Slovo z radnice 12/16

Vážení spoluobčané,
thumb_Starosta2
 

máme za sebou poměrně rozsáhlé rekonstrukce komunikací Na Valech a v Lánicích, které byly předány do užívání v souladu se smlouvami v minulém měsíci. Zejména předání „Valů“ bylo uskutečněno na jedničku. Myslím, že dořešené návaznosti stavby na ulici Kozí, Na Valech u bývalé radioopravny i Za Školou to jasně dokládají. Zejména rodiče dětí oceňují novou úpravu ulice Za Školou u základní školy. U pozemku proti škole před provozovnou AKE, které město koupilo, nyní připravujeme projekt jeho využití. Část pozemku zůstane volná a bude v budoucnu sloužit jako plocha pro zastavení vozidel rodičů, tak aby jejich děti mohly bezpečně vystoupit z aut, kterými je přivážejí do školy. Pokud se potvrdí, že bude pro tento účel dostatečně velká stávající volně přístupná část parcely, zbývající část pozemku, která je v současné době oplocená, bude využita pro školní zahradu. Zatím totiž základní škola stále využívá zahradu „speciální“ školy na Tišnovské, tam však plánujeme její přístavbu. Je tedy nejvyšší část dořešit zahradu novou. U kruhové křižovatky Na Valech vznikla po dvou zbouraných domech poměrně velká volná plocha. Zde je jednou z variant zřízení míst pro dočasné odstavení vozidel, které by byly přístupné z ulice Na Valech. Tak bychom mohli nahradit zrušená parkovací místa za Technickými službami a nabídnout dostupnou variantu lidem, kteří odstavují auta na náměstí na celý den a pokračují do práce autobusem.

S blížícím se koncem roku a stále složitější situací při parkování na náměstí dostávám od vás otázku, kdy se dočkáme městské policie. Zřízením městské policie chce totiž město mimo jiné zabezpečit správné parkování ve městě. Bohužel, zatím se však nenašli vhodní uchazeči na místa městských strážníků. Do třetího kola výběrového řízení se přihlásil pouze jediný uchazeč. V předchozím kole byli sice původně uchazeči čtyři, jeden z nich však odstoupil ještě před zahájením výběru. Nicméně po osobních pohovorech jsme ze zbylých tří ani jednoho nevybrali. Musíme hledat dál. Vzhledem k tomu, že nemůžeme očekávat zásadní změnu přístupu Policie ČR, která na náměstí vykonává občasné kontroly a zjištěné přestupky předává k dalšímu dořešení na odbor dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí, jednáme s městskou policií z Velkého Meziříčí o její pomoci při parkování na náměstí. V případě potvrzení dočasné spolupráce neuvažujeme s pomocí meziříčských strážníků každý den, nýbrž nepravidelně. Počítáme s tím, že strážníci budou kontrolovat parkování na náměstí a ulici U Stadionu, kde uvažujeme z důvodu zvýšeného parkování vozidel zaměstnanců společnosti ITW Pronovia o zavedení stejného režimu parkování jak na náměstí – to znamená parkování na dvě hodiny zdarma s parkovacími kotouči nebo s celodenními rezidentskými kartami. Práci budou mít tak zajištěnou v našem městě minimálně na půl dne.

Na listopadovém zasedání zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji dalších sedmi pozemků v lokalitě Babinec. Přičemž u šesti z nich se jednalo o pozemky z druhé etapy výstavby s vyhlašovanou minimální cenou 1450 Kč/m2. Jen pro připomenutí: další stavební pozemky na Babinci budou nabízeny ve 3 cenových pásmech s minimální cenou 1000, 1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku.

Na témže zastupitelstvu bylo na základě požadavku jednoho ze zastupitelů rovněž jednáno o tom, jakou formou zveřejňovat videozáznamy ze zasedání. V současnosti mají výhradně obyvatelé Velké Bíteše, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, možnost vyžádat si jednoduchým způsobem na městském úřadu přístupové heslo a mít tak možnost shlédnout všechny záznamy zasedání zastupitelstva. Před rokem 2010 nebyla dosažena shoda o tom, zda zveřejňovat videozáznamy ze zastupitelstva, a tak se žádné záznamy nezveřejňovaly. Od třetího zasedání nového zastupitelstva, zvoleného v komunálních volbách v roce 2010, jsou pak záznamy veřejnosti od února 2011 dostupné veřejnosti. Dle zákona o ochraně osobních údajů v záznamu nesmí zaznít citlivé osobní údaje, musí být tedy tzv. „vypípány“. Zveřejnění „nevypípaného“ záznamu ovšem například v praxi bude znamenat, že na zastupitelstvu nebudou projednávány detailní materiály včetně osobních údajů, ale vše bude dopředu projednáno a připraveno radou města či případně určenými komisemi k rozhodnutí zastupitelstva. V současnosti se veřejnost na zastupitelstvu např. při prodeji pozemku dozví, kdo podal nabídku, za jakou cenu a kdo daný pozemek získal a za kolik. V okamžiku veřejně dostupného plného videozáznamu se již zřejmě nebudou otevírat nabídky veřejně a veřejnost se dozví jen to, že pozemek získal zájemce číslo jedna či číslo dva. Současné řešení je proto mnohem transparentnější. Případná změna a s tím zcela úplné zveřejňování záznamu by vedly ke snížení informační hodnoty pro přítomné z řad veřejnosti na zasedání a dále zcela logicky vyústily do hledání partnera, který bude plně zodpovídat za jím pořízený videozáznam ze zastupitelstva při dodržení příslušného zákona a který ponese případné veškeré právní a finanční důsledky možných sporů o porušení osobních práv. O této problematice bude dále jednat zastupitelstvo i na svém dalším zasedání 12. prosince 2016. Na něm bude rovněž projednáván a schvalován rozpočet města na rok 2017, který byl již detailně projednán na listopadovém pracovním semináři zastupitelstva. Rozpočet příštího roku navazuje na rozpočty minulých let. Nedochází k zásadním změnám ani v příjmové, ani ve výdajové části. V poslední kapitole rozpočtu jsou pak opět definovány investiční akce města, plánované pro příští rok. Mezi nejvýznamnější jistě budou patřit rekonstrukce Lánic od ulice Kostelní po “mejto“ a dále až po konec zástavby směrem na Osovou Bítýšku, výstavba technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy na Babinci nebo úpravy nádvoří za technickými službami a radnicí včetně výjezdu po ulici Hrnčířskou.

Milan Vlček, starosta města