Slovo z radnice 04/17

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
  

pokračování rekonstrukce státní komunikace I/37 v Lánicích už klepe na dveře. V sobotu 1.dubna ulicí ještě projede cyklistický peloton v rámci tradičního jarního silničního závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš a od pondělí 3.dubna do konce srpna se v Lánicích bude intenzivně pracovat. První úsek stavby zasáhne mimo jiné křižovatku na Métě. Na náměstí se proto bude vjíždět pouze od kruhové křižovatky Na Valech. V druhém rekonstruovaném úseku od mlýna po hranice města práce zasáhnou především obyvatele Chobůtek. Pro řidiče automobilů tak do Chobůtek bude po většinu stavebních prací jediná přístupová cesta, a to přes Tyršovu ulici a podél mlýna, zde kyvadlově řízená semafory.

Dopravnímu spojení do Chobůtek po většinu stavby navíc nepomůže ani propojka mezi První brněnskou a Lánicemi, neboť v místě jejího vyústění na rekonstruovanou komunikaci se bude výška silnice snižovat asi o tři čtvrtě metru a propojka bude proto neprůjezdná.

V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 město vysoutěžilo dodavatele na zhotovení chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Prodloužení chodníků bude nově provedeno až k autoservisu pana Kundýska. V rámci stavby zvažujeme rovněž přípravné práce pro budoucí přechod na začátku Lánic u Kratochvílových. Do budoucna by tak zde byla možná bezpečná pěší trasa pro chodce až do ulice Pod Spravedlností, včetně nového přemostění potoka.

Pro letošní rok připravujeme společně s Krajem Vysočina i další část rekonstrukce Lánic – od náměstí po Méto. Dolaďujeme text zadávací dokumentace. Stavba by měla trvat 90 dní a měla by začít nejpozději 1. června. Přestože jsme původně avizovali, že stavba bude trvat přes hody, snažíme se v rámci výběrového řízení termín dokončení prací nastavit na konec srpna.

Od 1. dubna bude rovněž uzavřena krajská silnice na Tišnov od Rasovny ve směru na Křoví až po křižovatku se silnicí od Vlkova z důvodu probíhající rekonstrukce vozovky a výstavby nového mostu přes potok. Uzavírku využila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pro rekonstrukci povrchu této silnice od křižovatky od Nové Čtvrti až k Rasovně. K této akci se ještě v polovině roku připojí město s rekonstrukcí křižovatky ulic Tišnovská, Nová Čtvrť a Ke Mlýnům.

Tři nově postavené obchody za budovou Technických služeb na náměstí už znají své budoucí nájemce. Ve dvou bude kadeřnictví, kosmetika a svatební salon. Třetí bude služebnou městské policie, která začne svoji činnost s největší pravděpodobností od prvního června.

V polovině března překvapil obyvatele města nepříjemný zápach. Příčinou byla skutečnost, že zemědělská společnost BIKOS od 16. března během několika následujících dnů 3 | Duben 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš www.velkabites.cz | www.bitessko.com 4 aplikovala v rámci jarních prací na polích v blízkosti kolem města stabilizované čistírenské kaly. Ty navážela z lokality Krevlice. S tím souvisel i zmíněný výskyt dočasného lokálního zápachu, který však po zapravení do orné půdy ustal. Veškerý návoz kalů a jejich aplikace probíhaly pod dohledem specializované firmy, která pro tuto činnost vlastní příslušná oprávnění. Pro informaci dodávám, že část kalů pochází od Vodárenské akciové společnosti, z lokality ČOV Velká Bíteš. Na setkání s odpovědným pracovníkem zemědělské společnosti Radúzem Šromem tento k problému mimo jiné uvedl: „Je nám líto, že zápach obtěžoval občany Bíteše. Je ale třeba říct, že by to bylo podobné, ať by se jednalo o hnůj nebo jiné organické hnojivo. Bohužel navíc došlo souhrou okolností k logistickému problému, takže jsme kaly zapravovali našimi mechanismy s přibližně půldenním zpožděním. Půda se za předchozích majitelů společnosti delší dobu nehnojila, je vyčerpaná, živiny potřebuje. Právě čistírenské kaly obsahují řadu důležitých minerálů, které potřebujeme do půdy dodat. Na jedno pole se smí vyvážet čistírenské kaly až po více letech“. Tímto bych chtěl proto jednoznačně vyvrátit smyšlené a lživé informace o tom, že zápach pochází z provozu bioplynové stanice ve Velké Bíteši. Současně předpokládám, že šiřitelé těchto zpráv na základě zjištěných prokázaných skutečností svoje příspěvky na svých webových a facebookových portálech neprodleně odstraní.

Je rovněž nesporným faktem, že stejní lidé, kteří stojí za evidentně lživými informacemi o bioplynové stanici se rovněž angažují v současnosti v osobních útocích na adresu představitelů vedení města předkládáním lživých, smyšlených a neúplných informací veřejnosti. Mimo jiné i v tak dlouhodobě řešené otázce jakou je výstavba supermarketu ve Velké Bíteši.

