení dodat mateřské škole.

 • vzhledem k omezenému počtu přijímaných dětí na školní rok 2020/2021 doporučujeme zákonným zástupcům, aby Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podali pouze v MŠ podle svého školského obvodu, kde mají větší příležitost pro přijetí dítěte k docházce do MŠ.

 

11) Na webových stránkách škol je k dispozici:

 • Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021;
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol;
 • Dětský očkovací kalendář  platný v ČR;
 • Podrobné informace k zápisu na rok 2020/2021;
 • Opatření MŠMT k zápisům  do MŠ pro školní rok 2020/2021.

 

12) Kontaktní údaje mateřských škol:

MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice  Velká Bíteš

Název školy: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

Webové stránky: www.skolkabites.cz

IČ: 750 21 439

Adresa: Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš

Datová schránka: hdkkzxv

Telefon: 725 909 813

E-mail: Hana.Sedlakova@skolkabites.cz nebo podatelna@skolkabites.cz

Schránka pro přijímání žádostí: budova MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

 

MŠ U Stadionu, Velká Bíteš

Webové stránky: www.msbites.cz

IČ: 750 21 447

Adresa: Mateřská škola, U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš

Datová schránka: 8s8kmzx

Telefon: 725 909 815

E-mail: reditelka@msbites.cz

Schránka pro přijímání žádostí: budova MŠ U Stadionu

 

                  Hana Sedláková za ředitelství obou mateřských škol