Slovo z radnice 09/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
uplynulé tři měsíce probíhající revitalizace objektů základní školy Tišnovská – Za Školou prokázaly, že celková rekonstrukce budov prvního stupně školy je jednoznačně řešením, které bylo s ohledem na zanedbaný technický stav objektů nezbytné. Kvůli termínům celého procesu veřejné soutěže a detailního projednání podmínek výstavby před podpisem smlouvy se zhotovitelem akce byla vlastní stavba oproti původnímu předpokladu předána zhotoviteli a zahájena o necelý měsíc později. Navíc byly v období prvních dvou měsíců stavební činnosti během bouracích prací zjištěny nové technické skutečnosti na stávajících objektech, jejichž dořešení má časový vliv na technologické procesy vlastní výstavby. Po jednání se zhotovitelem – firmou IMOS – jsme rozhodli, že předpokládané dílčí střídavé využívání školních budov po prázdninách není reálné a budeme dál pokračovat současně v rekonstrukci obou hlavních objektů školy (Tišnovské a Za Školou). To ovšem znamenalo zajistit od září do prosince náhradní prostory pro deset tříd prvního stupně školy. Již před zahájením akce jsme byli připraveni na různé varianty průběhu výstavby a tato byla jedna z nich. Požádali jsme proto architekta Kunčíka o rychlý návrh nutných úprav v bu dově mateřské školy na náměstí. Tam budou do prosince umístěny tři třídy. Další nutné úpravy se týkaly budovy bývalého Alkosu, kam bude přesunuta školní družina. V rekordně krátké době se podařilo schválení úprav jak hygienou, tak hasiči. U zbývajících sedmi tříd nám vyšli vstříc ředitelé bítešských škol. V budově střední školy najde azyl jedna třída a na základní umělecké škole dvě. Zbylé čtyři třídy budou umístěny v odborných učebnách druhého stupně základní školy na Sadové. V Alkosu se plánuje provoz družiny i po Novém roce, prostory chce využívat i TJ Spartak, který chce těsněji rozvíjet vztah se základní školou. Navíc se do těchto prostor ještě podařilo umístit jednu třídu základní speciální školy, jejíž objekt na Tišnovské naléhavě volá po rekonstrukci. Vedení města, školy a učitelé dělají všechno pro to, aby zajistili dětem kvalitní výuku i ve výše uvedených náhradních prostorách. Je rovněž důležité, že provoz školní kuchyně a jídelny pro všechny žáky bude zajištěn již od počátku školního roku – od 4. září. Prosím tímto rodiče o pochopení a shovívavost. Jsem přesvědčen, že výsledný stav školy po revitalizaci bude za to stát. 

Pokud se vrátím k základní speciální škole na Tišnovské ulici. V budoucnu vedení města předpokládá její zásadní rekonstrukci a rozšíření. V roce 2019 by měly být navíc vypsány dotační tituly výhradně pro speciální školy. Mělo by jít o finanční podíl až do výše 90 % uznatelných nákladů. Připravujeme tedy projekt, abychom mohli na případnou výzvu okamžitě reagovat.

S architektem Kunčíkem intenzivně dopracováváme realizační projekt rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí. Podle našich informací má být na přelomu září a října vypsán dotační titul na dostavbu mateřských škol. Dotace by měla činit až 90 % uznatelných nákladů. Musíme mít projekt doladěný do nejmenších detailů, abychom hned první hodinu a první minutu po vyhlášení dotace mohli podat žádost. Stoprocentní správnost žádosti je nutnou podmínkou, pak rozhoduje i čas podání. Spolupracujeme s poradenskou firmou Renards, která se nám osvědčila u žádostí na rekonstrukce náměstí i školy. Hlavní viditelnou změnou celé akce by mělo bát zrcadlové rozšíření budovy do městského dvora č.p. 85. Školka bude umístěna v patře, které bude přístupné výtahem. V přízemí budou dva prostory cca 90 m2, jejichž využití zatím zvažujeme. Poslední verze uvažuje, že jeden prostor využije mateřská škola pro pohybové aktivity a druhý prostor bude nabídnut ke komerčnímu využití, aby se tak oživilo nádvoří objektu č.p. 85. V tomto objektu jsme letos vyměnili okna, před časem bylo rekonstruováno květinářství. Chceme pokračovat sanací podlah v bývalém obchodu paní Šťávové, současně chceme upravit prostor, kde byly rybářské potřeby. Co se týká sousedního městského objektu č.p. 86, tam rovněž v budoucnu zvažujeme přípravu projektu a jeho rekonstrukci. Nebude to však dříve než po dokončení rekonstrukce školy, kterou, v případě získání dotace, předpokládáme v roce 2020.

Nový domov pro seniory se začíná konkretizovat. Připomínám, že by měl být postaven na pozemcích v lokalitě U Stadionu, které město v loňském roce zakoupilo. Do objektu po jeho realizaci předpokládáme přesun klientů stávajícího domova důchodců na poliklinice. Rada města by v nejbližší době měla projednat a odsouhlasit dokončenou koncepční studii domova pro seniory. Pracovali jsme na ní poměrně usilovně, konzultovali jsme ji během jejího zpracování opakovaně s vedoucí domova důchodců Petrou Veselou a její připomínky jsme se snažili zapracovat. V záměru domova počítáme s umístěním 80 klientů v celkem 50 pokojích, které lze využít jako jedno i dvojlůžkové. Reálnost výstavby domova je však jednoznačně podmíněna získáním národních nebo evropských dotací na tento druh sociálních objektů. Proto je i celý projekt připravován k výstavbě ve dvou samostatných etapách. Celá akce bude jedním z našich hlavních úkolů pro další období.

Počátek září nám opět přinese bítešské hody. Jejich bezesporu kvalitní program navíc letos ozvláštní sobotní vystoupení folklorních souborů dětí a dospělých ze slovenské Skalice, a to jak během odpoledního folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“, tak večerního programu česko – slovenského večera s folklorem v kulturním domě. Přijměte proto prosím mé pozvání na některou akci či vystoupení letošních bítešských hodů, neboť tradici hodů, jejich atmosféru a celkový výsledek netvoří jen organizátoři a vystupující, ale zejména návštěvníci hodů a jejich spokojenost a souznění s touto městskou slavností.

Milan Vlček, starosta města