Slovo starosty 06/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

práce na revitalizací objektů prvního stupně základní školy začínají finišovat. Vnímají to všichni, kteří kolem školy procházejí a projíždějí. Historická fasáda nejstaršího z objektů se dokonce již „vyloupla“ do své staronové podoby na ulici Tišnovské, na uliční fasádě směrem k náměstí Osvobození se však stále intenzivně pracuje. Do projektu rekonstrukce školy nebyly zahrnuty úpravy nástupních ploch z ulice Na Valech a Tišnovská. Zatímco opravu historického plotu a plochy před vstupem do budovy školy z ulice Tišnovská budeme s největší pravděpodobností realizovat až v příštím roce, plochy před vstupem z „Valů“ budou provedeny již letos, a to po dokončení stavebních prací na vlastním objektu školy, od srpna do poloviny října.

Na základě žádosti Polikliniky Velká Bíteš odsouhlasilo zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 14. 5. 2019 možné rozšíření financování služeb, poskytovaného z krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, v připravovaném domě pro seniory ve Velké Bíteši, který kromě současných 27 lůžek domova důchodců plánujeme v první etapě výstavby rozšířit ještě o 23 lůžek pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Toto rozhodnutí je důležité pro naše intenzivní pokračování prací na investičním záměru výstavby uvedeného sociálního objektu v lokalitě U Stadionu. V současnosti dokončujeme proces územního řízení pro uvedenou stavbu a připravujeme kroky k přípravě podkladů pro očekávanou podzimní dotační výzvu na tento typ sociálních zařízení z prostředků státního rozpočtu.

Na červnovém zasedání městského zastupitelstva se bude projednávat, kromě aktuální úpravy rozpočtu města navrhovaným rozpočtovým opatřením a odkupu dalších pozemků nutných pro severozápadní část obchvatu města, rovněž i prodej podílů města na 28 bytových jednotkách bytového domu na Jihlavské ulici č. 282 v celkové částce téměř 22 milionů korun.

Vlastnické poměry na Jihlavské 282 jsou komplikované. Všechny byty jsou bohužel v podílovém spoluvlastnictví města Velká Bíteš a Bytového družstva Města Velká Bíteš. Více jak tři čtvrtiny každého bytu vlastní město a pouze necelou jednu čtvrtinu bytové družstvo. Nájemné na Jihlavské je díky majetkové problematice dosud cca o třetinu nižší, než v městských bytech. Odprodejem městského majetku by se i v těchto bytech měly narovnat vlastnické a z toho plynoucí nájemní poměry. Pokud si někteří obyvatelé na Jihlavské dosud „přeprodávali“ uvedené byty za tržní cenu, mohou být nyní překvapeni, že po nich město „chce další peníze“. Finanční podíl města byl proto pro každý z bytů zvlášť oceněn znaleckým posudkem a na tomto základě vyhlásila rada města záměr odprodeje. Uskutečněná květnová členská schůze bytového družstva rozhodla, že družstvo má zájem odkoupit od města jeho majetkový podíl na bytových jednotkách. Toto je první konkrétní a zásadní výsledek v dané záležitosti po téměř dvou letech jednání s bytovým družstvem a jeho členy. Po očekávaném odsouhlasení odprodeje městských podílů červnovým zastupitelstvem bude nutno ve spolupráci s předsednictvem a členy družstva upřesnit detaily příslušné smlouvy a hlavně sehnat bytovému družstvu potřebné finance na odkup. Oběma stranám této obchodní transakce je nejen jasné, že pokud bude družstvo žádat o úvěr na všechny bytové jednotky v domě, má podstatně lepší vyjednávací pozici, než kdyby o úvěry usilovali jednotliví družstevníci samostatně, a tím pádem i předpoklad výhodnějšího úroku z přijatého úvěru, ale i to, že je nutné nastavit podmínky splácení tak, aby obyvatelé bytů úvěr úspěšně splatili a mohli následně dosáhnout i na osobní vlastni ctví uvedených bytů.

Od 3. května je již Tyršova ulice z větší části jednosměrná. Reakce řidičů na osazení dočasného dopravního značení, které uvedenou ulici zjednosměrnilo v úsecích Zahradní – SOŠ Jana Tiraye a Poliklinika – Lánice, jsou různé. Jedni si pochvalují zlepšenou průjezdnost, druhým se nelíbí omezení. Dostáváme stále podněty ke zlepšení nového stavu dopravního režimu na Tyršové, který hodláme po vyhodnocení všech těchto podnětů ještě dopřesnit. Osazení trvalého dopravního značení předpokládáme ve druhé polovině roku. Městská i státní policie dohlížejí na dodržování nových pravidel. V prvních dnech a týdnech po osazení nového dopravního značení řešili jejich příslušníci přestupky napomenutím, od června však již budou k provinilcům, zejména těm, kteří opakovaně nebudou respektovat nově nastavená pravidla v dopravě na Tyršově ulici, méně tolerantní.

Ing. Milan Vlček, starosta města