Slovo starosty 01/19

Starosta2Vážení spoluobčané,

v pondělí 3. prosince byl na zasedání zastupitelstva schválen rozpočet města na příští rok. Za výší rozpočtu cca 225 milionů korun musíme vidět především revitalizaci základní školy. To je zásadní akce letošního roku 2019. Té se týkají i úvěry na cca 82 milionů korun, které zastupitelstvo přijalo pro zajištění finančního krytí této akce. V závěru letošního roku bychom pak z předpokládané dotace ve výši 43 mil. Kč měli uhradit více než polovinu přijatého úvěru. Jeho zbývající část bude splácena po dobu následujících osmi let. S financemi musíme zacházet nyní zvláště obezřetně - čekáme na konečný výsledek hospodaření letošního roku 2018. V případě některých plánovaných investičních akcí jsme, v návaznosti na předpoklad plnění rozpočtu daňovými příjmy roku 2019, připraveni odsunout jejich zahájení až na druhou polovinu roku. Detailní zpřesnění rozpočtu bude provedeno na únorovém zasedání zastupitelstva.

Rozpočet ve schválené podobě počítá s deseti miliony korun, které hodláme získat z prodeje části souboru pozemků U Stadionu, který byl v roce 2017 v rozsahu 2,5 ha zakoupen za účelem budoucího umístění a vybudování objektu Domova pro seniory a který bude po detailním zpracování koncepční studie zástavby předmětného území a vymezení vlastního potřebného území pro náš záměr seniorského bydlení nadbytečný. Tato varianta příjmů rozpočtu již byla projednávána minulým vedením města při rozhodování o financování rekonstrukce školy. Dalších patnáct milionů by měly být příjmy z prodeje spoluvlastnického podílu města na bytovém domě 282 na Jihlavské ulici bytovému družstvu. O mimořádných výdajích oproti zveřejněnému a zastupitelstvem projednávanému návrhu rozpočtu na rok 2019 se na zasedání hlasovalo pouze v případě návrhu na zařazení nákladů na Seniortaxi do schvalované verze rozpočtu. Vzhledem k tomu, že uvedená záležitost byla projednána na předchozí radě města, bylo námi přislíbeno, že návrh konkrétního řešení včetně stanovení finanční náročnosti bude předložen na únorovém zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo v rozpočtu akceptovalo všechny požadavky příspěvkových organizací na rozpočet 2019. Ve většině případů schválené částky vycházely z reality minulých let, drobná navýšení se odvíjí spíš od zdražení energií nebo nutnosti dovybavení školy novým nábytkem a podobně.

V případě grantových programů na rok 2019 došlo k navýšení rozpočtu pro sport z 3,3 mil. Kč na 4 mil. Kč – především jde o fotbalisty a hokejisty. Zde jsme částku upravili na předpokládaný reálný stav, a to vzhledem k tomu, že v minulosti se část financí sportovním klubům rozdělovala z grantového programu a část z části rozpočtu města určeného na sport mimo grant. U FC se jedná o nezbytné spolufinancování činnosti oddílu, který se svým A-mužstvem úspěšně reprezentuje město v Divizi. V případě HC tento přišel, snad dočasně, o hlavního spon zora – PBS Turbo a rovněž došlo ke zdražení nákladů za pronájem zimního stadionu, zejména z důvodu zvýšení ceny energií. To odhadujeme v případě hokeje dohromady na 300 tisíc korun. Na druhé straně se snažíme i šetřit. Na fotbalovém stadionu jsme financovali vrty, v příštím roce budou připojeny na akumulační nádrže – výdaje za vodu totiž již dosahovaly ročně přes 300 tisíc Kč. Snažíme se, abychom rozdělovali spravedlivě.

Naproti tomu rozpočet v grantovém programu Kultura byl zachován a bude upřesněn a případně navýšen na základě finančního výsledku roku 2018 a přijatých žádostí o grant v roce 2019. Stejným způsobem bylo postupováno ale například také při tvorbě rozpočtu v případě dětských hřišť, kde čekáme na výsledky roku 2018, na základě kterých bude rozhodnuto o věcném a finančním rozsahu oprav a rozšíření stávajících herních ploch a prvků.

Revitalizace základní školy pokračuje i přes zimní měsíce poměrně svižným tempem, aby tak byly zajištěny podmínky pro výuku žáků prvního stupně v nových prostorách od září 2019. Naše pozornost se však začíná upírat na dva další rozsáhlé investiční záměry města. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření objektu mateřské školy na Masarykově náměstí a plánovaný Domov pro seniory.

