Slovo z radnice 07-08/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

v pondělí 11. června se na radnici uskutečnilo významné jednání, při kterém byla podepsána smlouva o dílo na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Za dodavatele stavby IMOS Brno a.s. dokument podepsal předseda představenstva firmy Ing. Robert Suchánek. Jednání se kromě vedení města zúčastnili i zástupci majetkového odboru města a ředitel a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy. Následovalo předání staveniště a v následujících dnech zahájení vlastní stavby na staré budově na ulici Tišnovská. V novější budově Za Školou doběhl závěr školního roku bez omezení. Přes prázdniny – v souladu s harmonogramem projektu – budou prováděny práce ve všech budovách. Zvláštní pozornost bude dodavatel revitalizace věnovat spojovacímu krčku obou hlavních budov, kde je kuchyně a jídelna. Podle dohody s dodavatelskou firmou bude jídelna žákům k dispozici od začátku školního roku, i když po pomocném schodišti zvenčí. Teprve v prvních prázdninových týdnech uvidíme, jakým tempem se stavba rozběhne, a podle toho budeme řešit postup práce na celém objektu. Pokud situace bude vyžadovat současné uzavření obou budov školy, máme připraveny náhradní prostory pro výuku.

V závěru května bylo uzavřeno výběrové řízení na ředitele základní školy a SOŠ Jana Tiraye. Na základě osobního pohovoru s uchazeči bylo výběrovými komisemi doporučeno a Radou města rozhodnuto, že v následujících šesti letech povede SOŠ stávající ředitel Ing. Josef Chytka, základní školu pak Mgr. Věra Kroutilová, současná zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.

Červnové zasedání zastupitelstva řešilo mimo jiné odkup dalších pozemků pro budování severozápadního obchvatu města. Samostatným bodem pak byl dodatek smlouvy s Krajem Vysočina o společném postupu při přípravě této akce. Město na základě tohoto dodatku zajistí pro Kraj projektovou a majetkoprávní přípravu akce, aby byla zajištěna možnost jejího zařazení mezi dopravní stavby Kraje, realizované za přispění evropských dotací v období let 2020 – 2022.

Dalším bodem zastupitelstva byl úspěšný doprodej posledních tří ze čtyř nových stavebních pozemků na Babinci, které byly nabízeny zájemcům veřejnou nabídkou. Ke dnešnímu dni tak zbývá k prodeji již jen jeden pozemek, ten je v současnosti využíván městem při budování druhé fáze inženýrských sítí na Babinci. Zastupitelé se rovněž dále shodli na názvu „Luční“ pro poslední novou ulici na Babinci. Jedním z bodů jednání zastupitelstva byla problematika výstavby vodovodního řadu na části ulice Sadová, kterou si řeší tamní obyvatelé. Bohužel tito sami problém zatím nevyřešili, a tak město na veřejném zasedání objasnilo, jak je připraveno obyvatelům pomoci. Město jako variantu navrhuje dobudování všech sítí včetně vodovodu a komunikace v horizontu cca pěti let s finančním podílem obyvatel lokality. K tomu však ještě potřebuje pozemky, které jsou doposud soukromé. V případě, že majitel pozemků tyto daruje městu, je město připraveno celou záležitost řešit.

Člen Rady města Eduard Rovenský rezignoval na post v Radě města, v zastupitelstvu však dále zůstává. Rada města má nyní šest členů. Čtyři za občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů, dva za KDU-ČSL. Člena rady může doplnit pouze zastupitelstvo, další zasedání je až v říjnu. Je to poslední zasedání v tomto funkčním období, je tedy otázkou, zda bude vůbec rada doplněna. Tento zastupitel a radní za KDU-ČSL předložil bez předchozí řádné a věcné přípravy přímo na zasedání červnového zastupitelstva materiál, týkající se pouťové soukromé akce Okrašlovacího spolku Dolní mlýn na bývalém Knollově mlýně. Bohužel však nebyl schopen ani po půlhodině jednání v plném rozsahu vysvětlit ostatním zastupitelům důvod mimořádného projednávání předkládaného materiálu a nepřednesl žádný návrh usnesení, o kterém by zastupiteli mohli v rámci jednacího řádu hlasovat, a které by umožnilo o tomto bodu ještě dále jednat. Již během projednávání bodu několikrát odcházel ze sálu. Projednávání bodu pak skončilo v okamžiku, kdy Eduard Rovenský odešel uprostřed diskuse, s konstatováním svého konce členství v Radě města, definitivně z kulturního domu. Písemná rezignace Eduarda Rovenského na členství v Radě města byla doručená na radnici následující den.

V polovině června bylo opraveno uložení kanalizačních poklopů na zrekonstruované silnici Na Valech. Kraj reklamoval uložení kanalizačních poklopů na Valech. Dodavatel stavby zareagoval naprosto profesionálně, reklamaci uznal a provedl opravu uložení poklopů do asfaltových vrstev vozovky. Je třeba říci, že technologie usazování poklopů, které dnes předepisuje SVK Žďársko, tzv. plovoucí poklopy, není nejvhodnější pro nově budované komunikace. Obdobná situace je nyní na ulici Kpt. Jaroše, kde město požadovalo obdobnou opravu po ŘSD. Ta byla přislíbena do konce června.

Radnice zadala v červnu zpracování koncepční studie areálu městského fotbalového stadionu. V loňském i letošním roce byly na stadionu provedeny nejnutnější investice, které umožňují momentální bezkolizní užívání stávajících ploch a budov. Modernizace a dostavba areálu, která by adekvátně podpořila současné aktivity vedení klubu a jeho činnost, zejména v oblasti mládeže, byla dlouhodobě odkládána. Koncepční studie se tak do budoucna stane materiálem, který po věcné, finanční i časové stránce pomůže řešit plánování dalších budoucích projektů a investic do rozvoje areálu.

Milan Vlček, starosta města