Chováte se při užívání veřejného prostranství jako doma?

V poslední době se na území našeho města množí případy nepovoleného záboru veřejného prostranství. V souvislosti s probíhajícími novostavbami a rekonstrukcemi nemovitostí (opravy zdí a fasád, odizolování a zateplování objektů) se setkávají strážníci městské policie i pracovníci odboru majetkového  s celou řadou nepovolených záborů veřejného prostranství a komunikačních ploch. Stavebníci často v časovém tlaku souvisejícím se zařizováním veškerých záležitostí ohledně rekonstrukce bytu či objektu bohužel mnohdy zapomínají na nutnost vyřídit si v dostatečném předstihu také povolení k využití veřejné plochy, chodníku, parkovacího místa nebo třeba i části vozovky. Jelikož veřejné prostranství je prostorem, kde není žádným způsobem omezen přístup a pohyb veřejnosti, je nutné předem projednat zábor veřejného prostranství s odborem majetkovým, tímto  se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství k jiným účelům, než pro které je primárně určeno.  

Povolení záboru je spojeno s poplatky. Sazby za zábor veřejného prostranství jsou řešeny obecní vyhláškou o místním poplatku č. 6/2010 a její změnou č. 2/2011. Celková částka poplatku je násobkem sazby za 1 m2, tzn. že rozsah záboru v m2 je tedy násoben počtem dnů záboru. Sazby se liší podle druhu záboru. Další doplňující informace můžete získat telefonním kontaktu 566789131, případně na internetových stránkách www.vbites.cz (sekce „Potřebuji vyřídit“).

Rádi bychom, aby se nám všem v našem městě dobře žilo a to předpokládá dodržování určitých pravidel. Proto apelujeme na budoucí potencionální uživatele veřejného prostranství, aby se chovali k veřejnému majetku tak, jak by oni sami chtěli, aby se ostatní chovali k nim a k jejich majetku.  Současně tímto upozorňujeme občany, že od této chvíle budou referenti majetkového odboru ve spolupráci s Městskou policií Velká Bíteš věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Ing. Hana Žáková