Slovo starosty 01/20

Starosta2Vážení spoluobčané,

na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2020. V podobě, jak byl vedením města navržen a zveřejněn na úřední desce před vlastním zasedáním s jedinou změnou. Tou bylo avizované vyčlenění částky jeden milion korun na projektovou přípravu akce rekonstrukce Základní školy a Praktické školy na Tišnovské ulici. S touto částkou jsme počítali v konečném návrhu rozpočtu již po předchozím pracovním semináři zastupitelstva. Tímto jsme jednoznačně odmítli veškeré „zaručené“ fámy o tom, že město podporuje jenom rekonstrukci mateřské školy na náměstí na úkor rekonstrukce druhé bítešské základní školy. Chtěl bych navíc potvrdit, že pokračujeme v přípravě všech zásadních projektů, které jsme v minulosti zahájili. Realizace rekonstrukce školky je v současnosti připravována pro období 2020 – 2021, Základní školy a Praktické školy pak pro období 2021 – 2022.

Byli jsme opakovaně dotazováni některými zastupiteli, jestli máme zpracovanou demografickou studii a tím pádem podklad pro potřebnost nových prostor pro předškolní mládež. Studii jsme zpracovávali v souvislosti s projektem revitalizace základní školy. Mezitím se podmínky pro výuku dětí změnily zásadně nejen v případě bývalé speciální školy, ale i v případě základní školy. Zde je možno v současnosti možno umisťovat ve třídě ne 23 – 25 dětí, jak dosud, ale nově již 18 dětí. Jedním z důvodů je změna chování a návyků dětí a jejich celková zvladatelnost během školního procesu. Pokud bychom se tedy s počtem dětí ve třídě v obou městských školkách přiblížili dolní hranici normy – tj. 18 dětí ve třídě, budou nám prostory, které rekonstrukcí školky vzniknou sotva stačit i po rekonstrukci. A to nebereme v potaz přirozený nárůst počtu dětí z existující studie a dále nárůst bydlení v nových rodinných domech a nové byty ve městě. Argumentace opozice, že získaných cca 40 nových míst pro děti ve zrekonstruované a rozšířené mateřské škole na náměstí bude sloužit ve své podstatě pouze mimobítešským dětem je nesprávná. Naše priorita je umístění bítešských dětí ve školce. Nicméně máme zájem i na tom, aby nejbližší okolní samostatné obce, na které se dosud nedostává, měli do našeho města možnost děti umístit a tím pádem navázat do budoucna tyto děti a jejich rodiče na naše město.

Možnosti schváleného rozpočtu vycházejí z výše a nastavení splácení minulých úvěrů. Pozitivním zjištěním při tvorbě rozpočtu bylo to, že již letos máme asi šestimilionový nárůst daňových příjmů oproti prvotnímu odhadu rozpočtu pro rok 2019. Tomuto nárůstu mimo jiné již pomáhá daňová výtěžnost z investice do lokality pro výstavbu nových rodinných domů na Babinci.

Během zasedání jsme se dohodli, že zastupitelstvu na únorovém zasedání předložíme střednědobý rozpočtový výhled na dva roky, aby bylo jasné, jaké investice budeme realizovat a jaké finance k tomu potřebovat. Je jasné, že vše nemůžeme zaplatit z daňových příjmů. To bylo zcela zřejmé například při schvalování revitalizace základní školy. Považuji za nešťastné, že jsme se u této akce s minulými koaličními partnery nebyli schopni jednoznačně domluvit, z jakých zdrojů bude investice hrazena. Shodli jsme se většinově, že revitalizaci chceme, ale bohužel ne na tom, za co ji pořídíme. Uvažovali jsme o prodeji pozemků U Stadionu, o prodeji bytů U Stadionu a prodeji podílů města na bytech na Jihlavské ulici. Dodnes, kdy bývalí koaliční partneři již tvoří opozici, řešíme na základě jejich podnětů v zastupitelstvu otázku financování rekonstrukce školy, respektive úvěrů, které pro její zajištění muselo město přijmout. V případě budoucích velkých investičních projektů města budeme proto před jejich realizací řešit jednoznačně zdroje k jejich financování.

Chceme vytvořit strategický plán, který by měl podrobně mapovat investice ještě na delší dobu, než jsou dva roky. To proto, aby bylo jasné, jaké má město záměry, co je v současnosti aktuální a co musí počkat. Vedoucí majetkového odboru města Ing. Rada a jeho lidé již pracují na seznamu budoucích investičních akcí města na následující tři roky. Mezi prvními byly na seznamu rekonstrukce ulic Nová Čtvrť a Rajhradská. To jsou akce, které již nemůžeme odkládat.

Zastupitelé na zasedání dále odsouhlasili zvýšení poplatků za ubytování ze dvou na šest korun, přičemž zákon povoluje až 21 Kč. Jde o přihlášená krátkodobá ubytování osob – tedy hotely, penziony, priváty. Jde nám o to, aby poplatek nebyl trest za poskytované služby, proto zůstáváme blízko spodní hranice možné zákonné sazby.

