OZNÁMENÍ - VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky podle ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2016 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb: ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: KLUB KULTURY, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Hybešova, Karlov, Kpt. Jaroše, Lípová Malá Strana, Návrší, Strmá, U Kapličky, Za Potokem, Karlov, Kozí, Kpt. Jaroše, Masarykovo náměstí, Pod Hradbami, Růžová, Za Loukami, Zmola, a v místní části Pánov

ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: SOŠ, Velká Bíteš, Tyršova 239 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Chobůtky, Jihlavská, Lánice, Na Výsluní, Pod Spravedlností, Rajhradská, Tyršova, U Stadionu (430, 574), Za Uličkami, Zahradní

ve volebním okrsku č.: 3
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: MATEŘSKÁ ŠKOLA, U STADIONU 538
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Družstevní, Nová Čtvrť, U Stadionu (431, 432, 474, 475, 548, 573), Vlkovská (108, 211, 212, 217, 218, 384, 410, 413, 429, 433, 590)

ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Velká Bíteš, Tišnovská 115
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
K Mlýnům, Hrnčířská, Kostelní, Na Valech, Náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Babincem, Sadová, Tišnovská, Za Školou, U Stadionu (238, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 294, 377, 378, 379, 386, 600), Vlkovská (381, 382, 383, 385)

ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE, Košíkov č. p. 96 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Košíkov, Ludvíkov

ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JINDŘICHOV, Jindřichov 11 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Jindřichov, Jestřábí

ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: OBECNÍ DŮM HOLUBÍ ZHOŘ, Holubí Zhoř 38 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Holubí Zhoř

ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM BŘEZKA, Březka 7 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Březka

ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Bezděkov, Jáchymov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš