Slovo z radnice 06/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

od počátku měsíce května pokračovaly kroky vedení radnice a majetkového odboru Městského úřadu k vlastnímu zahájení stavebních prací na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Po dokončení výběrového řízení v samém závěru dubna byl na základě jeho výsledku následně Radou města potvrzen dodavatel revitalizace. Následovalo oslovení neúspěšných účastníků soutěže, aby se vzdali práva odvolání k výsledku soutěže, abychom tak mohli začít stavbu realizovat co nejdříve. Všechny oslovené firmy naší žádosti vyhověly a my jsme mohli začít jednat s vítězem soutěže stavební firmou IMOS Brno a.s.. Ta nám dodala v krátkém čase originály potřebných dokumentů, nutných pro podpis smlouvy o dílo a od 17. května jsme začali jednat se zástupci této firmy, abychom se dohodli na detailech smlouvy i vlastní výstavby. Už od prvního výběrového řízení bylo jasné, že termíny akce jsou velmi napjaté. Technologicky doslova „na krev“. Proto jsme dodavateli zdůraznili, že městu jde zejména o dodržení termínu dokončení akce a kvalitu provedení celého díla. V rámci jednání byla mimo jiné projednána řada variant postupu výstavby, upřesňující plánovaný harmonogram prací dodavatele. Jsme tak například připraveni i na variantu, při které by bylo nutné pro provádění prací z technologických důvodů během výstavby uvolnit kromě první budovy souběžně, částečně či úplně budovu druhou. Pro tuto variantu máme například řešení umístění tříd v objektech města. V tomto případě se však jedná zatím o jednu z možných situací, které by nám výstavba mohla připravit. Podpis smlouvy byl v závěru května připraven tak, aby stavební práce byly zahájeny v prvním červnovém týdnu.

V minulém měsíci se ke své závěrečné podobě přiblížila i studie Domova pro seniory, situovaná na nových pozemcích města v lokalitě U Stadionu. V rámci avizované výzvy na výstavbu domovů se zvláštním režimem chceme připravit další stupeň projektové dokumentace a následně podat žádost o evropskou dotaci již koncem srpna, i když termín podávání žádosti bude možný až do listopadu. Dle předběžných informací je v aktuální výzvě nastaven podíl dotace na celkových nákladech stavby ve výši přes 85% z uznatelných nákladů, maximálně však šedesát milionů korun. Dokončovaná studie nám navíc mimo jiné upřesní plošný rozsah celého záměru včetně případné rezervy pro další občanskou vybavenost v daném území.

Město dále intenzivně pracuje na přípravě rekonstrukce Rajhradské ulice. V polovině května jsme jednali se zástupci Krajské správy silnic, Kraje Vysočina a projekční firmy Optima z Vysokého Mýta o konečné podobě dokončovaného projektu rekonstrukce Rajhradské. Jedná se o společnou akci, které se rovněž zúčastní SVK Žďársko, při rozšíření komunikace, novostavbě chodníků, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, chrániček pro telefonní a datové sítě. Stavba by se měla realizovat příští rok, je navržena do plánu krajských investic. Po čtyřech letech příprav na ni snad již opravdu přijde řada.

U přípravy rekonstrukce druhé části Nové Čtvrti stojíme těsně před vyhlášením výběrového řízení. Kompletují a vzájemně se kontrolují rozpočty dvou nosných záležitostí – komunikačních ploch a inženýrských sítí SVK Žďársko. Ještě jednou upřesňuji, že tato akce zásadně změní celkovou vizáž ulice, která bude přetvořena na obytnou zónu. Na jedné straně ulice bude místo pro parkování vozidel, středová komunikace bude zúžena místy až na 4 metry. Na druhé straně bude pás zeleně – zde vysadíme řadu stromů. Naší snahou je letos dokončit obě fáze stavby. To znamená inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení a vlastní komunikaci. Navíc celou akci zkoordinovat s rekonstrukcí elektrického vedení EON. Máme samozřejmě připravenou i krizovou variantu, kdy letos budou sítě a komunikace příští rok. Rozhodnutí závisí především na financích. Směřování veškerých investic na střední a drobnější akce města musíme letos pečlivě zvažovat, a to v souvislosti s revitalizací školy. Rozhodnutí o letošním rozsahu prací ale musí padnout už při vypsání výběrového řízení.

Kvůli plánovanému rozšíření areálu AG FOODS v Košíkově se znovu posuzuje projekt vodovodu pro Košíkov, který má být přiveden z průmyslové zóny. O celé záležitosti jsme jednali se zástupci osadního výboru i firmy AG FOODS. Ta totiž předložila městu a osadnímu výboru obce Košíkov návrh rozšíření stávajícího areálu firmy o nové výrobní a administrativní objekty. V tomto smyslu požádala také o změnu funkčního využití ploch pro možnou výstavbu v rámci změny územního plánu č. 10. Tím se pochopitelně mění kapacitní požadavky na vodovod. Upřesňujeme projekt, abychom měli v budoucnu dost vody jak pro domácnosti, tak pro zamýšlené podnikatelské objekty v obci. Realizaci vodovodu připravujeme na příští rok.

Milan Vlček, starosta města