Dům pro seniory v lokalitě U Stadionu město připravuje k výstavbě po roce 2020. Zatím poslední dotace na domovy pro seniory byla vyhlášena v polovině roku 2018. Bylo na ní však málo finančních prostředků – pro celou republiku necelá půl miliarda korun. V říjnu, v okamžiku dokončení projektu pro územní řízení, který je společně s územním rozhodnutím podmínkou žádosti o evropskou dotaci bylo ověřeno, že pro projekty výzvy zbývá k vyčerpání jen malý zbytek z celkových finančních prostředků dotace. S ohledem na informace o dalším vyhlášení dotační výzvy na počátku roku 2020 budeme dále pokračovat na projektu, a to zpracováním stupně pro stavební povolení. Na výzvu tak chceme být připraveni v první den jejího vyhlášení. Toto se nám zdařilo v případě vyhlášené dotace na rekonstrukci mateřské školy na Masarykově náměstí. V současnosti netrpělivě čekáme na výsledek vyhodnocení naší žádosti. V případě získání dotace bychom práce na rekonstrukci a rozšíření školky zahajovali po hodech 2019.

V Nové Čtvrti byly zahájeny práce spojené s rekonstrukcí druhé části ulice. Hlavní rozsah prací však obyvatelé oblasti pocítí v příštím roce. Drobnější práce – přeložky vedení E.ON, budování veřejného osvětlení, položení chrániček pro optické kabely – už byly v Nové Čtvrti zahájeny. Hlavní rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky bude zahájena až přibližně v polovině roku 2019. Akci posunujeme z důvodu velké finanční i technologické náročnosti revitalizace základní školy. Obdobně řešíme i rekonstrukci Rajhradské – v roce 2019 chceme mít hotovou splaškovou kanalizaci, zbylé inženýrské sítě včetně rekonstrukce a rozšíření komunikace ve spolupráci s Krajem Vysočina budou zrealizovány v roce 2020. Třetí velkou akcí v oblasti technické a dopravní infrastruktury města zahajovanou v roce 2019, bude rekonstrukce inženýrských sítí a páteřní komunikace v lokalitě U Stadionu mezi centrální kotelnou a bytovkami SOK. Jedná se o první etapu prací, zapadající do celkové koncepce revitalizace sídliště U Stadionu.

Od počátku roku se ve spolupráci s městskou policií chystáme postupovat přísněji při kontrolách parkování vozidel, zejména při nesprávném parkování na chodnících, silnicích a veřejných prostranstvích ve městě. Zaměříme se zejména na Masarykovo náměstí a ulice Tyršova a Sadová. U první z ulic je důvodem problematika parkování u polikliniky, u druhé pak zvýšený provoz automobilů během rekonstrukce objektu prvního stupně základní školy Za Školou a přesun školní výuky včetně školní družiny do objektů na ulici Sadová. Zvýšený dohled nad dopravou plánujeme i v lokalitě sídliště U Stadionu. Zlepšování podmínek dopravy a parkování ve městě bude jedním z hlavních témat, která chceme v nadcházejícím roce řešit. V případě některých ulic, či jejich částí, uvažujeme s jejich zjednosměrněním. V některých případech budou ulice v budoucnu přebudovány do podoby obytných zón, ve kterých je možný snazší způsob parkování automobilů. V této souvislosti musím řidičům připomenout, že v oblasti, kde jsou rodinné domy, by měli řidiči parkovat zejména na svých pozemcích. A většinou to nedělají. Samozřejmě to nejde vždycky. Potom budeme společně s občany hledat řešení v rozšíření počtu parkovacích míst na stávajících veřejných prostranstvích. Počítáme také s dočasným provizorním rozšířením parkoviště u polikliniky, kde po roce 2020 připravujeme komplexní řešení parkování vozidel. Důležité je stanovit pro každou lokalitu pravidla pro parkování vozidel. Úprava parkování v již zrekonstruované části Nové Čtvrti mezi fotbalovým stadionem a ulicí Tišnovskou je příkladem přehledné a bezproblémově průjezdné místní komunikace. Svůj podíl na tom mají i parkující řidiči. I jim je třeba na tomto místě poděkovat za to, jak rychle přijali stanovená pravidla parkování za své.

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za podporu, kterou jsem od vás obdržel v roce minulém a popřál vám vše nejlepší do nového roku 2019. V první řadě pak úspěchy v osobním a profesním životě a pevné zdraví vám a vašim blízkým.

Ing. Milan Vlček, starosta města