Od příštího roku se zvyšuje rovněž poplatek ze psů. V domech o jednom a dvou bytech se bude za prvního psa platit 300 Kč, za další po 450 Kč. V domech se třemi a více byty to bude 1500 Kč a 2250. Senioři mají slevu, v domku je to 150 a 225 korun, na bytovkách 200 a 300 korun. Lidé, kteří psa potřebují – jako invalidé, nevidomí nebo při výkonu povolání – jsou od poplatků osvobozeni .

Další změnu výši úhrady zastupitelé schválili u poplatků za sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Zde dochází ke zvýšení z 600 na 800 korun/osobu/rok. Cena vychází z reálných nákladů za svoz a likvidaci odpadů. Cena se neměnila už několik let, přičemž náklady rostou. Opět v této souvislosti připomínám, že město na sobě i v roce 2020 dále nese náklad ve výši cca 200 Kč/osobu/ rok za sběr a likvidaci bioodpadů od obyvatel města.

Se změnou legislativy je spojena změna vyhlášky o zacházení s odpady. Od nového roku budeme například odebírat od občanů ve sběrném dvoře technických služeb na Karlově použité jedlé oleje. Další zásadní změna se týká stavebního odpadu. Ze zákona není stavební odpad součástí komunálního odpadu a občan nemá nárok na jeho bezplatné uložení. Dosud však existuje v rámci sběrného dvora městem odsouhlasené bezplatné přijímání stavebního odpadu od obyvatel Velké Bíteše a jejich městských částí. Jednatelem technických služeb jsme byli informováni, že zejména v letošním roce došlo k nárůstu zneužívání tohoto systému odběru stavební suti na sběrném dvoře. A to při zjištění případů kdy stavební odpad s největší pravděpodobností nepocházel z Bíteše nebo byl odpad podnikatelských subjektů deklarován jako odpad obyvatel města. U podnikajících osob je systém poplatků za stavební odpad, přijímaný ve sběrném dvoře dlouhodobě nastaven a nemění se.

Každý občan města proto bude mít od příštího roku nárok na bezplatné uložení pouze 500 kg stavebního odpadu za rok. Technické služby mají k zajištění této služby připraveny identifikační karty pro jednotlivé domácnosti. Spolu s informačními letáky je budou distribuovat začátkem roku.

Rada města v minulém měsíci zřídila jako svoje poradní orgány dvě nepolitické komise -Stavební a dopravní komisi a dále pak Kulturní komisi. Již dříve jsem avizoval, že zřízení stavební komise má smysl, až bude hotová změna územního plánu č. 8 a dokončena revitalizace školy. Nyní tato situace nastala. Rozšíření působnosti komise, oproti minulému volebnímu období, i na oblast dopravní, bylo vedeno naši snahou nově prostřednictvím této komise odborně posuzovat dopady připravovaných oprav, rekonstrukcí a uzavírek komunikací kraje a státu na město a jeho občany a stanovovat současně pravidla pro minimalizaci těchto dopadů. Předsedou komise je Karel Navrátil, členové komise jsou Jan Vrba, Jiří Procházka, Jiří Rauš, Libor Buchta, Petr Vondrák, Jiří Loup. Tajemníkem komise je referent majetkového odboru Pavel Bednář. V nově zřízené Kulturní komisi je předsedou vedoucí městského muzea Ivo Kříž. Členy pak Silva Smutná, Hana Sedláková, Jiřina Janíková, Marcela Doubková, Monika Ulmanová, Jiří Dohnal, František Kratochvíl. Tajemnicí komise je pracovnice ICKK Lenka Plechatá. Komise bude spojovat jednotlivé kulturní organizace, měla by být víc provázaná s vedením města a jeho občany. Společně si musíme do budoucna ujasnit, jakým směrem se bude kultura ve městě dále ubírat a rozvíjet. Jedním z cílů komise je nejen spolupracovat na koncepci bítešských hodů, ale například i na návrhu využití objektu bytového domu, dříve bývalého pivovaru na Masarykově náměstí. Rada města preferuje jeho budoucí využití pro veřejnost, zejména pak pro děti a mládež. V následujících měsících bychom se proto u tohoto objektu měli shodnout, co v něm vlastně chceme – knihovnu, rozšíření ZUŠ, technické kroužky nebo zázemí pro další vzdělávací či kulturní činnost. Na základě této koncepční shody budeme moci začít projektovat a hledat finanční zdroje na tento projekt.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v roce minulém a popřál Vám vše nejlepší do nového roku 2020. Úspěchy v osobním a profesním životě a pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.

S ohlédnutím na uplynulý rok bych sobě i Vám popřál navíc také více slušnosti, zdravého selského rozumu a soudnosti u lidí, se kterými se budeme v nadcházejícím roce z osobních nebo pracovních důvodů setkávat.

Ing. Milan Vlček, starosta města