Slovo starosty 05/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

se začátkem května měníme dopravní systém v ulici Tyršova. V úsecích od křižovatky Zahradní - Tyršova po SOŠ Jana Tiraye a dále od polikliniky směrem k Lánicím budeme nyní jezdit pouze jednosměrně. Důvodem je řešení dlouhodobě problematické dopravní situace na Tyršové a nového nastavení systému parkování automobilů v obou jednosměrných úsecích, a to v souladu se zákonem o silničním provozu. V této souvislosti vás prosím o dodržování zákazu parkování, vyplývajícího z uvedeného dopravního předpisu, na komunikaci v úseku ulice mezi SOŠ Jana Tiraye a poliklinikou. Na tento bude již od počátku pravidelně dohlížet městská policie. Jen tak spolu všichni můžeme nastavit přijatelný dopravní režim pro obyvatele a návštěvníky v ulici Tyršové.

V dubnu jsme konečně obdrželi písemné oznámení o přiznaném nároku na dotaci ve výši 37 miliónů Kč na projekt rekonstrukce a rozšíření mateřské školky na Masarykově náměstí. Celková předpokládaná hodnota stavby je 51 mil. Do září proto chceme od architekta Vlastimila Kunčíka mít zpracovanou prováděcí dokumentaci stavby, následně vypíšeme výběrové řízení, které by mělo být uzavřené do konce roku. Zahájení prací předpokládáme na počátku příštího roku 2020.

Závěrečná etapa revitalizace základní školy pokračuje ve velmi vysokém tempu. Z důvodů provádění prací na historické fasády objektu na nároží objektu Tišnovská – náměstí Osvobození bylo nutné umístit lešení bezprostředně vedle stávajícího přechodu pro chodce. Z tohoto důvodu jsme pro zajištění bezpečnosti chodců zrušili dočasně tento přechod pro chodce od parčíku před ZUŠ. Prosím veřejnost o pochopení vzniklé situace a přizpůsobení svých pěších tras kolem školy tomuto omezení. S majitelem sousední nemovitosti panem Viždou jsme se dohodli, že k postavení lešení a opravě severního štítu historické budovy budeme moci využít i přilehlou střechu jeho rodinného domu a dvůr. Navíc se nám s ním podařilo dojednat koupi pruhu jeho zahrady, přiléhající ke stávajícímu úzkému vjezdu do dvorního traktu školy, který tak bude mít nově potřebných 4,5 m.

Z Kraje Vysočina jsme byli vyrozuměni, že plánovaný dům pro seniory s kapacitou padesáti lůžek byl doporučen zastupitelstvu kraje pro zařazení do krajské sociální sítě. O zařazení bude hlasovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém nejbližším zasedání. To je rozhodující pro přiznání státních provozních příspěvků.

Dům pro seniory má stát v bezprostřední blízkosti stávajícího sídliště U Stadionu na pozemcích, které město předloni koupilo. Dotační titul, na který v této souvislosti čekáme, bude vypsán na podzim. V současnosti dokončujeme proces územního řízení pro uvedenou stavbu a chceme mít žádost připravenou tak, abychom ji mohli podat první den, první minutu po otevření dotační výzvy. Tak, jak jsme to udělali s projektem na mateřskou školku na Masarykově náměstí. Nesmíme však současně zapomínat na to, že v případě realizace domova to pro město a jeho rozpočet bude znamenat nutnost nalezení vlastních zdrojů k doplnění případné dotace, a to ve výši cca 30 milionů Kč.

V průběhu května a června budou prováděny renovace koupelen s toaletou v jednotlivých bytech městského Domova s pečovatelskou službou U Stadionu. Navíc dostane tento objekt do poloviny června novou střešní krytinu. Příslušné smlouvy s dodavateli prací jsou již podepsány.

Ještě v prvním pololetí bude opravena část místní komunikace spojující Jáchymov a Holubí Zhoř. V bezprostředním okolí obou obcí vyžaduje cesta jen drobné opravy, stačí nástřiky a zadrcení, to plánujeme až v následujících letech. Kritická je prostřední část. Náklady na její opravu budou činit zhruba 900 tisíc korun.

Opět se vracím k dotazům občanů na zápach z bioplynové stanice (BPS) u zemědělského areálu BIKOS. Samotná bioplynová stanice nezapáchá. Na rozdíl od tekutého digestátu, který je vedlejším produktem celého procesu BPS. Ten je nutno z podzemních nádrží BPS několikrát za rok odčerpat a odvézt a aplikovat na pole. Důležité je po aplikaci postřiku digestátu jeho následné zaorání, a to pro minimalizaci zápachu. Komunikujeme s panem Šromem, jednatelem firmy B-Bio, bohužel ne vždy je komunikace dokonalá. Pan Šrom slíbil, že plánované vyvážení digestátu bude včas avizovat a město o této činnosti bude informovat občany na webových stránkách města. Doufám, že se nám vzájemnou intenzivnější komunikací podaří situaci zlepšit.

V souvislosti s BPS je však nutno zmínit, že tato stanice je dodavatelem tepla pro centrální městskou kotelnu na sídlišti U Stadionu. V uplynulé topné sezóně téměř nebylo nutno v této kotelně potřeba spalovat zemní plyn. Ten je totiž doplňujícím a záložním zdrojem. Cena za GJ dodaného tepla z bioplynové stanice byla 150 Kč. To znamená poloviční vstupní náklad komodity, oproti zemnímu plynu. Pro obyvatele bytů tak celková finanční úspora za zajištěné služby spojené s dodávkou tepla po připojení teplovodu z BPS do centrální kotelny dosáhla více jak dvaceti procent. A to i přes fakt, že některé části sídlištních rozvodů mají tepelné ztráty 15 procent. Rekonstrukci teplovodů připravujeme jako součást revitalizace sídliště U Stadionu. Náklady se sice promítnou do nájemného, ale měly by být vykompenzovány úsporou za topení. Současné ztráty na teplovodu musí dnes obyvatelé také zaplatit. Stále držíme koncepci centrální kotelny, na jejíž teplovod chceme v budoucnosti napojit i plánovaný domov pro seniory.

Ing. Milan Vlček, starosta města