Slovo z radnice 03/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

jsem potěšen vašim zájmem o plány a záměry města, zejména pak o stav příprav investičních akcí města na letošní rok. Tyto akce jsou námi připravovány dlouhodobě, se záměrem zlepšit stávající a dotvořit nebo vybudovat novou městskou infrastrukturu týkající se života města a jeho obyvatel ve všech oblastech. Nejen dopravní, kulturní a sportovní, ale i v oblasti školství, sociální a zdravotnictví.

V případě připravované rekonstrukce objektů Základní školy Tišnovská – Za Školou bylo ve druhé polovině února zahájeno opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Výsledky soutěže bychom měli znát na konci dubna. Hraniční částka za celé stavební dílo, ke které jsme dospěli průzkumem trhu během prvního kola výběrového řízení, je 102 milionů korun s předpokládaným podílem města cca 60 milionů. Pokud budou nabídky vyšší, jsme připraveni je opět odmítnout. Máme připravenu krizovou variantu, u které bychom rozložili projekt na několik etap. První etapa by se týkala historické budovy a předpokládáme její cenu ve výši přibližně čtyřicet milionů korun.

Radnice se intenzívně zabývá návrhem studie Domova důchodců, který by měl v budoucnu vzniknout v lokalitě U Stadionu na pozemcích, které město vloni koupilo. Studie reálně pracuje s námi požadovanou cílovou kapacitou zařízení a provozními náklady sociálního objektu i cenou, kterou v případě získání dotace do výstavby vloží město. Cena komplexního projektu s celkovou kapacitou až 100 klientů se bude pohybovat okolo 120 milionů korun. Výstavba domova je proto dle této studie navržena ve dvou etapách. V první je to objekt s 25 pokoji s možností umístění jednoho až dvou seniorů, administrativním a provozním zázemím včetně vlastní kuchyně. V souladu se strategií Kraje projekt obsahuje možnost prostor pro otevřené i uzavřené oddělení klientů. Domov s uzavřeným režimem je určen lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění – například Alzheimerovy choroby. Pro tuto první etapu hodláme využít letošní výzvu a požádat o dotace z evropských fondů. V případě úspěchu bychom měli možnost získat maximální míru dotace až 90%, nejvýše ovšem z 60 milionů nákladů stavby. Druhá etapa výstavby záměru by pak v budoucnu rozšířila domov o lůžkové oddělení, dalších 25 pokojů pro jednoho až dva klienty, na celkovou kapacitu domova až pro 100 seniorů. Nový objekt by nahradil stávající Domov důchodců na poliklinice. V uvolněných prostorách uvažujeme s dalšími ordinacemi odborných lékařů. Současně s tím by bylo možno provést dopravní propojení stávajícího parkoviště na ulici Tyršova s lokalitou Za Uličkami a zde, za stávajícím heliportem vybudovat nové parkoviště. Tyto plochy pro návštěvníky polikliniky by výrazně doplnily kapacitu parkování na ulici Tyršova a celkově by přispěly k dořešení dnešního nevyhovujícího dopravního stavu před poliklinikou.

V letošním roce bude realizací své druhé etapy dokončena rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí v Nové Čtvrti. Do konce března by měla být zpracována kompletní projektová dokumentace zbývající části komunikace a v dubnu bychom mohli společně se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko vyhlásit výběrové řízení. Veškerá příprava směřuje k tomu, abychom byli v červnu připraveni zahájit stavbu.

Na počátku roku jsme rozhodli o vypracování přípravné projektové dokumentace pro možné vybudování kruhové křižovatky u odstavného parkoviště v křižovatce ulic Kpt. Jaroše – Jihlavská pod náměstím. Po jednáních s ŘSD a Krajem, která dosud nevedla k úspěchu, jsme se rozhodli zadat studii proveditelnosti kruhové křižovatky sami. Za dva roky existence „kruháče“ na Růžové jsme si ověřili, že by tato další kruhová křižovatka zásadním způsobem zlepšila propustnost i bezpečnost dopravy v daném území. Hledáme řešení, jehož konečná podoba bude obsahovat rovněž přechody pro chodce do ulic Hybešova, Za Loukama a Za Potokem.

V oblasti dopravních staveb se zabýváme i křižovatkou na „Métě“. Připravujeme návrh propojení komunikace pro pěší z Lánic po ulici Pod Spravedlností kolem státní silnice I/37, a to včetně nového přemostění potoka a překládky stávajících inženýrských sítí. V lednu bylo rovněž zahájeno projektování rekonstrukce ulice K Mlýnům a Pod Babincem. V případě této akce máme zájem o propojení této ulice s ulicemi Za Školou a ulicí Sadová. Aktuálně probíhají jednání s majiteli soukromých pozemků, dotčených záměrem tohoto propojení. Reálné provedení propojení ulic je však závislé na výsledcích jednání o odprodeji příslušných částí soukromých pozemků městu. Na sídlišti U Stadionu připravujeme rekonstrukci kanalizace, vodovodu a související části komunikace v úseku od ulice Vlkovská u ITW Pronovia směrem k ulici Za Uličkami. Veškeré rekonstrukce sítí, které jsou v této oblasti připravovány, respektují cílový stav budoucí celkové revitalizace této oblasti U Stadionu.

Město připravuje podmínky pro výstavbu nových rodinných domů v Košíkově. V obci se již nyní chystá řada občanů k výstavbě svých domů kolem uvažované budoucí komunikace mezi zahradami, na kterou má město vykoupeny pozemky. Zatím však jednotliví stavebníci řeší tuto otázku s městem individuálně. V současnosti rovněž probíhá správní řízení na připojení obce na hlavní řad vodovodu, vedoucího přes průmyslovou zónu. Souběžně projektovaná nová splašková kanalizace povede přes přečerpávací stanici do průmyslové zóny a bude připojena prostřednictvím stávajících řadů kanalizace na čistírnu odpadních vod.

Milan Vlček, starosta města