Slovo z radnice 05/17

Vážení spoluobčané,
 
thumb_Starosta2
zastupitelé na svém zasedání 10. dubna hlasovali o návrhu zadání změny č. 9 územního plánu v lokalitě Za Loukama a většinově přijali následující usnesení č. 4/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje upravit znění návrhu zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak, že předmětem bude dílčí změna ÚP spočívající ve změně způsobu využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov dosud v ÚP vymezené v lokalitě Za Loukama převážně na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš na funkční plochu zeleň sídelní Zs s možností umístění parkovišť nebo odstavných ploch pro osobní automobily, komunikací, cyklostezek, chodníků, sítí TI, vodních prvků a zařízení pro volnočasové aktivity. Současně bude řešeno přeřazení části plochy pro dopravu, kterou je v ÚP řešeno dopravní napojení této plochy přes mostní objekt nad potokem Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha.

Spolu s architektem Zdeňkem Sendlerem jsme z výše uvedeného důvodu přišli před zastupitele města s koncepcí přírodního zeleného pásu kolem centra města. Měl by vést směrem od Chobůtek kolem mateřské školy až po vlastní centrum města. Vizualizace tohoto záměru a prezentace jeho důležitosti pro kvalitu bydlení a rozvoj našeho města byly panem Sendlerem předvedeny na pracovním semináři, který předcházel vlastnímu jednání zastupitelstva. Plocha pod náměstím, která je dlouhodobě v hledáčku developerů a která byla v územním plánu minulým vedením města účelově změněna na plochu občanské vybavenosti za účelem výstavby projektu obchodního centra Kolumbus, je důležitou součástí tohoto pásu. Hlasování zastupitelstva potvrdilo, že se chceme touto koncepcí a zejména přírodním městským parkem pod náměstím vážně zabývat. Město navíc majitelce seriózně již před zasedáním zastupitelstva písemně nabídlo jednání o odkupu předmětného pozemku a navrhlo cenu za odkup ve stejné výši, za jakou chtějí od majitelky tento pozemek developeři.

Chci tímto výrazně odmítnout nepravdivé a matoucí informace, že město tímto krokem znemožnilo výstavbu Penny Marketu ve Velké Bíteši. Město i pan Ing. Miloslav Kliment, zastupující bítešskou společnost BDS, jako majitele pozemků na ulici Vlkovské, na kterých dle platného územního plánu je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu supermarketu, jsou připraveni pomoci developerům a obchodnímu řetězci, který svůj zájem v současnosti zaměřuje výhradně na louku pod náměstím, při přesunu záměru výstavby marketu právě do tohoto území. Tvrzení, že v Bíteši bude market buď pod náměstím, nebo nikde, jsou lživá. Sám jsem si to potvrdil u dvou potravinářských řetězců, které v případě přestavby a využívání lokality pod náměstím pro společenské a volnočasové aktivity města a jeho občanů okamžitě přesunou svůj zájem do lokality ul. Vlkovská.

Zastupitelstvo dále schválilo vyhlášku o spádovosti mateřských školek. Dvěma bítešským mateřským školám tak byly pro nadcházející školní rok 2017/18 přerozděleny předškolní děti dle jednotlivých ulic města a městských částí. Případné umístění dítěte mimo spádovou oblast bude možné řešit po vzájemné dohodě rodičů dítěte a ředitelek obou mateřských škol.

První stupeň základní školy se připravuje na zásadní rekonstrukci objektu. Záměr je rozdělen na dvě samostatné dotační akce. Tou první je zateplení objektů. Zde jsme v polovině prosince požádali o dotaci ministerstvo životního prostředí. Ke dnešnímu dni pak již máme předběžnou informaci o přidělení dotace. Druhou akcí je kompletní rekonstrukce souboru objektů Tišnovská – Za Školou, a to včetně nástavby objektu Za Školou a části půdní vestavby objektu Tišnovská, zajištění bezbariérovosti dvěma výtahy a vybudování řady nových odborných učeben a jejich zázemí. V rámci akce by mělo dojít k obnově historické fasády budovy Tišnovská a architektonickému sjednocení fasád spojovacího krčku se školní kuchyní a jídelnou a budovy Za Školou. Výrazným prvkem bude i velkorysá přestavba hlavního vstupu do objektu školy z ulice Na Valech. Celý záměr byl představen zastupitelstvu na jeho dubnovém pracovním semináři a veřejnost má možnost ho shlédnout na internetových stránkách města www.vbites.cz. Od poloviny února máme podanou žádost o dotaci z evropských fondů. Do září, kdy bychom měli mít jasno o případném získání dotace, budeme chtít ještě vybrat ve veřejné soutěži zhotovitele akce. Vzhledem k tomu, že celková doba rekonstrukce si vyžádá dobu cca dvou školních roků, budeme v případě přiznání dotace muset začít se stavebními pracemi již letos. Podle vyjádření ředitele Mgr. Strašáka škola výuku během stavebních prací zvládne ve stávajících prostorách. Omezení mají pocítit zřejmě jen školní družiny. Za možnou rezervu pro družiny považujeme bývalou kotelnu u ZŠ na Sadové, odkud se na konci letošního roku stěhují konstruktéři dmychadel, kteří zde sídlí v pronajatých prostorách města, do nového vlastního objektu firmy v průmyslové zóně u D1, do sousedství firmy Supellex.

V oblasti investiční politiky města se od letošního roku dostalo řešení rovněž dlouhodobě zanedbaného a nevyhovujícího stavu městských rybníků, zejména těch menších, v místních částech města. Získali jsme již dotaci na rekonstrukci prvních dvou rybníků, ve Březce a Bezděkově. Opravy dalších budou následovat. V úvahu přichází bítešská Luža, Ludvíkov, Jindřichov a druhý rybník v Bezděkově. Rozhodnutí je však i na osadních výborech, neboť opravy se budou zčásti financovat z peněz, které jsou určeny pro tyto městské části.

Milan Vlček, starosta města