Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Slovo z radnice 07-08/16

  starosta1Vážení spoluobčané,
  velká část z nás s napětím očekává polovinu července. Termín, kdy je naplánováno zprůjezdnění úseku rekonstruované ulice Na Valech od ulice Růžové po základní školu včetně nové okružní křižovatky. Pokud alespoň občas sledujete průběh stavebních prací na této akci, musíte mi dát za pravdu, že rekonstrukce ulice byla městem a Krajem Vysočina připravena „za minutu dvanáct“. Dožilá vozovka a chodníky, nevhodně výškově uložená kanalizace, chybějící veřejné osvětlení, vzdušné vedení v trasách předzahrádek rodinných domů, pozičně a výškově komplikovaná křižovatka s ulicí Za Školou u základní školy bez navazujícího přechodu od autobusové zastávky. Je toho ještě víc co tato investiční akce vyřeší. Jsem přesvědčen, že k budoucí spokojenosti občanů města. Chtěl bych již v pomyslném „poločase“ akce, kdy se stavební práce pomalu přesouvají do zbývajícího úseku v ulici Pod Hradbami, poděkovat především vám všem, kterým stavba více či méně zasáhla do vašeho běžného života či podnikání. Za vaši trpělivost a vstřícnost ke změnám, které jsou v oblasti dopravy pro naše město potřebné. Dodavatelská společnost Outulný VHS spol. s r.o. dosud dodržuje rámcový harmonogram akce a ani dodatečná oprava části vodovodního řadu Svazkem vodovodů a kanalizací v ulici Na Valech či složitější lokální kácení vzrostlé zeleně ve stejném úseku, související kromě vodovodu též s přelo žkou plynovodního potrubí a přesunem autobusové zastávky, nebyly důvodem pro prodlužování termínů výstavby. Předpokládám, že termín zprůjezdnění první části stavby bude dodržen a celá akce pak bude stavebně dokončena do letošních hodů.

  V Lánicích byly počátkem června zahájeny stavební práce na rekonstrukci splaškové kanalizace a na novostavbě dešťové kanalizace v prostoru přiléhajícímu ke křižovatce s ulicí Tyršova. Tyto práce bezprostředně předcházejí před zahájením prvního úseku rekonstrukce komunikace ulice Lánice, kterou připravilo Ředitelství silnic a dálnic pro letošní a příští rok. Z celkového rozsahu stavby od „mejta“ po konec zástavby rodinných domů ve směru na Osovou Bítýšku se v letošním roce od poloviny července bude realizovat pouze úsek od spodního výjezdu z lokality Chobůtky po příjezd do mateřské školy Lánice. Zde by práce měly být prováděny do konce října. Zahájení prací v příštím roce je uvažováno od dubna.
  Pokračování prodeje stavebních pozemků v 1. etapě výstavby na Babinci přineslo další prodanou parcelu. Zbývající 3 parcely budou opět nabízeny v dalším kole prodeje za stejných podmínek jako v loňském roce. Minimální prodejní cena je stále stanovena na 1200 Kč/m2 stavebního pozemku. V září pak plánujeme zahájit prodej parcel druhé etapy výstavby. Minimální ceny zde budeme diferencovat podle umístění pozemků v lokalitě a budou ve výši 1000, 1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku. U všech vyhlášených prodejů bude město uplatňovat podmínku kolaudace rodinných domů na prodávaných pozemcích do 7 let ode dne prodeje předmětné stavební parcely novému majiteli. Pro případ, že by se tak nestalo, bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 250 Kč/m2 prodávaného stavebního pozemku.
  Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. června přijetí úvěru ve výši 30 milionů Kč od Komerční banky. Smlouvu o přijetí úvěru jsme se rozhodli přijmout jako úvěrový rámec potřebný pro zahájení financování b udování technické infrastruktury v lokalitě Babinec. Tuto finanční garanci potřebujeme již před uzavřením smluv na vlastní realizaci stavebních prací. Jak jsme se během jednání zastupitelstva shodli, město v rámci svého rozvoje tuto lokalitu podpoří a nepromítne do konečných cen parcel DPH, kterou musí podle nových zákonů od ledna odvádět. Zachová tak dostupnost stavebních parcel zejména pro obyvatele Velké Bíteše. I při této strategii se nám nakonec přibližně dvě třetiny z uvedené částky vrátí z prodeje zasíťovaných pozemků.
  Zastupitelé byli na témže zasedání informováni o stavu záměru výstavby marketu na ulici Vlkovské zástupci společnosti NIMIRU a BDS. Jejichž cílem je velkoprodejnu na Vlkovské realizovat již v příštím roce. Jednatel developerské společnosti NIMIRU pan Ošlejšek potvrdil, že byly vyjednány podmínky o provozování obchodního centra s obchodním řetězcem BILLA. Ke druhé lokalitě pod náměstím, kde další developerská společnost OC Hradby plánuje rovněž stavbu marketu, bylo v rámci diskuse nutno konstatovat, že na připomínky města k návrhu záměru výstavby od loňského roku tento developer nereagoval a přestal s městem komunikovat. Ke dnešnímu dni zpracoval dokumentaci pro územní řízení, ve které nejsou zahrnuty požadavky města a navíc neobsahují zásadní věci, jakými jsou posouzení negativních dopadů vlivu sousedícího nevyhovujícího mostu přes potok Bítýška pro průtok stoletou vodou nebo plánovaných úprav koryta potoku. Navíc je pozoruhodné, že současně volil osobitou informační kampaň s cílem svůj záměr předvést veřejnosti a zástupcům města. A to jak formou dotazníkového šetření prováděného v našem městě, tak připravených informací pro tisk a rozhlas, nebo osobního e-mailu všem zastupitelům města s informacemi o svém záměru. Na základě uvedených e-mailů jsem následně požádal developera o kompletní existující dokumentaci ke stavbě, a to proto, že z materiálů, které byly přílohou e-mailů, nebylo možno dostatečně vyhodnotit rozsah a vliv stavby na uvedenou lokalitu, která je záplavovou zónou potoka Bítýška v bezprostřední blízkosti historického centra města. Dokumentace případného obchodního centra totiž musí jednoznačně a v plném rozsahu definovat rizika pro životní prostředí a přiléhající nemovitosti města a soukromých majitelů  v dané lokalitě a dále technická opatření, která by tato rizika eliminovala.

   

   

  Ing. Milan Vlček,

  starosta města

  Průzkum pocitu bezpečí

  V rámci prevence kriminality prosíme obyvatele města o vyplnění průzkumu pocitu bezpečí.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.