Slovo starosty 03/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

letošní první březen nám všem přináší výraznou změnu v oblasti veřejné hromadné dopravy. V Kraji Vysočina začne platit jednotný tarif Integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Zásadní změnou je skutečnost, že na cestování ve většině autobusů a ve vlacích po Vysočině bude stačit jediná jízdenka. Kraj Vysočina má v případě autobusové dopravy 17 dopravců, kteří byli integrováni do celého dopravního systému kraje. Na konci února aktuálně pracovali ještě na jednotném ceníku a přestupních tarifech. V praxi to bude fungovat tak, že cestující bude smět v rámci časové platnosti jedné jízdenky přestupovat mezi autobusy navzájem nebo mezi autobusem a vlakem. Cena za cestu přitom bude stále stejná. Změna nastává jen v situaci, kdy cestující pojede za hranice kraje. V systému VDV není zatím integrována žádná městská doprava, ani ta v krajském městě Jihlavě. Nový systém má být spravedlivější. Zatímco dříve platili cestující podle ujeté vzdálenosti, nyní je v kraji zvolen systém zón. Nezáleží tedy na tom, kudy autobus jede, cestující platí za nejkratší vzdálenost do svého cíle. Zatím budou cestující jezdit na papírové jízdenky, elektronická jízdenka VDV by mohla být zavedena v prosinci příštího roku. Cestující se pak budou jako jízdenkou prokazovat bezkontaktní čipovou kartou nebo mobilem.

Pro Bítešáky došlo v souvislosti s přípravou zahájení VDV při posledních změnách jízdních řádů k optimalizaci jízdních linek a drobným časovým úpravám u vybraných jízdních linek. Město Velká Bíteš bude přispívat na celý systém VDV finančním podílem, který bude Krajem Vysočina každoročně jednotně stanoven (tak, jak u dalších měst a obcí kraje) na 1 obyvatele města. Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš leží na samém okraji Kraje Vysočina a poměrně silná spádovost obyvatel je do Jihomoravského kraje a samotného Brna, bude město beze změn pokračovat souběžně jak ve financování přímých autobusových linek Velká Bíteš – Brno a Brno - Velká Bíteš, které pro město zajišťuje Bítešská dopravní společnost BDS, tak spolufinancování průjezdných linek ostatních soukromých autodopravců, ale i systému IDOS Jihomoravského kraje.

Město vypsalo v únoru výběrové řízení na cisternovou automobilovou stříkačku pro bítešskou zásahovou jednotku hasičů. Pro město je pořízení nové hasičské techniky bezesporu prioritou. Současné požární zásahové vozidlo MAN CAS má za sebou již desetiletou existenci a je třeba se poohlédnout po náhradě. Cena pořízení a dovybavení nového vozidla se pohybuje v částce, vysoce převyšující 6 milionů korun. Z tohoto důvodu město řeší možnost získání evropské dotace na tento nový vůz z programu MAST MOST Vysočiny (Místní akční skupina MOST Vysočiny). Právě postřednictvím místních akčních skupin obcí se v současnosti v celé ČR financuje řada drobnějších projektů a investic obcí a měst z evropských financí. Vlastní výzva na podání žádosti o dotace by měla být vypsána do konce března. V současnosti je vypsáno výběrové řízení na dodavatele vozidla, výsledek řízení by měl být znám rovněž v březnu.

Zastupitelstvo dne 10. února 2020 odsouhlasilo finanční pomoc sportovním klubům. Členové zastupitelstva zvolili totiž od letoška pro financování sportu a kultury ve městě jednodušší procesní variantu, než byl dosavadní grantový systém. Na základě žádosti o dotaci příslušného žadatele (spolku, skupiny, jednotlivce) bude tato projednána v radě města V případech přiznání dotace do 50 tis. Kč bude o žádosti rozhodnuto radou města. V případech nad tuto částku rozhoduje na základě doporučení rady města, zastupitelstvo města. Podmínkou přiznání dotace je mimo jiné i závazek průkazného vyúčtování poskytnuté dotace. Toto vyúčtování bude mít zásadní vliv na poskytnutí dotace města příslušnému subjektu v roce příštím.

