Slovo starosty 02/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

je to již měsíc, co jsme si na Nový rok vzájemně popřáli na Masarykově náměstí hodně zdraví a štěstí v roce 2020. Již podesáté jsem tak měl možnost poděkovat všem, kteří pro Velkou Bíteš udělali pozitivní věci v roce uplynulém a navíc vyjádřil naději, že kroky, které budeme dělat v tomto roce, nás budou více spojovat, než rozdělovat.

Mimo jiné jsem zde měl možnost přítomné informovat o stanovisku investora marketu na ulici Vlkovská, který zahájení výstavby, v závislosti na dokončení veřejnoprávních řízení a vydání stavebního povolení, předpokládá v březnu příštího roku. Market buduje soukromý investor, ale město chce vystupovat jako koordinátor všech budoucích souvisejících investičních akcí města a soukromých subjektů v dotčeném území. V aktuální verzi projektu totiž výstavba marketu úzce souvisí s výstavbou inženýrských sítí pro šest bytových domů, každý po 21 bytech, v lokalitě U Stadionu, v podstatě shodných s dvěma novými bytovkami naproti ITW Pronovia. Město bude spolupracovat se soukromými developery na inženýrských sítích a komunikacích. Hlavními investory jsou OC Velká Bíteš a Joka Real Investments. Za úspěšnou proto považuji první letošní koordinační schůzku, kde se opětovně sešly veškeré zainteresované subjekty – projektanti, investoři, zástupci svazku vodovodů a kanalizací a vodárenské společnosti.

Rada města projednala plánované záměry v oblasti bytového fondu města. Město hodlá realizovat výstavbu dvou bytových domů s celkem 24 sociálními byty v lokalitě U Stadionu, na niž by mohlo získat dotaci ve výši až 90% nákladů akce. Komfort bydlení by měl být srovnatelný se standardními byty města. Tím by se mohly uvolnit sociální byty v budově SOŠ Jana Tiraye a prostory školy by tak mohly být v budoucnu rozšířeny. Současně plánujeme prodej části bytů ve čtyřech tzv. dvouletkových bytovkách U Stadionu. V srpnu končí doba udržitelnosti dotace u nástaveb těchto bytových domů a je možné začít s prodejem jednotlivých bytů.

8. ledna se uskutečnilo jednání na krajském úřadě o dopravních projektech, a tedy i o tom, jak a kdy se bude stavět první část obchvatu našeho města. Projekt severozápadního obchvatu se dostal loni v samém závěru roku mezi vybrané projekty ministerstva dopravy, které by měly být podpořeny evropskými dotacemi. S netrpělivostí čekáme na písemné závazné potvrzení této skutečnosti. Stavba má být financována ze 40% Krajem Vysočina a 60% bude dotace. Celkové náklady mají být 100 milionů korun. Velká Bíteš nebude přispívat, naopak, měla by po realizaci projektu dostat zpět městem vydané peníze za vykoupené pozemky a projekt akce. Tento úsek obchvatu města propojující stávající krajskou komunikaci vedoucí z centra města na Tišnov a státní komunikaci I/37 vedoucí na Žďár nad Sázavou je jediný, na který je možné aktuálně čerpat dotace. Dalším záměrem Kraje je pak realizace části jihovýchodního obchvatu, propojky komunikací vedoucích na Náměšť nad Oslavou a na Rosice, u něho však není šance získat evropské dotace. Tato akce bude tak muset být v budoucnu financována plně z rozpočtu Kraje Vysočina, ŘSD a města Velká Bíteš. První část severozápadního obchvatu – úsek z Vlkovské (za PBS) ke Krevlicím se bude realizovat v letech 2021-2022. Druhá část – od PBS k Rasovně – je plánována na roky 2022– 2023.

