Slovo z radnice 10/18

Starosta2Vážení spoluobčané,

práce na revitalizaci objektů prvního stupně základní školy Tišnovská – Za Školou pokračují nezmenšeným tempem. Školní kuchyň a jídelna dle předpokladu fungují od 4. září. Čekají nás některé důležité milníky stavby. U historického objektu v Tišnovské ulici jsou aktuální přípravné práce pro střechu, pro částečnou půdní vestavbu a pro obnovení ozdobného frontonu nad vchodem. U druhé budovy Za Školou je to obdobné. Bude demontována celá střešní konstrukce. V průběhu stavby jsme navíc zjistili problémy se statikou stropu a překladů oken v horním patře budovy Za Školou. Z tohoto důvodu je na této budově nutno dopřesnit statiku všech nových budovaných konstrukcí.

V pondělí 24. září se naposledy v končícím volebním období pracovně sešlo zastupitelstvo města. Kromě bodů zasedání, týkajících se rozpočtu města, odkupu potřebných pozemků pro severozápadní obchvat a také například dotací trenérům mládeže sportovních organizací a Oblastní Charitě, dalo zastupitelstvo mandát majetkovému odboru města k dořešení přípravy odprodeje majetkového podílu města na bytovém domě Jihlavská 282 Bytovému družstvu Města Velká Bíteš.

V lokalitě Babinec se chýlí ke svému závěru stavební práce na druhé etapě výstavby technické a dopravní infrastruktury pro parcely k výstavbě nových rodinných domů. V říjnu dle harmonogramu budou položeny asfaltové povrchy komunikací. I v této etapě se vyskytly problémy, které celkové termíny stavby objektivně prodloužily. Vzhledem k tomu, že máme požadavek na stoprocentní kvalitu dokončeného díla, jsme ochotni posunout smysluplně termín provádění dokončovacích prací a terénních úprav ploch do jarního období příštího roku.

Členové rady města v závěru září odsouhlasili zpracovanou koncepční studii zástavby části lokality U Stadionu, ve které by měla být umístěna novostavba Domova se zvláštním režimem. Odsouhlasili současně též celkový rozsah a dispozici tohoto nového domova důchodců. Rovněž se shodli na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Základní školy Tišnovská. Budova této základní speciální školy na Tišnovské ulici nutně potřebuje rekonstrukci a dostavbu, která by umožnila vybudování odborných učeben, zázemí pro pedagogy a asistenty pedagogů včetně bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního zázemí. Jde o rozsáhlý projekt, nákladově převyšující 30 milionů Kč. Za tímto účelem chceme využít aktuálně vyhlášeného dotačního programu. V současnosti máme zpracovaný projekt akce, na který je již vydáno stavební povolení.

Velice rád bych vás touto cestou pozval v sobotu 27. října 2018 do kulturního domu na slavnostní večer u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československého státu. Celá akce bude zakončena koncertem vynikajícího houslisty a skladatele Jiřího Pavlici a hudebního souboru Hradišťan.

Dovolte mi, abych vám zároveň poděkoval za vaši podporu a přízeň, kterých se nám dostalo v průběhu celého volebního období. Za toleranci a podporu záměrům a krokům, které činilo vedení města v tomto období pro rozvoj města a jeho obyvatele. Poměrně značnou část záměrů se nám podařilo připravit a uskutečnit. Další část je rozpracována nebo připravena k realizaci. V oblasti dopravy se jedná zejména o postupnou přípravu obchvatu města. První severozápadní část je již navržena k realizaci v období 2020 – 2021. V oblasti života občanů je to dokončení probíhající revitalizace objektů prvního stupně základní školy, rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na náměstí nebo rekonstrukce a dostavba kulturního domu. Příprava výstavby domova důchodců, rekonstrukce základní školy speciální, ale i dostavby fotbalového stadionu. V neposlední řadě pak podpora a koordinace přípravy a výstavby supermarketu v lokalitě Vlkovská, v období 2020 – 2021.

V říjnu budete rozhodovat o dalším směřování města v následujících čtyřech letech. Rozhodujte se moudře. Podpořte své kandidáty, kteří v případě získání silného a většinového mandátu od voličů budou naplno pracovat pro město a jeho občany se zodpovědností a pokorou.

Milan Vlček, starosta města