Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018

Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

  

 

 

 

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 03.12.2018 v 15:00 hodin

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu zasedání

 3. Zřízení osadních výborů v částech města

  1. Určení počtu členů osadních výborů
  2. Volba předsedů a dalších členů osadních výborů
 4. Delegování zástupců města na valné hromady:

  1. Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
  2. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
  3. Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
 5. Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí

 6. Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení

 7. Plnění rozpočtu k 31.10.2018

 8. Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí

 9. Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

 10. Rozpočet města na rok 2019

 11. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021

 12. Grantové programy na rok 2019

 13. Dotace z rozpočtu města

 14. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

 15. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

 16. Zápis z jednání finančního výboru

 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov

 18. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

 19. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

 20. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

 22. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

 23. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš

 24. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš

 25. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

 26. Diskuze

 27. Závěr