Slovo z radnice 01/17

Vážení spoluobčané,
Starosta2
 

stojíme společně před dalším novým rokem, který bude pro koaliční vedení současné radnice, a osobně doufám, že i s vaší podporou, dozajista rokem dalších viditelných změn na tváři našeho města.

V tom minulém jsme v oblasti dopravních staveb úspěšně zvládli rekonstrukci ulice Na Valech a Pod Hradbami včetně nové okružní křižovatky a část ulice Lánice. V tom letošním nás čeká dokončení celého zbývajícího rozsahu Lánic a navazující části Masarykova náměstí po poštu.

Svého dokončení se dočká i Nová Čtvrť, kde bude rekonstruována zbývající část inženýrských sítí a komunikace a provedeny chodníky. Zpoždění definitivních úprav části chodníků provizorně zasypaných štěrkodrtí byla zapřičiněna více jak ročním neúspěšným jednáním s telekomunikační společností Cetin (dříve součást O2) o rekonstrukci telefonního vedení v Nové Čtvrti. Vzhledem k výsledku jednání město samo provede v příštím roce systém mikrochrániček v uvedené lokalitě k jednotlivým rodinným domům a vytvoří tak podmínky pro případné využití těchto tras telekomunikačními operátory bez dalšího rozkopávání zpevněných ploch v Nové Čtvrti.

Dalším úkolem příštího roku bude pro nás příprava omezení parkování v části lokality bytových domů U Stadionu v bezprostřední blízkosti areálu ITW Pronovia. Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo zřídit městskou policii, která by zde dohlížela na dodržování pravidel parkování, hodláme řešit neúnosnou situaci na sídlišti regulací parkování. Návrh projektu úpravy značení bude hotov do Vánoc. Následně musí být schválen odborem dopravy ve Velkém Meziříčí k vydání příslušného povolení. Tento proces bude probíhat v délce cca tří měsíců. Můžeme tedy počítat se zahájením nového režimu od počátku května. Zřejmě jako na náměstí – 180 Kč/rok, druhé auto 1 800 Kč/rok. Podmínky parkování navrhujeme totožné s lokalitou náměstí. Placené parkování ve vyjmenovaných denních intervalech se dvěma prvními hodinami zdarma. Ty bude rovněž nutno vyznačit parkovacími hodinami za předním sklem vozidla. Pro rezidenty to bude znamenat uhrazení pouze 180 Kč/rok za první případně 1 800 Kč/rok za druhé auto a zřetelné označení automobilu příslušnou parkovací kartou tak, aby je bylo možno kontrolovat Policií ČR. Jednání ve věci zapojení Městské policie Velké Meziříčí do kontroly parkování v našem městě bohužel nesplnila naše očekávání. Velké Meziříčí neuvolní v současnosti strážníky pro kontroly v Bíteši. Bavili jsme se i o variantě, o které bude dále jednat vedení města s vedením Velkého Meziříčí, že by v Meziříčí přijali další dva strážníky, kteří by byli určeni pro Bíteš. Souběžně navíc vypisujeme další výběrové řízení na obsazení městské policie přímo v Bíteši. Což stále považuji za nejlepší řešení. Zásadní úlevu pro obyvatele sídliště, však přinese až vybudování parkovacích ploch společností ITW Pronovia na vlastních pozemcích na severním okraji jejich areálu, a dále revitalizace celého sídliště U Stadionu. Tento projekt je již rozpracován městem a počítá se s jeho etapovitou realizací od roku 2018 s případnou finanční dotací Ministerstva pro místní rozvoj.

Dvanáctého prosince zasedalo zastupitelstvo Velké Bíteše. Hlavním výstupem byl schválenýrozpočet na příští rok. V roce 2017 tak již podruhé, stejně jako letos nebude město hospodařit nazákladě rozpočtového provizoria. Schválený rozpočet pomůže například úspěšným žadatelům o granty města, jejichž vyhlášení bylo rovněž zastupitelstvem schváleno, získat finanční pod poruměsta již ke konci února 2017.

Pro příští rok máme připravenu další velkou řadu větších či menších staveb a stavebních záměrů, které po svém dobudování přinesou zcela jistě vyšší kvalitu bydlení a podmínek každodenního života pro celé město a jeho obyvatele. Nejvýraznější v této řadě akcí bude jistě příprava stavebních parcel na Babinci. Vzhledem k tomu, že je téměř u konce výběrové řízení na zhotovitele dopravní a technické infrastruktury první etapy parcel pro rodinné domy lokality Babinec a pod základní školou, se s nejvyšší pravděpodobností dočkáme v únoru 2017 zahájení stavebních prací a následně za 12 měsíců výsledku několikaroční práce současného vedení v oblasti podpory rodinné bytové výstavby ve Velké Bíteši. Vzhledem k poměrně vysoké poptávce po stavebních pozemcích a dobré prodejnosti parcel v uvedené lokalitě předpokládáme zahájení druhé etapy výstavby inženýrských sítí a komunikací v druhé polovině příštího roku. S tím souvisí i naše snaha o zintenzivnění prodeje volných stavebních parcel již od počátku příštího roku. Navíc se nám podle předběžného zájmu stavebníků potvrdila správnost diferenciace cen pozemků na Babinci, které se liší podle polohy pozemků v lokalitě. Tím se parcely s nižší cenou staly více dostupnějšími pro mladé rodiny, které radnice chce tímto způsobem podporovat a motivovat k výstavbě bydlení v našem městě.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za podporu našich kroků
a záměrů v roce minulém a popřál vše nejlepší do nového roku 2017. Zejména pak úspěchy
v osobním i profesním životě a pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.

Milan Vlček, starosta města