Slovo starosty 02/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

mrazivé počasí začátku roku nám zkomplikovalo některé stavební práce na objektech prvního stupně základní školy. Akce revitalizace základní školy však pokračuje nezmenšeným tempem. U novější budovy v ulici Za Školou byla dokončena ocelová konstrukce nového stropu nad stávajícím patrem a na ní položena pojistná hydroizolace. Aktuálně se pracuje na sejmutí krytiny ze stávající střechy. Všechny tyto práce jsou přípravou pro nástavbu nového patra budovy a následné nové přestřešení objektu. Práce pokračují také na novém průčelí výše uvedeného objektu do ulice Na Valech. Historická budova školy dostává na svých dvou uličních fasádách do Tišnovské ulice a do náměstí Osvobození nová dřevěná okna. Uvnitř všech objektů pokračují odborné řemeslné práce podle jednotlivých dílčích harmonogramů.

Během ledna jsme pokračovali v projekční přípravě domova pro seniory v lokalitě U Stadionu. Svoji pozornost jsme však rovněž zaměřili na Polikliniku a Dům s pečovatelskou službou (DPS). DPS už slouží čtvrt století bez zásadních oprav. Době vzniku odpovídá i vnitřní vybavení. Po návštěvě a prohlídce aktuálního stavu objektu připravujeme na letošní rok postupnou výměnu sanitárního vybavení v koupelnách jednotlivých bytů. Zvažujeme rovněž i nezbytnou opravu dosluhující střešní asfaltové krytiny, stejně jako projekt zateplení objektu včetně úpravy balkonů nejvyššího patra budovy. U polikliniky bude naším prvním krokem výměna zastaralého výtahu a drobné opravy v objektu. Následovat by měl projekt stavebních úprav, který stanoví rozsah a potřebnost dalších úprav objektu včetně jeho zateplení a vyřešení bezbariérového přístupu pacientů do patra nejstaršího objektu polikliniky na Tyršově ulici.

V lednu jsme obdrželi předběžnou zprávu, že naše žádost o dotaci na projekt rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí, podaná v loňském roce, získala plné bodové ohodnocení. Po doručení závazné zprávy o úspěšném obdržení dotace vyhlásíme výběrové řízení, abychom se v předstihu připravili na začátek stavebních prací. Tyto plánujeme bezprostředně po letošních hodech.

Ve druhé polovině ledna jsme byli společně se zástupci osadních výborů města přizváni na finanční výbor zastupitelstva města. Důvodem bylo vzájemné vyjasnění tvorby obecních rozpočtů, jako součásti rozpočtu města a pravidla jejich čerpání pro jednotlivé místní části města. Po vzájemné diskusi bylo potvrzeno, že město bude obcím přispívat u větších investičních akcí v okamžiku, když náklady na danou akci v obci přesáhnou jednonásobek rozpočtu místní části. Dosud tato hranice byla dvojnásobná. O náklady investice nad uvedený jednonásobek rozpočtu dané obce se potom podělí radnice a místní část rovným dílem. Tento krok přinese od letošního roku větší finanční pomoc města každé z obcí při obnově její zastaralé a nedostatečné dopravní a technické infrastruktury.

V pondělí 11. února se v 17.00 hodin v přísálí kulturního domu uskuteční první letošní zasedání zastupitelstva města. Program zasedání bude obvyklým způsobem zveřejněn na úřední desce města a webu města. V programu nebude chybět jak majetkoprávní body, tak rozpočtové opatření, které, v návaznosti na účetní výsledek hospodaření města za loňský rok, zpřesňuje příjmovou i výdajovou stránku aktuálního rozpočtu města a týká se mimo jiné i letošních plánovaných investičních akcí.

Na zasedání by měly být rovněž projednány a předloženy ke schválení novelizované jednací řády zastupitelstva, rady města a finančního a kontrolního výboru.

Letošní reprezentační ples města se uskutečnil 19. ledna a zahájil již tradičně plesovou sezonu města. Kvalitou organizace a programu nezaostal za minulými roky. V programu plesu letos chybělo oceňování Bítešáků za jejich zásluhy a přínos v kultuře, ve sportu a v dalších oblastech. Důvodem je fakt, že jsme po loňském úspěchu říjnového slavnostního večera ke 100 letům vzniku Československa v kulturním domě rozhodli o každoročním opakování této slavnostní akce na počest české státnosti s tím, že předávání ocenění bude její součástí. Na městském plese se v nepřehlédnutelných slavnostních uniformách rakouského dobrovolného hasičstva objevila skupina návštěvníků z rakouského Seefeld- -Kadolz. Této návštěvě předcházela iniciativa ICKK za přispění Ing. Aloise Koukoly a bítešských hasičů k nalezení partnerského města či obce pro naše město v Dolním Rakousku (toto je partnerem Kraje Vysočina). Městys Seefeld-Kadolz, ležící cca 25 km od Znojma, je pro tento účel ideální příležitostí k navázání česko – rakouského partnerství a spolupráce nejen v oblasti kultury, ale také sportu, školství a dobrovolného hasičstva.

 

Ing. Milan Vlček, starosta města