Pokračování prodeje pozemků na Babinci

Město Velká Bíteš pokračuje v prodeji stavebních pozemků v lokalitě Babinec a nabízí Vám ke koupi následující pozemky z II. etapy výstavby inženýrských sítí a dopravní infrastruktury:

- pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (červeně označený pozemek),

- pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (modře označené pozemky),

- pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (černě označené pozemky).

V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí každého pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku.

19-09-2017a

 

Podmínkou pro přijetí cenové nabídky kupní ceny je složení kauce ve výši 50.000,- Kč. Kauce musí být v plné výši připsána na účet č. 19-1726751/0100, VS: 3111 nejpozději v den ukončení příjmu nabídek, tj. 09.10.2017 (v nabídce musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení kauce). V případě, že úspěšný zájemce vezme před uzavřením kupní smlouvy nabídku kupní ceny zpět nebo do doby provedení vkladu vlastnického práva odstoupí od kupní smlouvy, bude kauce v plné výši prodávajícím použita na náklady související s prodejem předmětného pozemku. Úspěšnému zájemci bude kauce započítána do nabídnuté kupní ceny. Neúspěšnému zájemci  bude kauce v plné výši vrácena.

Nabídky kupní ceny budou předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRODEJ POZEMKU P.Č. ............................“.

Nabídky je možno podávat do 09.10.2017 do 11.00 hod. na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. K později podaným nebo neúplným nabídkám nebude přihlíženo.

Náležitosti nabídky:

- fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, podpis,

- fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firmu, místo podnikání, IČ, tel. číslo,

- fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno, příjmení, místo podnikání, IČ, tel. číslo,

- právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu a její podpis, tel. číslo,

- výše nabízené kupní ceny,

- doklad prokazující zaplacení kauce ve výši 50.000,- Kč na účet č. 19-1726751/0100, VS: 3111,

- číslo účtu, na který bude neúspěšnému zájemci kauce vrácena,

- datum a podpis zájemce o koupi pozemku.

Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr úplatného převodu pozemků:

- pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- pozemek p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

zrušit.

Bližší informace je možno získat na majetkovém odboru Městského úřadu Velká Bíteš – Mgr. Jana Pelánová, tel.: 566 789 137.