Slovo starosty 09/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi oznámit, že revitalizace objektů prvního stupně základní školy byla stavebně dokončena v plánovaném srpnovém termínu, v souladu s příslušnou smlouvou o dílo. Revitalizace školy je hotová, na stavbě máme pouze drobné nedodělky, nebránící provozu školy. Stěhujeme nový nábytek a instalujeme počítače, části z nich jsou součástí dotace. Výuka začne 2. září symbolickým zvoněním repliky historického zvonu, který se používal v minulém století. Zvon je umístěn v přízemí nejstarší budovy školy na ulici Tišnovské.

Příchod žáků do školy bude ještě do poloviny října částečně omezen, a to v souvislosti s probíhající další samostatnou akcí v předprostoru nového hlavního vstupu školy z ulice Na Valech.

Už při rekonstrukci ulice Na Valech v minulých letech se zásadně změnila dispozice nástupní plochy u školy. Tuto plochu nyní upravujeme a zvětšujeme. Od chodníkových ploch a přilehlého parkoviště v ulici Za Školou bude nově oddělena opěrnou betonovou zdí. Plocha bude na jedné straně vymezena třemi stožáry pro vlajky Města Velké Bíteše, ČR a EU, na straně druhé bude instalována bronzová socha Jana Amose Komenského na žulovém podstavci. Zatím jsme odkryli horní konstrukce stávajících chodníků a překládáme inženýrské sítě. Nové zadláždění ploch bude prováděno až od počátku října. V prostoru vstupu do školy z ulice Tišnovské aktuálně pracujeme na úpravách stávající zeleně a schodiště. V červnovém příspěvku jsem se zmínil, že opravu historického plotu a plochy před vstupem do budovy školy z ulice Tišnovská neplánujeme na letošní rok. Rozhodně jsem tím však nemyslel, že bychom nechali po rekonstrukci okolí školy neupravené. Šlo mi o vizi vytvoření nadstandardního vstupu, např. s kamenným schodištěm a kovaným zábradlím, který by harmonoval s obnoveným historickým vzhledem budovy. Možná si řeknete, že je to zbytečný luxus. Určitě se najdou kritici. Ale rád bych, aby si lidé uvědomili, že to, co jsme na škole udělali, přetrvá po další dlouhá desetiletí. Je jasné, že drobné provozní opravy jsou potřeba na každém novém objektu třeba již po dvaceti letech. V tomto případě však mám na mysli nové řešení dostaveb, vestaveb, systému topení a rekuperace, výtahů, a dispoziční řešení celé školy. Věřím, že jde o nadčasové řešení, kterým se město bude moci pyšnit i za desítky let. Součástí této výjimečné stavby je i umělecké dílo, v tomto případě socha Jana Amose Komenského u nového vchodu školy z ulice Na Valech. Autor sochy, akademický sochař Nikos Armutidis, pracoval nejdříve na malém modelu. Tento byl již na loňských hodech představen veřejnosti v městském muzeu. Potom realizoval velký hliněný model, a to zcela bez jakýchkoliv finančních požadavků na město. Až byl model hotov, rada města po návštěvě atelieru autora a prohlídce modelu rozhodla, že nabídku sochaře na realizaci sochy přijme. Jsem přesvědčen o tom, že se bude jednat o další z uměleckých prvků ve městě, kultivujících společnost. Počet venkovních instalací hodnotných uměleckých děl na území města by se dle mého názoru, měl i v dalších letech rozšiřovat. A určitě budu rád, když naši nabídku na tuto spolupráci v budoucnu přijmou i místní tvůrci – například Luboš Lacina nebo Milan Čermák.

S ohledem na mimořádný stavební a finanční rozsah rekonstrukce školy se rada shodla na tom, že veřejnosti budou v říjnu předloženy informace o této akci. Na pondělí 26. srpna byl proto svolán pracovní seminář pro zastupitele za účelem detailního projednání financování rekonstrukce školy. Už od začátku bylo jasné, že pokud jsme se rozhodli jít do revitalizace školy a využít cca 43 milionovou dotaci, musíme zbytek, cca 70 mil. Kč dofinancovat z mimořádných příjmů – kromě úvěru počítáme mimo jiné s prodejem podílů města na bytech na Jihlavské ulici nebo prodejem částí pozemků U Stadionu. Tyto pozemky pro výstavbu domova se nám v minulosti podařilo koupit ve větším rozsahu, než jsme původně zamýšleli, proto menší část pozemků můžeme nyní prodat. Na programu semináře budou řešeny i budoucí investiční plány pro toto volební období. Například záměr dotační akce domova pro seniory. Je jasné, že ke každé dotaci, kterou budeme chtít do budoucna využít, budeme muset sehnat další vlastní finanční zdroje. Možnosti jsou v podstatě dvě – úvěr nebo prodej majetku. Před jakoukoli další akcí si musíme stanovit priority a najít zdroje. V Pacově, kde jsme se inspirovali domovem pro seniory, to trvalo dvacet let od prvního záměru rozšíření tamějšího domova k této vlastní realizaci. Předpokládám, že v Bíteši se domova dočkáme dříve.

Dovolte mi, abych vás pozval na program oslav vzniku Československého státu. V pátek 25. 10. v 17.00 hodin je v muzeu pro veřejnost připravena série tří přednášek na téma Komenský a Žerotínové. Akci připravil prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně se svými kolegy. Trojpřednáška bude trvat cca 1,5 hodiny a jsem přesvědčen, že i přes odbornou tematiku bude pro širokou veřejnost velmi zajímavá. V sobotu 26. 10. v 15.00 hodin bude slavnostně otevřena zrekonstruovaná škola a bude odhalena socha Jana Amose Komenského. Zájemci z řad veřejnosti mohou následně absolvovat komentovanou prohlídku školy. V 17.00 hodin začíná slavnostní odpoledne v kulturním domě. Zde bych chtěl mimo jiné poděkovat všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem napomohli realizaci tak výjimečného díla, jakým je zrekonstruovaná základní škola. Zároveň chci také využít tohoto okamžiku k předání ocenění dalším dvěma Bítešákům za jejich zásluhy o rozvoj města. Slavnostní odpoledne zakončí koncert operních pěvců Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny.

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vás srdečně pozval společně s vašimi rodinnými příslušníky, přáteli a známými na letošní hody. Doufám, že nám bude počasí přát a hody budou zase „ty nejlepší“. A pokud budete mít chvilku nejen na tradiční hodování, zajděte do výstavní síně ICKK na hodovou výstavu. Letos půjde o představení umělecké práce manželů Armutidisových. Nikos Armutidis vystavuje část ze své bohaté sochařské tvorby a jeho manželka doc. Mgr. Irena Armutidisová, současná děkanka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nás seznámí se svými působivými fotografiemi.

Ing. Milan Vlček, starosta města