Slovo z radnice 11/17

Starosta2Vážení spoluobčané,
 

dne 9. října na zasedání zastupitelstva města přítomní zastupitelé obdrželi od pověřeného pracovníka oddělení expanze společnosti REWE GROUP Česká republika písemné vyjádření, ve kterém je potvrzeno,že společností BILLA bylo schváleno umístění její provozovny supermarketu ve Velké Bíteši. Konkrétně jde o projekt OC NIMIRU u BDS. REWE schválilo i podmínky,za kterých je možno projekt realizovat a jedná s investorem stavby marketu – společností EYEMAXX. V této souvislosti je mi potěšením konstatovat, že po dlouhé době došlo k zásadnímu posunu v otázce výstavby supermarketu ve Velké Bíteši v této lokalitě. Dosud probíhala řada jednání ohledně umístění supermarketu na Vlkovské, písemné potvrzení od potravinářského řetězce jsme však neměli. Teď držíme v ruce jasné rozhodnutí koncernu o schválení stavby. Umístění marketu v této lokalitě vedení města podporuje již od roku 2010, přičemž následná rekonstrukce vozovky a některé související stavební práce byly řešeny v návaznosti na budoucí supermarket. Podle stanoviska na zastupitelstvu přítomného zástupce developera OC NIMIRU bychom se měli dočkat výstavby marketu v roce 2018, nejpozději však v roce 2019.

První etapa výstavby inženýrských sítí a komunikací pro městské stavební parcely na Babinci se chýlí ke konci. Jsou dokončovány inženýrské sítě, zbývá ještě dokončení chodníků, veřejného osvětlení a terénních úprav. Do konce listopadu budou hotové i silnice. Druhá etapa po předání staveniště dodavateli prací – firmě IMOS Brno dne 23. října, teprve začíná. Podle harmonogramu by měla být dokončena v září 2018. Důležitý je však fakt, že ke dnešnímu dni ze všech připravovaných městských parcel obou etap zbývá k prodeji již jen posledních deset stavebních míst. Aktuálně nabízíme k prodeji pět z nich. Babinec je tak v podstatě již doprodáván. Když město Babinec koupilo, nevěděli jsme, jaká bude budoucí situace na trhu s nemovitostmi nejen v Bíteši, ale v celé republice. Začali jsme proto s prodejem parcel hned, jak to bylo možné, a stanovili výši minimální prodejní ceny 1200 Kč/ m2. Tato cenová úroveň byla v té době předmětem kritiky části veřejnosti, a sice jako cena pro Bíteš neúměrně vysoká. Vycházela však zejména z kalkulace na pořízení pozemků a předpokládaných cen stavebních prací na jejich zasíťování. Následně po změně zákona o DPH jsme upravili minimální ceny, a to do 3 cenových pásem dle polohy pozemku v lokalitě Babinec. Jednalo se o 1000, 1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku. Dosavadní úspěšný průběh prodejů parcel nám potvrdil správnost tohoto postupu.

Ve druhé polovině listopadu předpokládáme uspořádání semináře zastupitelstva k rozpočtu města na příští rok. Minulé dva roky prokázaly, že je výhodné mít platný rozpočet hned od začátku roku. Vyhneme se tím rozpočtovému provizoriu, které dříve platilo v prvních měsících kalendářního roku a konečný rozpočet se pak vždy schvaloval až na únorovém zastupitelstvu.

V Lánicích (v úseku náměstí – Méto) byly na začátku druhé poloviny října dokončeny práce na inženýrských sítích (akce města a SVK Žďársko) a zahájeny práce na asfaltových vrstvách nové komunikace (akce rekonstrukce krajské komunikace). Vzhledem ke koordinaci prací s novým asfaltovým krytem na ulici Kostelní byla v týdnu od 16. října odfrézována Kostelní, a sice od náměstí po křižovatku s ulicí Tyršova. Provedení asfaltů a zprůjezdnění vozovek bylo zajištěno na konec října. Na stavbě se však bude pracovat ještě v listopadu. To se ale týká již jen chodníků a veřejného osvětlení. Opravu asfaltu v ulici Kostelní (stávající krajská komunikace III. tř.) zajistila a financovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV). Po dokončení stavebních úprav uvedených úseků silnic ulice Lánice a ulice Kostelní se uskuteční jejich bezplatné předání Krajem Vysočina městu Velká Bíteš a současně dojde k jejich vyřazení z majetku Kraje i krajské dopravní sítě.

