Upozornění na možnost uplatnit připomínky k návrhu Územního plánu Velká Bíteš

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), upozorňuje , že dne 17.7.2017  byla vyvěšena veřejná  vyhláška  o zveřejnění   návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel dále oznamuje, že dle § 50 odst.3 stavebního zákona může každý ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. nejpozději do  31.08.2017 včetně uplatnit u pořizovatele písemné  připomínky k dokumentaci návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ.

Připomínky  lze uplatnit u pořizovatele na adresu: Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš. Podání s připomínkou musí být opatřeno identifikačními údaji  a podpisem  osoby, která  připomínku uplatňuje.

Grafická i textová část návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je  vystavena k veřejnému nahlédnutí

a) na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí,

kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz  Do návrhu ÚP lze nahlédnout  v návštěvních dnech Po,St: 8,00-11,30 hod a 12,30-17,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út,Čt: 8,00- 11,30 hod a 12,30-14,30  hod,  Pá: 8,00- 11,30 hod a 12,30-13,30  hod.

b) na internetové adrese http: //www.velkabites.cz/Městský úřad a samospráva/ Městský úřad/ odbor výstavby a ŽP.

 

Ve Velké Bíteši dne 21.8.2017

 

Ing. Ladislav Homola

vedoucí odboru výstavby a  ŽP

Městského  úřadu  Velká  Bíteš