Slovo starosty 04/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

situaci, kterou nyní prožíváme, si málokdo dovedl představit. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a související opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem se dotkly všech obyvatel naší republiky, Velkou Bíteš nevyjímaje. Všechna následná opatření, uskutečněná vedením města, mají za cíl maximálně ochránit obyvatele města před tímto nebezpečným virovým onemocněním. Už na začátku celostátních opatření jsme zastavili postupně provoz základních škol a střední školy, ZUŠ a nakonec i mateřských školek. Utlumení nebo zastavení provozu se dotklo městského úřadu, všech organizací města a rovněž technických služeb. Veškeré kulturní a sportovní akce jsou buď zrušeny, nebo odloženy. První velkou zrušenou sportovní akcí byl pravidelný cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, plánovaný na konec března. Dalšími rušenými akcemi pak byly akce v kulturním domě. V současnosti aktuálně ředitel ICKK řeší zrušení celého programu červnové bítešské poutě a rovněž otázku uskutečnění či zrušení letošních zářijových hodů.

Do závěru března naštěstí nebyl ve Velké Bíteši a okolí prokázán žádný případ nákazy koronavirem. Město však, v případě případného budoucího zjištění nákazy u některého z obyvatel, bude jedním z prvních subjektů, které bude krajská hygienická stanice informovat. Již proběhlé fámy „o koronaviru v Bíteši“ je nezbytné brát s chladnou hlavou a tyto neověřené informace prosím dále nerozšiřujte. Vše v této mimořádné situaci závisí především na naší společné zodpovědnosti. Dodržování preventivních opatření proti nákaze a nerozšiřování nepravdivých poplašných zpráv.

Do odvolání radnice omezila rozsah úředních hodin pracovního týdne na městském úřadě, a to na pondělí 9.00 – 11.00 hodin a středu 14.00 – 16.00 hodin. Dokumenty přijímá rovněž městský úřad prostřednictvím datové schránky (67zb7hf), elektronickou cestou na adresu podatelna@vbites.cz, případně poštou na adresu úřadu Masarykovo náměstí 87. Rovněž je do odvolání uzavřena pokladna městského úřadu. Platby jsou možné pouze převodem na bankovní účet Města Velká Bíteš číslo 19-1726751/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání se uzavřel pro veřejnost vstup na sběrný dvůr Technických služeb Velká Bíteš (TSVB) Karlov 77. Provoz kuchyně s jídelnou TSVB na ulici Jihlavské je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců technických služeb, veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán. Výdej jídel pro veřejnost je omezen pouze do jídlonosičů a menuboxů, a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu na tel. číslech: 777 794 040 nebo 607 640 543. Ostatní činnosti TSVB, jako je svoz komunálního odpadu a druhotných surovin z městských kontejnerů na území města, zůstávají beze změn. Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu. V případě dotazů či potřeby opakovaného přistavení těchto kontejnerů z důvodu jejich naplnění, kontaktujte prosím zaměstnance TSVB na tel. čísle 777 712 090.

Pro zabezpečení obyvatel a organizací města ochrannými prostředky byla městem Velká Bíteš přijata opatření, na základě kterých byla díky darům jednotlivců, firem a spolků, a to jak z Velké Bíteše, tak mimobítešských, daru Kraje Vysočina a nákupům města Velká Bíteš zahájena k 18. 3. 2020 distribuce ochranných roušek a ochranných prostředků. Ochranné roušky jsou určeny především pro občany města a městských částí, pro potřeby zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu a klientů domova důchodců, městské policie, zásahové jednotky SDH, pracovníků městského úřadu a městské pobočky České pošty s.p.. Dále pak prodejnám potravin, zeleniny a drogistického zboží ve městě. Jedná se o celkové množství: 10 050 ks ochranných roušek, 120 ks speciálně upravených roušek, 5 respirátorů, více jak 1 100 ks textilních roušek od soukromých dárců a 3 000 ks textilních roušek objednaných městem od jejich výrobců. Všem dárcům textilních roušek, zejména pak těm, kteří podpořili bítešskou polikliniku a domov důchodců, bych touto cestou chtěl poděkovat za jejich obětavost a podporu města v tomto mimořádném období.

Ještě před vyhlášením nouzového stavu v pondělí 9. března, zasedala stavební a dopravní komise rady města. Projednala zejména přípravu nového územního plánu. Konec února byl termín, do kterého mohli občané podávat připomínky a podněty, které by chtěli do nového územního plánu zahrnout. Ukázalo se, že oslovení občanů mělo smysl. Většina podnětů byla totiž doporučena k zapracování do nového územního plánu. Nedoporučili jsme pouze připomínky, které kolidovaly s novými pravidly pro tvorbu územních plánů. Především se jednalo o případy, ve kterých převládla ochrana zemědělské půdy nad požadovanou změnou. Následovat bude dopracování návrhu územního plánu k veřejnému projednání, jehož termín bude veřejnosti v předstihu oznámen.

Dne 25. února 2020 představili městu zástupci Správy železnic aktuální studii Vysokorychlostní železniční tratě Brno – Praha (VRT), včetně propojovací tratě na stávající železniční koridor Brno – Havlíčkův Brod. Musím konstatovat, že předložená studie pro Velkou Bíteš nepřináší příliš pozitivního. Vypuštěn je dlouhodobě uvažovaný terminál v blízkosti D1 u exitu 162. Ten je nahrazen zastávkou na propojovací trati v prostoru u Nových Sadů. Studie navíc neobsahuje ani případné záchytné parkoviště u této zastávky a neřeší dvě kolizní místa s plánovaným silničním obchvatem města. Studii VRT projednala nejprve stavební a dopravní komise rady města a následně 16. 3. 2020 i rada města. K tomuto jednání jsme přizvali zástupce sousedních obcí Vlkov, Březské a Nové Sady, které budou trasou VRT dotčeny, abychom tak znali jejich názor na danou věc. Na základě výsledku jednání bylo 21. 3. 2020 odesláno oficiální písemné stanovisko města k předložené studii generálnímu ředitelství Správy železnic. Toto stanovisko obsahovalo mimo jiné nesouhlas města s předloženou studií a požadavek na projekční úpravy předloženého řešení VRT.

Ing. Milan Vlček, starosta města