Konec října byl termínem pro dokončení úprav první části ulice Nové Čtvrti. Letos byly provedeny chodníky, veřejné osvětlení a položeny trasy mikrotrubiček pro telefonní a datové kabely v úseku mezi Tišnovskou ulicí a fotbalovým stadionem. Podél silnice byla zřízena místa pro podélné parkování - částečně na chodníku. V tomto případě jsme nechtěli, aby se z Nové Čtvrti stalo odstavné parkoviště pro auta zaměstnanců ITW Pronovia. Na tom jsme se shodli i s obyvateli této lokality. Stání automobilů tak zde bude dopravním značením omezeno mezi 14. a 22. hodinou maximálně na tři hodiny a městská policie tento stav bude intenzivně kontrol ovat.

V části sídliště U Stadionu bezprostředně přiléhající k ulici Vlkovská a výrobnímu areálu ITW Pronovia připravujeme zavedení obdobného režimu parkování jako na náměstí. Ten by měl za cíl ochránit tuto část sídliště před negativními důsledky nadměrného parkování automobilů pracovníků ITW Pronovia. Navrhujeme v oblasti časově omezené parkování doplnění o možnost parkování s parkovací kartou, vystavenou na SPZ automobilů obyvatel řešené oblasti sídliště. S firmou ITW Pronovia dále jednáme o tom, aby si rozšířila vlastní plochy pro parkování svých zaměstnanců při severním okraji areálu. Připravovaný systém parkování je však po jejím představení veřejnosti a odsouhlasení vedením města reálné realizovat a zprovoznit nejdříve ve druhém čtvrtletí roku 2018.

Díky získaným dotacím z ministerstva kultury jsme mohli letos opravit poslední úsek hřbitovní zdi u kostela. Výsledek práce firmy ATIKA – Lysý je velmi uspokojivý. V následujících letech se chceme zaměřit na potřebné úpravy ploch hřbitovů, a to jak u kostela, tak i na Tišnovské.

Na základě podnětu občanů jsme rozhodli o dílčím rozšíření veřejného osvětlení v části lokality bytových domů U Stadionu. Jedná se o dočasné opatření před zamýšlenou revitalizací celého sídliště, které v současnosti projekčně připravuje majetkový odbor města. Revitalizací celá oblast U Stadionu získá kromě opravených a nových parkovacích míst a chodníků a veřejného osvětlení rovněž plochy pro dětská hřiště a tolik potřebnou koncepční úpravu veřejné zeleně.

Zastupitelé rozhodli dne 9. října o koupi pozemků pro domov důchodců. Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání koupi pozemků přiléhající k lokalitě U Stadionu a k nové bytové zástavbě v ulici Za Uličkami, a to o celkové ploše cca 25 000 m2 za cenu 1300 Kč/m2. Cena za pozemky bude uhrazena jejich majitelům v pěti ročních splátkách, přičemž první splátka bude splatná v roce 2018.

Rozhodnutí o koupi pozemků souvisí s rozhodnutím vedení města intenzivně připravovat výstavbu domova pro seniory, případně komunitních a sociálních bytů, které jsou v současnosti podporované dotacemi státu. Starších lidí, kteří potřebují péči totiž neustále přibývá, a to i v našem městě a celém bítešském regionu. Projektová a předrealizační příprava uvedených objektů je však poměrně dlouhodobou záležitostí. Ještě v říjnu jsme proto zahájili jednání s projektantem, u kterého bude objednána zastavovací studie celé lokality. Ta upřesní potřebné plochy pro výstavbu jednotlivých objektů v daném území. V příštím roce budeme projektovat. O dotaci na domov důchodců pak chceme požádat ministerstvo práce a sociálních věcí na počátku roku 2019.

Město ani v říjnu neobdrželo vyjádření o tom, zda mu byla přiznána dotace na revitalizaci základní školy. Jde o velmi rozsáhlou akci, plánovanou původně na dva školní roky a na prázdniny.

Nerozumím přístupu příslušných úředníků poskytovatele evropské dotace. Bez informace o přidělení dotace se totiž v přípravě realizace celé akce stále nehneme z místa. Přitom termín dokončení akce, v případě získání dotace, zůstává stále neměnný. Tím je polovina roku 2019. I přes tyto komplikace však doufám, že již za měsíc budeme mít v celé záležitosti jasno.

Milan Vlček, starosta města