K tomuto tématu se v měsíci dubnu uskuteční pracovní seminář zastupitelstva. Zastupitelé by si zde měli položit jednu zásadní otázku: Jakým způsobem a kde podporovat výstavbu marketu ve Velké Bíteši a jak k tomuto záměru zpřesnit stávající územní plán města. Zda louka pod náměstím, která je jednou z možných lokalit dle územního plánu a která byla v historii účelově doplněna do územního plánu pro nerealizovaný projekt Kolumbus, je pro naše město vhodnou lokalitou k zastavění velkosortimentní prodejnou potravin. Zejména proto, že toto území je poměrně cennou přírodní lokalitou v centru města, jejíž reálné využití pro volnočasové aktivity města a jeho občanů v budoucnu je naprosto jednoznačné. Na rozdíl od marketu, který může být umístěn v našem městě jinde, ztráta této oblasti bude nenahraditelná pro společenský život dalších generací. Reálný je i příslib dvou potravinářských řetězců o výstavbě jejich supermarketů v městem podporované lokalitě u BDS na ulici Vlkovské, a to v případě, že lokalita pod náměstím bude získána a využita městem pro výše uvedené volnočasové aktivity.

S developerem, který v současnosti projekčně stále řeší market pod náměstím, máme zatím poměrně negativní zkušenosti. Tento dlouhodobě nereagoval na připomínky města k návrhu záměru výstavby. Teprve po tlaku města přiznal a řešil nedostatky projektu, spočívající v neposouzení negativních dopadů vlivu sousedícího nevyhovujícího mostu přes potok Bítýška pro průtok stoletou vodou nebo plánovaných úprav koryta potoku. Místo reálné komunikace s vedením města volil osobitou informační kampaň s cílem svůj záměr předvést Zpravodaj Město Velká Bíteš www.velkabites.cz | www.bitessko.com Duben 2017 | 5 veřejnosti a zástupcům města, a to jak formou připraveného dotazníkového šetření, tak připravených informací pro tisk a rozhlas, nebo osobního e-mailu všem zastupitelům města s informacemi o svém záměru. Během únorového vystoupení na zastupitelstvu se pak snažil prezentovat záměr výstavby supermarketu bez podrobnějšího architektonického řešení. K tomuto představenému záměru už však město své stanovisko vyjádřilo. Opakovaně proto po developerovi požadujeme dopracování záměru podle připomínek majetkového odboru města tak, aby jej bylo možné následně předložit zastupitelům ke skutečně věcné diskusi.

Vše výše uvedené bylo pro mne důvodem k osobnímu jednání s majitelkou louky pod náměstím, na kterém jsem jí nabídnul případný odkup této louky do majetku města za částku odpovídající nabídce developera navýšenou o smluvní pokutu developerovi, celkem vše za částku 11,4 milionů Kč. Tato nabídka města byla ze strany majitelky nejprve přijata, nicméně druhý den následně odmítnuta. Na únorovém zasedání zastupitelstva města majitelka dokonce zpochybnila přijetí nabídky města, které však předtím učinila dobrovolně o své vůli, navíc za přítomnosti vedoucího majetkového odboru města. Rozhodně v této souvislosti proto odmítám veřejná nařčení z nepravdivosti mého tvrzení o souhlasu majitelky s prodejem pozemku. Jednoznačnou podporou je mi i průběh jednání stavební komise města, které se uskutečnilo tentýž den, bezprostředně po obdržení souhlasu majitelky s prodejem pozemku, na kterém byli všichni přítomní členové komise s přijetím nabídky majitelkou seznámeni.

Budoucí rozhodování o supermarketu ve Velké Bíteši je jednoznačně v rukou volených zastupitelů města, na jejichž rozum a vizionářství spoléhám. Ne jednotlivců. Nebo dokonce jen starosty. Tuto realitu bych rád všem Bítešákům připomenul. Dovolte mi, abych vás všechny alespoň touto formou vyburcoval k úvaze, že ne všechna na první pohled jednoduchá řešení jsou správná. Řešení marketu na ulici Vlkovské a volnočasové přírodní zóny pod náměstím, které veřejnosti předkládám, může být totiž prospěšné jak pro majitelku pozemku, která nebude v žádném případě ochuzena o jedinou korunu z prodeje pozemku, developera a obchodní řetězec, kteří svoje záměry plnohodnotně zrealizují v lokalitě na Vlkovské za podpory města a pro občany a drobné místní podnikatele, kteří se všichni konečně dočkají vytouženého marketu v našem městě a současně tím negativně nezasáhnou místní obchody na Masarykově náměstí.

Jaké si to totiž uděláme, takové to v Bíteši budeme mít.

 

Milan Vlček, starosta města