Slovo z radnice 01/18

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

naše společné symbolické vykročení do nového roku, odpoledne dne 1. 1. 2018 na Masarykově náměstí, je za námi a rok 2018 se pro nás všechny stal již realitou. Pozitivní změny ve městě, které letos připravuje bítešská radnice budou opět potřebovat vaši přízeň a podporu. Spoléhám na Vás, že jako v minulých letech si na věci dokážete najít svůj vlastní názor a snahám a záměrům města se budete snažit porozumět již na samém počátku přípravy jejich realizace.

V oblasti investiční výstavby je letošní rok rokem dokončení výstavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Babinec. Zde se v minulém roce úspěšně podařilo prodat převážnou většinu připravených stavebních parcel pro nové rodinné domy. To, že velká část nových majitelů je z našeho města a na vlastním Babinci se již od loňska rodinné domy staví je v tomto kontextu jistě příjemným faktem.

V letošním roce připravujeme dokončení rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace ve zbývající části Nové Čtvrti. Za tímto účelem se v závěru roku potkali zástupci města a občanů nad upřesněním konečné varianty projektu komunikace, chodníků a veřejné zeleně. Obě strany se shodly na úpravě lokality do podoby obytné zóny, která navíc pomůže vyřešit problémy s průjezdem a parkováním osobních automobilů v uvedené oblasti.

V oblasti oprav a rekonstrukcí místních komunikací letos budeme zahajovat projekty úprav ulice Pod Hradbami pod Masarykovým náměstím, ulic Ke Mlýnům a Pod Babincem, konce ulice Tyršova u Lánic, lokality Sadová a Za Školou. Současně budou dokončeny rozpracované projekty ulic Pod Spravedlností a prostranství před MŠ Lánice. Společně s Krajem Vysočina pokračujeme v projektování a přípravě realizace severozápadního a první části jihovýchodního obchvatu města, s ŘSD pak zahajujeme jednání o projektování kruhové křižovatky pod ulicí kpt. Jaroše a severovýchodního obchvatu města. Důležitým projektem, u kterého si klademe za cíl jej letos dokončit, je celková revitalizace oblasti bytových domů U Stadionu. Komplexní projekční řešení oblasti nám umožní postupnou realizaci dílčích etap nové podoby komunikačních ploch, veřejného osvětlení a zeleně. Zejména pak ploch pro parkování vozidel, kterých se U Stadionu výrazně nedostává. V průběhu roku bude zveřejněna strategie města v oblasti parkování vozidel v uvedené lokalitě. Do doby dokončení revitalizace sídliště, bude řešením zahrnutí přibližně poloviny sídliště do dopravní „modré zóny“ a omezením podmínek pro parkující, kteří nejsou obyvateli uvedené oblasti. Vlastní realizace prací na místních komunikacích bude závislá na termínech dokončení projektů a vydání potřebných povolení. V současné době aktuálně připravený projekt rekonstrukce ulice Rajhradská, od Jihlavské po Výsluní, bude na základě dohody s KSÚSV a SVK Žďársko realizován nejdříve v první polovině roku 2019.

Nejzásadnější akcí letošního a příštího roku pro město bude rekonstrukce objektů základní školy Tišnovská - Za Školou. Na stavbu s rozpočtovými náklady cca 85 milionů korun jsme obdrželi příslib čerpání státní dotace ve výši cca 41 milionů korun. Cena stavby nám bude známa v polovině ledna, po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby. Zahájení prací předpokládáme v první polovině února. Více informací o této akci a vizualizaci rekonstruovaného objektu můžete najít na webových stránkách města www.vbites.cz.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet pro letošní rok. Tento rozpočet umožní mimo jiné žadatelům o granty města, jejichž vyhlášení bylo rovněž zastupitelstvem schváleno, požádat o finanční podporu města pro svoje aktivity, realizované v našem městě a pro jeho občany. V rámci diskuse k rozpočtu byla na zasedání řešena problematika lékařské pohotovosti na naší poliklinice. Následně byla většinou zastupitelů pozastavena činnost lékařské služby první pomoci na poliklinice ve Velké Bíteši, a to ke konci roku 2017. Od 1. ledna 2018 se tedy musí obyvatelé města v případě zdravotních problémů obrátit na Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina prostřednictvím telefonního čísla 155 nebo 112. Případně mohou řešit svoje potřeby osobně sami na některém z nejbližších zdravotnických zařízení. A to například jak ve FN Bohunice v Brně, nemocnici v Novém Městě na Moravě či Třebíči, případně Dětské nemocnici FN v Brně.

Loňský rok byl v našem městě opět úspěšný a rozmanitý v oblasti společenského života města. To nejen díky činnosti Informačního centra a Klubu kultury, ale zejména díky Vám občanům a také členům bítešských spolků, organizací a klubů. Za to Vám patří moje velké poděkování. Přál bych si, aby Vaše aktivita i v tom nadcházejícím roce neupadala a pozitivně obohatila život celého našeho města a jeho obyvatel. Dovolte mi tímto, abych Vás v sobotu 20. 1. 2018 pozval na letošní PLES MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE, který je kromě místa příjemného společenského setkání všech generací rovněž místem, na kterém bych rád ocenil další z významných osobností Velké Bíteše za jejich práci pro město.

 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za podporu našich kroků a záměrů v roce minulém a popřál vše nejlepší do nového roku 2018. Zejména pak úspěchy v osobním i profesním životě a pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.

Milan Vlček, starosta města