Městský úřad a samospráva

Obnova zeleně na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši – Lípa svobody

Vážení občané Velké Bíteše,

po dlouholeté snaze o zachování historicky významné Lípy svobody před budovou radnice na Masarykově náměstí v bezpečném a zároveň vitálním stavu jsme na základě odborných hodnocení museli přistoupit k léta diskutovanému kroku tuto historicky významnou lípu nahradit.

Rádi bychom vás touto cestou seznámili se současným zdravotním stavem lípy a s aspekty, které vedly k rozhodnutí lípu nahradit.

Předmětná „Lípa svobody“ nebo též „Lípa republiky“ byla vysazena před budovou radnice po první světové válce na památku založení Československa a to 21. dubna 1919. Zdravotní stav lípy se začal zhoršovat od doby ukončení rekonstrukce Masarykova náměstí v roce 2014, kdy došlo při stavebních pracích k narušení části kořenového systému stromu. Lípa od té doby vykazuje stále se zhoršující zdravotní stav i vitalitu. V průběhu posledních deseti let bylo zpracováno několik odborných posudků s návrhem a následnou realizací pěstebních zásahů pro obnovení její vitality a zejména pro zajištění bezpečnosti kolemjdoucích.

Z důvodu opakovaného výskytu plodnic saprofytické houby troudnatce kopytovitého (choroše) na jedné z kosterních větví stromu bylo v listopadu roku 2023 provedeno neinvazivní vyšetření akustickým tomografem, který určil aktuální stav a rozsah defektů dřeva. Zde cituji z odborného posudku arboristy Tomáše Kadlece, který dané tomografické měření na místě prováděl:

„…tlení proniká celým průřezem kmene a neexistuje nenarušený obvod dřevní hmoty. Vzhledem k náklonu kosterní větve č. 2 lze s jistotou říci, že tahem je namáhána právě dezintegrovaná část kosterní větve a při silnějším zatížení hrozí její ulomení a pád do veřejně přístupného a chodci silně vytíženého prostoru. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem nelze navrhnout běžné, ani speciální pěstební opatření, které by při dosažení dostatečné provozní bezpečnosti nevedlo k odumření jedince, zároveň ale vzhledem k poškození kořenů v minulosti nelze ponechat na místě torzo stromu bez rizika vývratu a pádu kmene. Navrhuji proto jedince pokácet a na jeho místo vysadit nový mladý strom…“

Výsledky tomografického měření byly následně postoupeny k vyjádření odborné organizaci státní památkové péče, která na základě uvedených odborných faktů z předloženého protokolu měření konstatuje, že předmětná významná lípa je již natolik poškozená a především v rámci daného místa provozně nebezpečná, že lze akceptovat a realizovat její odstranění a to v období vegetačního klidu (tj. do 31. března). Podmínkou realizace je výsadba totožného taxonu na stejném místě a to ještě v letošním roce. Nová výsadba lípy bude zároveň opatřena informací, že se jedná o náhradu původní Lípy svobody vysazené dne 21. dubna roku 1919 na památku založení samostatné Československé republiky a to formou pamětní desky.

Z výše zmíněných důvodů bohužel nemáme jinou možnost, než strom pokácet. Kácení lípy bude realizováno v průběhu měsíce března 2024 a následně bude naplánován termín náhradní výsadby nového stromu.

Blanka Michálková
referentka odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš, správa zeleně

 

Na obrázcích: Vlevo - Lípa Svobody – rok 2014; Vpravo - Lípa Svobody – rok 2023

Lípa Svobody – rok 2014
Lípa Svobody – rok 2023

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním optické přípojky

Vážení spoluobčané,

patrně jste někteří z vás byli v uplynulých dnech kontaktování spol. Telco Infrastrukture, s.r.o., příp. jí pověřenými osobami, aby zjistili Váš zájem o případné umístění optické přípojky na nemovitosti ve Vašem vlastnictví. Účelem je zjištění zájmu vlastníků nemovitostí o výstavbu optické sítě elektronických komunikací z důvodu zkvalitnění telekomunikačních služeb.

V souvislosti s výše uvedeným vás tímto upozorňujeme, abyste důkladně zvážili podpis předkládaného Souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním optické přípojky na nemovitosti (souhlas je uveden v příloze).

Podpisem formuláře potvrzujete, že po dobu 12-ti let bude uvedená společnost bezplatně užívat Vaši nemovitost pro zajištění údržby nebo demontáže telekomunikační technologie (souhlas se automaticky prodlužuje o 5 let, pokud vlastník neoznámí doporučeným dopisem nejméně 12 měsíců před uplynutím této doby, že nemá zájem o takové prodloužení).

S ohledem na výše uvedené zvažte, zda se k výše uvedenému závazku písemně zavážete.

CÍLEM tohoto upozornění je, abyste nebyli uvedeni před podpisem souhlasu v omyl např. tím, že si důkladně nepročtete celý dokument.

Uvedená investiční akce není vyvolána ani iniciována městem Velká Bíteš.

 

pdfdokument v pdf ke stažení1.15 MB

 

Jana Pelánová

majetkový odbor

MěÚ Velká Bíteš

Exkurze v pivovaru se starostkou

Kdo jste zvědaví, jak to dnes v pivovaru vypadá, přijďte nakouknout. Můžete se podívat na půdu i do sklepů.

V sobotu 24. února ve 14:00.

Sraz před pivovarem.

Exkurze v Pivovaru se starostkou

V.A.S. - Oznámení o přerušení dodávky vody

kohoutek

Oznámení o přerušení dodávky vody dle Zákona 274/2001 Sb., § 9, odst.5
Typ odstávky: havárie vodovodu
Místo odstávky: Velká Bíteš
Bez vody zůstává: Lánice
Datum od (skutečnost): čt 08.02.2024 09:00
Datum do (předpoklad): čt 08.02.2024 14:00
Důvod výluky: Oprava poruchy
NZV: NE

Informace na vodárenském dispečinku tel.: 566 651 159 nebo 724 102 777
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou