Slovo starosty 12/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

minulý měsíc byl obdobím přípravy podkladů pro návrh rozpočtu města na příští rok a s tím související rekapitulace a upřesnění plánů vedení města pro roky 2020 až 2022.

Jednou z důležitých součástí bylo i zasedání zastupitelstva, konané dne 11. listopadu. Časově výjimečné, šestihodinové jednání projednalo a schválilo vydání změny 8 a zastavilo pořízení změny 10 územního plánu města. Důvodem zastavení bylo rozhodnutí o zahrnutí podnětů změny 10 do aktuálně probíhajícího procesu nového územního plánu města a tím zjednodušení a zpřehlednění celého procesu územního plánování v našem městě.

Dalším bodem byla výměna názorů koaličních a opozičních zastupitelů na stav úvěrů města v souvislosti s prodloužením jednoho z nich, úvěru na 35 milionů korun. Prodloužení tohoto úvěru z jednoho na devět let, za poměrně výhodných úrokových sazeb a časových podmínek splácení nám poskytla Komerční banka. Úvěr v nové podobě nám umožní pokračovat v průběžné přípravě výkupu pozemků pro severozápadní obchvat, v přípravě rozšíření areálu Hasičského záchranného sboru Za Loukama a přípravě investičních akcí roku 2020. U těchto akcí je nutno mít zajištěno jejich reálné finanční krytí v daném kalendářním roce ve schváleném rozpočtu města. Názory některých zastupitelů proti tomuto prodloužení úvěru zcela pomíjely investiční akce města v posledních třech letech a reálnost aktuální situace rozpočtu ve vztahu k přípravám akcí v roce 2020. Je nutné říci, že hlavními úvěry města za uplynulá období jsou úvěry poskytnuté na výstavbu lokality Babinec a revitalizaci základní školy. V případě Babince se vynaložené prostředky pomalu začnou vracet, a to v příspěvcích státu na nové obyvatele města v této lokalitě, příspěvcích na každého nového žáka městských škol a rovněž ve formě odvodu ze zemědělského půdního fondu a každoroční daně z nemovitosti za jednotlivé nemovitosti v této lokalitě. V případě revitalizace školy je nutno připomenout její zastaralý a nevyhovující stav před rekonstrukcí a nynější aktuální stav, jehož vysoká technická a provozní úroveň je zcela zřejmá. Vedení města bude pro následující období činit kroky k postupnému snižování celkové výše úvěrů města, a to v souladu s pravidly ministerstva financí, které nad hospodařením obcí a úvěry – dluhovou službou obcí dohlíží.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rovněž schválilo vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruna Vysočiny. Důvodem bylo nenaplnění našich předpokladů zajištění prezentace města a společného postupu ve vztahu k návštěvníkům města a bítešského regionu ze strany této společnosti.

Diskusí na zastupitelstvu prošla rovněž zpráva z kontrolního výboru, zejména v otázce pořízení sochy Jana Amose Komenského před základní školu. Zastupitelům města bylo doloženo, že pořízení sochy bylo zajištěno v souladu s pravidly města a příslušným zákonem. Zastupitelstvo dále rozhodlo poskytnout dotaci sportovním klubům FC PBS Velká Bíteš, HC Spartak a TJ Spartak ve shodné výši 150 tisíc korun. Košíkovští dobrovolní hasiči dostali od města dar 51.300 Kč. Poměrně jednoznačně byla zastupiteli, napříč všemi povolebními skupinami v zastupitelstvu odsouhlasena a přijata nová vyhláška o poplatcích za komunální odpad. Na jejím základě bude poplatek za komunální odpad od 1. 1. 2020 stanoven na 800 Kč / poplatníka / rok. Uvedený poplatek je stanoven na základě skutečných nákladů na sběr a likvidaci komunálních odpadů ve městě. Nezahrnuje náklady města na sběr a likvidaci bioodpadu ve městě, na který město vynakládá dalších přibližně 900 tisíc korun za rok.

V diskusi jsem měl možnost sdělit zastupitelům i veřejnosti, že vedeme jednání se společností, která má zájem o odkup projektu domova se zvláštním režimem včetně příslušných pozemků v lokalitě U Stadionu. Je to jedna z případných položek plnění rozpočtu roku 2020.

Pracovní seminář zastupitelstva k rozpočtu města na rok 2020 se konal 21. listopadu a v rámci jeho jednání byly diskutovány priority současného koaličního vedení města a názory opozice na rozšíření mateřské školky na náměstí a revitalizaci Základní školy a Praktické školy na Tišnovské (dříve speciální škola). Rozpočet na rok 2020 je strukturou podobný jako v loňských letech. Mezi hlavní investice roku 2020 jednoznačně patří dokončení Nové Čtvrti. Počítáme zatím v rozpočtu s částkou 10 milionů korun. Týká se úpravy území od dokončené první etapy ulice až po Strojírnu Slavíček včetně obou slepých ulic u prodejny Kučera. K letošnímu roku už jsme předfinancovali zhruba 3 miliony na rekonstrukci vodovodu a kanalizace prostřednictvím příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Další plánovanou akcí jsou inženýrské sítě a oprava komunikace pod centrální kotelnou na sídlišti U Stadionu. V případě diskuse, zda realizovat rekonstrukci a rozšíření budovy mateřské školy na náměstí nebo rekonstrukci a rozšíření budovy Základní školy a Praktické školy na Tišnovské jsem informoval přítomné, že pro vedení města je prioritou mateřská škola. S ohledem na fakt, že na obě akce je příslib evropské dotace, i projekt bývalé speciální školy, kterou v současnosti navštěvuje jen několik dětí z Velké Bíteše a významný podíl tvoří děti z Jihomoravského kraje, bude dále připravován k možné realizaci v letech 2021 – 2022. To však na základě předchozího zajištění vlastních finančních zdrojů, kromě dotace na tuto akci. Opoziční zastupitelé naopak upřednostňují tuto školu před mateřskou školou. V případě mateřské školy navíc nejsou přesvědčeni o potřebnosti její realizace v současné době.

Oprava mateřské školky je koncepční a politické rozhodnutí, které jsme přijali už před několika lety. Jestliže během posledních let vzniklo ve městě na 80 parcel pro rodinné domy a staví se nové byty v lokalitě Stadionu, dá se předpokládat i vyšší počet dětí. V současné době musejí mateřské školy zájemce, zejména ty z okolních obcí odmítat. Dalším důvodem je i fakt, že za mnou chodili občané z Karlova a z Návrší s tím, že školka v Lánicích je pro ně příliš daleko a rádi by děti vodily jen na náměstí. Prakticky již od roku 2011 jsme hledali novou podobu a náplň městských dvorů u Masarykova náměstí – chceme, aby tam byl život. Když se objevila šance na dotaci mateřské školy, začala dostávat její rekonstrukce konkrétnější obrysy. Ovšem dotace byla vypsána na rozšíření školky, nutné a potřebné stavební práce a dodávky ve stávajícím objektu jsme do uznatelných nákladů akce nedostali. Celkové náklady projektu mateřské školy včetně nové školní zahrady při podání žádosti o dotaci tak byly 56 milionů. Dotace by měla být ve výši 37 milionů korun. Ale znovu se vracím k městským dvorům – předpokládám, že díky rekonstrukci mateřské školy se nastartují další kroky v přestavbě a plnohodnotném využívání této části města jeho občany a návštěvníky města. Chceme, aby se s rekonstrukcí začalo v druhé polovině příštího roku. 14 milionů v návrhu rozpočtu města roku 2020 odpovídá časovému rozložení projektu na roky 2020 a 2021. V první půlce příštího roku bude hotový prováděcí projekt a výběrové řízení. Až budeme znát přesná čísla nákladů stavby, zejména pak náklady hrazené z rozpočtu města, potvrdíme zastupitelstvu a veřejnosti – stejně jako to bylo u revitalizace základní školy – jestli se má, s ohledem na vlastní finanční zdroje města a stav stávajících úvěrů města dělat celý projekt, část projektu nebo otázku realizace stavby přehodnotíme úplně a projekt pozastavíme. Stav objektu mateřské školy je však tak nevyhovující, že v případě zastavení aktuálně připraveného projektu bychom museli stejně řešit dílčí opravy nevyhovujících stropů a střechy a rekonstrukci elektřiny a topení v objektu. Osobně jsem přesvědčený, že bychom do komplexní přestavby měli jít.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám všem popřál klidný čas nadcházejícího adventu a pohodové prožití vánočních svátků a závěru roku 2019 v kruhu vašich nejbližších a přátel.

Ing. Milan Vlček, starosta města