Nejdelší, tříkilometrový úsek městského obchvatu souvisí s náhradou vlastní komunikace I/37 od dálnice pod Exitem 168 směrem na kraj města ve směru na Žďár nad Sázavou. Jedná se o státní silnici, tudíž i obchvat bude muset financovat stát. V loňském roce město nechalo vypracovat a uhradilo technicko-ekonomické posouzení tohoto jihozápadního úseku obchvatu města. Z posouzení vyplynula potřeba nutnosti územně-plánovacích úprav pro optimalizaci trasy obchvatu a jejich zapracování do územních plánů města a sousední obce Březské. Nejprve však musíme požádat o uvedené změny v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, na základě toho se pak může uskutečnit změna územního plánu obce Březské a Velké Bíteše. Až potom můžeme jít opět na Ředitelství silnic a dálnic se žádostí o posouzení reálnosti celé akce. Tuto přípravu odhaduji minimálně na tři roky.“

V loňském roce byla dokončena poslední změna stávajícího územního plánu č. 8, před ní už nabyla platnost změna č. 9. Poslední z plánovaných změn stávajícího územního plánu - změna č. 10 byla zastavena a podněty do ní směřované budou nyní zahrnuty v požadavcích na nový územní plán. Ten musí město zpracovat do konce roku 2022 a v celém rozsahu nahradí územní plán stávající. Tento strategický dokument města připravují na základě výsledků výběrového řízení manželé Košťálovi. Tito projektanti pro město území plán a jeho změny zpracovávali již od roku 2000. Při návrhu nového územního plánu se dle aktuální legislativy zásadním způsobem zvyšuje ochrana orné půdy před jejím zastavěním. Podle pracovníků krajského úřadu je v případě Velké Bíteše oproti stávajícímu územnímu plánu města v tom novém nutno radikálně zmenšit plochy, určené nově k zástavbě na orné půdě. Znamená to, že budeme muset ze stávajícího územního plánu ubrat velkou část ploch určených k zastavění, mimo jiné i k bydlení a tyto plochy přeřadit do územní rezervy. Současně pak plochy, které v územním plánu zůstanou jako nově zastavitelné, rozdělit do dvou etap. Možné zahájení výstavby na některém pozemku spadajícího do druhé etapy výstavby, bude podmíněno dokončením určitého procenta staveb v etapě první. Na pozemku nad dva hektary obytných ploch musí být navíc v novém územním plánu určeno 1 000 m2 veřejných ploch pro občanskou vybavenost. Dosud byly shromažděny podněty občanů a právnických osob a uskutečnilo se společné jednání nad návrhem nového územního plánu. Jsme ve fázi přípravy dokumentace pro veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že od zahájení projekčních prací uplynuly více jak dva roky, chceme oslovit veřejnost, abychom shromáždili veškeré aktuální podněty a mohli je po jejich vyhodnocení případně ještě zapracovat do návrhu před jeho veřejným projednáváním. Termín pro podněty občanů bude do konce února. V tomto termínu je nutné podněty písemně zastat na adresu města.

V průběhu prvního pololetí dojde k další a snad již konečné úpravě dopravního značení na ulici Tyršové. „Ústavák“ bude nově zprůjezdněn jen zespodu od Lánic nahoru k poliklinice. Současně bude začátek jednosměrného úseku spodní části ulice Tyršova před lékárnou posunut ještě blíže ke křižovatce před poliklinikou. Všechna vozidla, která do tohoto úseku vjedou, budou odjíždět dolů po Tyršové ulici směrem na Lánice. Toto řešení dopravy je odezvou na neukázněnost řidičů a snahou po zvýšení bezpečnosti dopravy v prostoru před poliklinikou. Ke zpřehlednění situace na stávajícím parkovišti u polikliniky má rovněž přispět zrušení části plotu z keramických plotovek. Řidiči stále parkují ve městě v rozporu s vyhláškou a nenechávají dostatečnou průjezdnou šířku vozovky. Další jednosměrka proto ve městě přibude mezi tzv. dvouletkovými bytovými domy U Stadionu směrem k mateřské školce, na spojovací komunikaci „U Šibravy“ a v horní části sídliště U Stadionu u dětského hřiště. Plánujeme také rozšíření počtu míst k parkování automobilů úpravou veřejného prostoru mezi SOŠ a DPN. Stávající neřízené parkování na chodníku u zahrady DPN by mělo být rozšířeno o plochu stávajícího trávníku – zde město vyznačí jednotlivá parkovací místa. Pro pěší tak bude určen jen chodník na levé straně ulice ve směru od SOŠ k bytovým domům U Stadionu.

Ing. Milan Vlček, starosta města