Únorové zastupitelstvo tak poskytlo touto formou dotaci ve výši 1,5 mil. Kč klubu FC PBS Velká Bíteš, částku 1,4 mil. Kč HC Spartak Velká Bíteš a částku 700 tis. Kč TJ Spartak Velká Bíteš.

Zasedání zastupitelstva se opět stalo místem diskusí nad stavem a mírou zadlužení města, které vzniklo díky financování nejdůležitějších investičních akcí města v minulých letech. Rovněž byly zastupiteli diskutovány a hodnoceny investiční priority současného vedení města, které byly zahrnuty po předchozím projednání v radě města, v materiálu k projednávanému bodu programu „Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 – 2022“. Materiál obsahoval mimo jiné i záměr realizace nejvýznamnějších investičních akcí města v uvedeném období – rekonstrukci a rozšíření mateřské školy Masarykovo náměstí, rekonstrukci základní školy na Tišnovské ulici a výstavbu sociálních bytů U Stadionu. Stavby, o kterých jsme vedli diskusi napříč zastupitelstvem již v prosinci 2019. K předloženému materiálu zaujali kritické stanovisko opoziční zastupitelé. Zejména proto, že neobsahoval výstavbu nového domova důchodců. K tomuto tématu jsem zastupitelům sdělil veškeré informace, zejména pak finanční náročnost stavby domova důchodců a současnou nemožnost získat národní či evropské dotace na tento druh staveb. Potřebnost tohoto sociálního zařízení ve městě v minulosti ani při vlastním projednávání nikdo z koaličních či opozičních zastupitelů nezpochybnil. Diskuse ve všech příspěvcích k tomuto tématu však byla jednotlivými diskutujícími vedena podle úrovně jejich znalostí daně problematiky a rozdílného způsobu vnímání finančního zajištění záměru a reálné možnosti jeho časové realizace. Při následném hlasování předložený materiál nepodpořili všichni přítomní opoziční zastupitelé. Střednědobý plán tak nebyl schválen. Pro dubnové zasedání zastupitelstva města bude materiál přepracován a opětovně předložen ke schválení, aby tím vedení města získalo mandát pro přípravu a uskutečnění odsouhlasených investičních akcí do konce současného volebního období. K investičním prioritám města bych chtěl dodat to nejzásadnější. Město, stejně jako nyní, i v budoucnu musí v předstihu připravovat projektovou dokumentaci pro stavební projekty na rekonstrukci a novostavby potřebných objektů a technické a dopravní infrastruktury. Ty bude realizovat buď z rozpočtu města, nebo za pomoci finančních dotací z národních či evropských zdrojů. Na vlastních konkrétních projektech se však musí většinově shodnout zastupitelstvo města. Fakt, že předložená podoba střednědobého plánu nezískala podporu většiny přítomných zastupitelů, je pro mne osobně zklamáním a důvodem pro výraznější změny v návrhu tohoto střednědobého plánu.

Na základě doporučení stavební a dopravní komise rady města umožnilo vedení města v únoru zájemcům uplatnit dodatečně podněty do nového územního plánu města při jeho zpracování před jeho následným veřejným projednáváním. Důvodem byla skutečnost, že práce na novém územním plánu byly zahájeny ještě v minulém volebním období, před více jak dvěma roky. Toto uplynulé období tak pro občany a podnikatele ve městě mohlo přinést změny, které nyní mají možnost uplatnit do aktuálně zpracovávaného územního plánu města. Po vyhodnocení dodatečných podnětů a jejich případného zapracování do návrhové dokumentace územního plánu bude tato projednána s dotčenými orgány územního plánování a životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Konečný návrh dokumentu bude předmětem veřejného projednání, jehož termín bude veřejnosti sdělen v předstihu na úřední desce a webu města.

Ing. Milan Vlček, starosta města